Bystyret 25. april 2019

Tilbake til arkiverte møter

PS 27/19: Kvisla – Plan for bedring av vannkvalitet

PS 27/19: Kvisla – Plan for bedring av vannkvalitet

Kvisla var i sin tid en sideelv til Mandalselva. Tilløpet ble gjenfylt for lenge siden. Reguleringsplan for Hesteheia – Kvisla – Skinsnesområdet, vedtatt 1967, var grunnlaget for oppfylling av industriområdet og delvis gjenfylling av Kvisla. Deler av utløpet er lagt i rør slik at Kvisla nå framtrer som en liten innsjø.

Ekspropriasjonsskjønn i 1974 legger til grunn at kommunen vil holde kanalen vedlike slik at det ikke unødvendig oppstår problemer for eiendommene ved Kvisla.

Kvisla er omfattet av reguleringsplan for Skinsnes, vedtatt 07.03.13. Arealet på sørsiden av Kvisla er regulert til park og barnehage, med universelt utformet gangvei langs vannet. Reguleringsbestemmelsene sier bl.a. at det skal utarbeides en utomhusplan for parkområdet, som blant annet skal inneholde tiltak for å bedre vannkvaliteten. Det er rekkefølgekrav til park med gangvei for hele Skinsnesplanen med unntak av ren
boligbebyggelse og småbåthavner.

Tiltaksoversikten for vannområdet Mandal – Audna sier at det skal utarbeides og vedtas en vannmiljøplan for Kvislaområdet.

Det er innhentet konsulenthjelp for å få kunnskap om situasjonen og forslag til tiltak for forbedring. Rapporten «Undersøkelse av vann- og sediment i Kvisla og anbefalte tiltak», datert 20.12.17 fra COWI, lå som referatsak til bystyret 19.04.18.

Malmø, Skinsnes og Kleveåsen Vel har gjennom en årrekke påpekt at Kvisla ikke er i ønsket tilstand. Dette ble tatt opp igjen i brev datert 22.09.18.

I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember 2018 ble rådmannen bedt om å iverksette de nødvendige og helhetlige skritt for å definere rammene for å ferdigstille prosjektet ¨Varig løsning på gjengroing av Kvisla¨.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo