Bystyret 13. juni 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 55/19: Sjøsandsleiren – Forlenget avtale eller nye forhandlinger

PS 55/19: Sjøsandsleiren – Forlenget avtale eller nye forhandlinger

Det er inngått leieavtale mellom Sjøsanden feriesenter AS og Mandal kommune datert 27. februar 1989 og 25. april 1989 vedrørende utbygging og drift av turistanlegg på Sjøsanden.

Videre er det inngått egen avtale med Sjøstjerna Kro datert 4. og 15. oktober 1990. Begge avtalene løper til 1. mars 2019. Ved tilleggsavtale av 7. mars 2016 er avtalene forlenget til 31. desember 2019. I følge gjeldende avtaler har leietaker rett til å forhandle om ytterligere 10 års leietid. I brev datert 6. desember 2016 varslet Mandal kommune til Sjøsanden feriesenter AS at en ønsket å gå i forhandlinger om ny avtale.

Bystyret behandlet saken «Utgangspunkt for forhandlinger – Sjøsandleiren» på møtet 15.06.2017. Det ble gjort slikt vedtak:

«Bystyret delegerer til rådmannen å iverksette forhandlinger med Sjøsanden feriesenter AS. Rådmannen vurderer å involvere Halse Eiendom i forhandlingene. Bystyret legger følgende til grunn for forhandlingene:

  • Det må foreligge konkrete planer/skisser fra forhandlingspart om hva man ønsker å foreta seg for å bedre det som er beskrevet i mulighetsstudie pkt 2.15
  • Det skal ikke bygges på stranda
  • Arealene innenfor avgrensningen av Sjøsandleiren inkl. aktivitetsområdet må vurderes delt opp og leid ut til ulike aktører for å skape en økt aktivitetsutvikling.
  • Bystyret ber om å bli holdt orientert og forhandlingene innrettes slik at det kan legges fram sak for bystyret senest november 2017»

Rådmannen har i etterkant involvert Halse Eiendom og det videre arbeidet med å forberede denne saken har foregått i nær dialog med selskapet. Halse Eiendom har i egne notater holdt bystyret orientert om prosessen, og varslet at det ville ta lengre tid enn bystyret ønsket før forhandlingene kunne sluttføres.

Halse Eiendom tok kontakt med NHO reiseliv for å få råd om videre strategi. NHO mente det helt klart var et marked for å satse på Sjøsanden. De viste til utviklingen hvor det nå satses betydelig på utvikling av moderne campinganlegg flere steder i landet. NHO reiseliv rådet oss til at Sjøsandleiren minimum burde ha 4 stjerner for å sikre en framtidsrettet og god utvikling av campingen. NHO reiseliv viste til rapporten Nordiske stjernekrav, utgitt 1. februar 2018. Den rapporten gir klare føringer for kvalitetskrav som må tilfredsstilles for å nå stjernekravene. Det er NHO som forvalter denne ordningen. Styret i Halse Eiendom og rådmannen ga sin tilslutning til anbefalingen om minimum 4 stjerner.

Parallelt ble det engasjert advokat og det ble gjort juridiske og økonomiske vurderinger for å forberede nye forhandlinger om Sjøsandleiren.

Deretter ble det tatt kontakt med Sjøsanden Feriesenter AS om eventuell fornyelse av leieavtalen. Første orienteringsmøte ble avholdt 17. desember 2018. Fra Sjøsanden Feriesenter deltok Per Birkeland sammen med engasjert advokat Helge Wigemyr. Det ble der varslet at Mandal kommune blant annet vurderte å stille krav om minimum 4 stjerner ved ny avtale. Det ble så i januar presentert en konkret kravspesifikasjon som utgangspunkt for videre forhandlinger og hvor det blant annet ble stilt krav om minimum 4 stjerner. Det ble gjennomført et innledende forhandlingsmøte 5. februar 2019 hvor Birkeland ga uttrykk for at han var positiv til å imøtekomme kommunens krav, herunder kravet om 4 stjerner.

Da det kan bli krevende å få på plass en ny leietaker før leieavtalene løper ut 31. desember 2019, bør det undersøkes om Sjøsanden Feriesenter er villig til ytterligere kortvarig forlengelse på gjeldende vilkår, f.eks. til 31. desember 2020.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo