Bystyret 14. september 2017

Tilbake til arkiverte møter

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Trafikksikkerhet ved Holumsveien»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG «Trafikksikkerhet ved Holumsveien»

Interpellanten viser til at flere oppslag i Lindesnes avis har behandlet kommunens beslutning om ikke å videreføre vinterkjøringen langs Møllsletta til Holum skole for skolebarn i 5. til 7. klasse. Det har vært resit en rekke innvendinger mot det faktagrunnlaget denne beslutningen ble fattet på.

Beboerne på tettstedet Krossen har bl.a. gjennom Velforeningenes innspill til kommunens TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017 – 2022 gitt klart uttrykk for, og fått inkludert i planen, at trafikksikkerhetssituasjonen krever utbedringer og tiltak. Manglende utbedringer bidrar dessuten til unødig økning i trafikken på veiene til skole og idrettshall; ved at foreldre av sikkerhetsgrunner velger å hente og bringe med bil.

Reguleringsplanen for Krossen; vedtatt i 2012, inneholder en rekke rekkefølgebestemmelser av trafikksikkerhetskarakter; som fortau og gang/sykkelveier langs Daleveien. Bystyret vedtok i 2014 av praktiske grunner å oppsplitte disse mellom 45 forskjellige eiendoms- og tomteprosjekter. Status per i dag er at det kun er etablert én gang/sykkel-«blindvei» på 126m.

Bydrift er imidlertid i full gang med å etablere individuelle utbyggings-avtaler på flere av delstrekningene. Men her mener interpellanten at det foreligger en fare for at ferdiggjøringen av deler av den vedtatte sammenhengende gang/sykkelvei her fortsatt vil foregå i utakt.

Møll bru og strekningen herfra til torvet på Krossen er ikke omfattet av rekkefølgebestemmelser, og er også nevnt som «trafikkfarlig» i kommunens plan.

Interpellanten spør ordføreren hva er viktig for at barn og unge i Holum skal ferdes trygt i trafikken til skole og Holumshallen. Hun spør også hvordan ordføreren tenker at barnas sikkerhet blir ivaretatt med dagens løsning.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo