Bystyret 20. april 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 44/17: Frøysland flerbrukshall – Realisering av stor idrettshall

PS 44/17: Frøysland flerbrukshall – Realisering av stor idrettshall

Kommunen har i 2015/2016 jobbet med forprosjekt og reguleringsplan for Frøysland skole. Reguleringsplanens formål var å regulere inn plassering av liten idrettshall med tilhørende infrastruktur og sikre mulighet for fremtidig utvidelse av skolen.

Da reguleringsplanen ble lagt frem for 2. gangs behandling i Planutvalget, ble det fattet følgende vedtak:

«Planutvalget vil legge til rette for at arbeidet med å bygge en hall, som dekker skolens behov, kan starte i 2017. Samtidig ønsker planutvalget at denne hallen skal bidra til å dekke idrettens behov nå og i fremtiden. Planutvalget utsetter behandling av reguleringsplanen og ber plankomiteen for Frøyslandshallen om å vurdere muligheten for å bygge en idrettshall med aktivitetsflate tilsvarende Holumhallen (25 m x 45 m).

Hallen må minimum ha et innhold som kvalifiserer for å motta spillemidler. Plankomiteen må utrede muligheter og konsekvenser av bygging både vest og øst for Frøysland skole. Hvis utredningen konkluderer med at den nå planlagte idrettshallen likevel skal realiseres, ber planutvalget administrasjonen om å legge reguleringsplanen slik den foreligger pr dags dato frem for behandling snarest.

Hvis utredningen konkluderer med at det skal bygges en idrettshall, vil det medføre noen konsekvenser hvorav en er at det må gjennomføres en ny reguleringsprosess.»

Som en konsekvens av dette vedtaket, har kommunen, ved hjelp av arkitekt og rådgivere hos Rambøll AS, utredet muligheten for realisering av en stor idrettshall ved Frøysland skole. Utredningen konkluderte med at det er plass til en stor idrettshall dersom kommunen kjøper eiendommen Livegen 49 og innlemmer denne tomten i skolens areal.

Den 18.01.17 ble det lagt frem en referatsak for planutvalget hvor mulighetsstudien var vedlegg til et notat fra administrasjonen. Prosjektleder deltok i møtet og orienterte.

Saken ble senere i samme møte satt opp på sakskartet og det ble fattet følgende vedtak: «Planutvalget anmoder rådmannen om å utarbeide et tredje alternativ for plassering av flerbrukshall på Frøysland skole. Alternativet må ta utgangspunkt i rapport fra Rambøll, datert 21.12.16.»

Den 28.01.2017 ble det meldt oppstart for reguleringsplan, jf anmodning fra planutvalget i møte 18.01.17.
Den 07.02.17 vedtok bystyret at kommunen kjøper eiendommen Livegen 49. Viser til politisk sak, PS 5/2017. Kjøpekontrakten er signert og skjøtet ble tinglyst 03.03.17.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo