Bystyret 19. april 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 40/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 8-12

PS 40/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 8-12

Den 22. mars 2017 mottok Mandal kommune melding om oppstart av planarbeid for Fridtjof Nansens vei 8. Formålet med planarbeidet ble meldt å være å legge til rette for oppføring av et leilighetsbygg på fire etasjer med tilhørende anlegg, samt å anlegge lekeareal.

Detaljreguleringen tar også sikte på å heve utnyttelsen fra %-BRA = 120 % til cirka %-BRA = 150 % slik at utnyttelsen er mer i tråd med omkringliggende utbyggingsområder. Videre skal planarbeidet belyse mulighetene for tydeliggjøring av avkjørsler til eiendommene, gang- og
sykkelsti, parkering, samt felles avfallshåndtering gjennom nedgravd løsning og nødvendighet for økt byggehøyde med bakgrunn i økte isolasjon- og energikrav i teknisk forskrift.

Planområdet er omfattet av reguleringsplan for sentrum, vedtatt 14.09.06. Det meste av arealet er regulert til kombinerte formål – bolig, kontor, herberge/bevertning/hotell, mens en liten trekant av eiendommen, inntil Furulunden, er regulert til friområde.

Planutvalget behandlet oppstartsmeldingen den 3. mai 2017 og planforslaget var til førstegangsbehandling 13. desember 2017 og det ble vedtatt å legge forslaget for Fridtjof Nansens vei 8-12 til offentlig ettersyn etter at noen endringer ble foretatt.

Planforslaget var ute til offentlig ettersyn i perioden 10. januar 2018 til 24. februar 2018. I forbindelse med offentlig ettersyn mottok Mandal kommune flere merknader til planforslaget.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo