Bystyret 19. april 2018

Tilbake til arkiverte møter

RS 10/18: Notat til bystyret, ref. Henvendelse fra Mandals turnforening

RS 10/18: Notat til bystyret, ref. Henvendelse fra Mandals turnforening

Mandals Turnforening (MT) sendte 5. desember 2017 mail til bystyret med en beskrivelse av sin nåværende driftssituasjon. Turnforeningen viser til stor vekst med tilhørende utfordringer hva gjelder tilstrekkelig tilgang til treningshaller.

Videre påpekes Turnforeningens økonomiske utfordringer ved å eie eget anlegg og deres oppfatning av at Mandal kommune ikke likebehandler idretten. Notatet fra Turnforeningen inneholder i tillegg en behovsanalyse for perioden fremover.

Rådmannen erfarer at Turnforeningens henvendelse omhandler en rekke prinsipielle aspekter som berører både idrettslagene og kommunen:

 • klubber med egne anlegg / klubbhus, likebehandling, økonomisk støtte osv. (På lik linje med Mandals Turnforening eier f.eks. Skytterlaget og Golfklubben sine egne anlegg)
 • Håndtering av prinsippet om gratis tilgang til idrettsanlegg (barn og unge < 19 år)
 • Tildeling av treningstider, både i haller og utendørs anlegg
 • Folkehelseaspektet
 • Svømmeklubbens ordning
 • Idrettsrådets rolle
 • Total hallkapasitet i Mandal kommune (og etter hvert i Nye Lindesnes)
 • Reglement for utleie av idrettsanlegg utover ordinær treningsaktivitet (som helger m.v)
 • Kafédrift i hallen, tildeling og rettigheter
 • Mulighet for reklame i kommunale anlegg, tildeling, rettigheter, policy
 • Andre kommersielle muligheter for klubber med egne anlegg (utleie m.v.)

Flere av problemsstillingene over er generelle og altså ikke utelukkende et forhold mellom Mandal Turnforening og kommunen. Opplistingen er heller ikke utfyllende og kan med stor sannsynlighet utvides.

Det er rådmannens syn at Mandals Turnforening reiser noen prinsipielle spørsmål som bør gi grunnlag for en bredere diskusjon inn i den nye kommunen. Samtidig vil flere idrettslag og –foreninger kunne hevde at de har særskilte behov og ønsker. Disse er ikke hørt ved denne anledning. Rådmannen er kjent med at en av gruppene i Nye Lindesnes, arbeidsgruppe kultur, har satt dette saksområdet på kartet for utgreiing og kartlegging. I tillegg til dette arbeidet og for nettopp å likebehandle aktørene, foreslår Rådmannen en grundig gjennomgang og debatt om idrettens kår når den nye kommunen er etablert. Det bør da tilstrebes og legges til grunn lik behandling av alle, uansett tidligere kommunetilhørighet.

Rådmannen foreslår derfor å sette dette på sakskartet så snart ny kommune er etablert.

Even Tronstad Sagebakken (Ap) snakker først i lydklippet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo