Bystyret 15. november 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 102/18: Skriverhaven

PS 102/18: Skriverhaven

Saken fremmes med bakgrunn i vedtatte budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021.

Der stod det følgende: «Bystyret ber rådmannen fremme egen sak når det gjelder Skriverhaven. Bystyret ser at det
er behov for en avklaring på hva tilbudet på Skriverhaven skal være, og i hvilket omfang og hvilket innhold tilbudet skal ha. Denne avklaringen må ses i sammenheng med at det dannes en ny kommune fra 1.1.2020. Det forventes at ulike involverte aktører, som foresatte, PPT, skolens pedagogiske personale, etc, inviteres inn i dette arbeidet på den
måten rådmannen finner mest hensiktsmessig».

Skriverhaven skole ble etablert ca.1972. Bakgrunnen for dette var at Kjell Langeland ble ansatt av Mandal kommune som logoped i psykologisk tjeneste. Han fikk da i oppdrag av kommunen å se på skoletilbudet for gruppen av elever som falt utenfor det ordinære skoletilbudet. Det ble da besluttet å opprette et desentralisert spesialskoletilbud i Mandal kommune.

De lokalitetene som først ble benyttet var rom tilhørende Furulunden skole. Omkring midten av 1980 ble det gamle «fysikkbygget» til Furulunden revet og Skriverhaven fikk en ny klasseroms fløy i tillegg til at de fortsatt brukte den gamle vaktmesterboligen. Det ble etter hvert behov for et bedre universelt tilrettelagt bygg for denne gruppen elever. Skolen fikk da mulighet til å bygge om og benytte «Blåsalen» fra første del av 1990. (Kilde: Kjell Langeland tidligere rektor ved Skriverhaven skole)

Skriverhaven skole er i dag en avdeling ved Furulunden skole.

Lokalene består av tre klasserom med tilhørende grupperom, skolekjøkken med to stasjoner, og en liten gymsal/musikkrom. I tillegg kommer Blåsalen som er tilpasset avdelingens elever med multihandikap og store hjelpebehov. Avdelingen har også et personalrom og to kontorer, møterom, toaletter for ansatte og elever, og et lagerrom for diverse undervisningsmateriell.

Skriverhaven samarbeider tett med ulike interne aktører som for eksempel PPT, helsesøster, fysioterapeuter, ergoterapeuter, barnevern og de kommunale avlastningsboligene. HABU, hjelpemiddelsentralen og logoped er eksempler på eksterne samarbeidspartnere. Annen kompetanse og veiledning fra andre instanser benyttes ut fra
den enkelte elevs behov.

I etterkant av vedtak i bystyret om utredning av tilbudet ved Skriverhaven, er det gjennomført interne møter i administrasjonen og møter med representanter for ansatte, tillitsvalgte, foresatte og PPT. Saken har også vært diskutert i møter angående nye Lindesnes med representanter fra kommunene Lindesnes og Marnardal.

Det er i løpet av prosessen kommet fram ulike ønsker og behov.

På Skriverhaven pr. 01.10.18 er det totalt 13 elever. Elevene er her på fulltid, men noen av dem hospiterer i enkelttimer eller enkeltfag på Furulunden skole. Dette har foreløpig ikke et stort omfang.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo