Bystyret 14. desember 2017 (Budsjettmøte)

Tilbake til arkiverte møter

Høring om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Høring om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn

Denne saken kom sent til bystyret og var ikke oppført som en egen sak på sakskartet. Høringsfrist på denne er 31. desember 2017.

Den nye loven skal erstatte følgende tre lover:
– Lov om trussamfunn og ymist anna fra 1969
– Lov om tilskott til livssynssamfunn fra 1981
– Lov om Den norske kirke (Dnk) fra 1996
Høringen angår norske kommuner fordi de gjennom Kirkeloven er pålagt å yte tilskudd til både Den norske kirke og tros- og livssynssamfunn utenom Dnk.
Forslaget innebærer ifølge departementet en samordning og forenkling av lovgivningen og de lovregulerte finansieringsordningene. Det fremmes dessuten forslag til justeringer i ekteskapsloven og gravferdsloven.
Etter at Den norske kirke er blitt et eget rettssubjekt, har Kirkemøtet gjennom vedtak signalisert behovet for ytterligere selvstendiggjøring ved at lovverket endres til en kortfattet rammelov. Departementet sier i høringsnotatet at formålet med lovgivningen skal være å legge til rette for at Den norske kirke forblir «Norges folkekirke», og dette må ses på som en viktig premiss for forholdet mellom stat/kommune på den ene siden og en selvstendiggjort
kirke på den andre.
For kommunenivået gjelder to hovedtema.
Det ene er spørsmålet om staten skal overta alle overføringene på vegne av det offentlige, og sørge for at Den norske kirke ved Kirkemøtet mottar en rammebevilgning, eller om man skal opprettholde dagens todelte ordning med
overføringer fra både stat og kommune.
Det andre hovedtemaet er beregningsgrunnlaget for tilskudd til tros- og livssynssamfunnene. Hva som inngår i beregningsgrunnlaget har konsekvenser for kommunens økonomi. Spørsmålet er hva som er å anse som rimelig ut fra prinsippet om likebehandling mellom Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo