Bystyret 25. januar 2018

Tilbake til arkiverte møter

PS 7/18: Delegasjon etter lov om vern mot tobakkskader

PS 7/18: Delegasjon etter lov om vern mot tobakkskader

Fra 1.januar 2018 skal kommunen føre tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og
tobakkssurrogater (f,eks.- e-sigaretter). Fra 1.januar 2018 er det forbudt å selge tobakksvarer uten at salgsstedet er registrert i Nasjonalt tobakkssalgsregister hos Helsedirektoratet.

I forskrift om registrering og tilsyn med salg av tobakksvarer (tobakksalgsforskriften) er det fastsatt nærmere bestemmelser om kravene til kommunens tilsyn. Tilsynet skal særlig omfatte aldersgrensebestemmelsene og krav til internkontroll. Det skal føres tilsyn så ofte som behovet tilsier. Hvert sted skal kontrolleres minst én gang i året. Kommunen skal årlig utføre minst to ganger så mange tilsyn som det er salgssteder i kommunen. Tilsynet kan foregå åpent eller anonymt.

Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet og vesentlige funn. Ved avvik, skal det sendes skriftlig rapport så snart som mulig, og senest innen én uke, til salgsstedet, med mulighet for salgsstedet til å uttale seg innen to uker.

Kommunens utgifter til kontroll dekkes ved at kommunen kan innkreve en årlig avgift på kr 4.500,- fra hvert salgssted.

Ved overtredelse av bestemmelser i loven kan kommunen ilegge salgsforbud. Dette kan gjelde ved:

  • manglende registrering av salget
  • manglende internkontroll
  • salg til personer under 18 år
  • synlig oppstilling av tobakksvarer

Vedtak om salgsforbud er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.

Bystyret har ikke tidligere delegert fullmakt til rådmannen til å fatte avgjørelser etter Lov om vern mot tobakksskader. For at rådmannen kan iverksette ordningen med kontroll med salgsstedene og mulighet til å fatte gyldige vedtak, er det nødvendig at bystyret delegerer myndighet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo