Bystyret 16. mars 2017

Tilbake til arkiverte møter

PS 22/17: Planprogram for kommunedelplan for klima og energi i Mandal

PS 22/17: Planprogram for kommunedelplan for klima og energi i Mandal

Utarbeidelse av ny energi- og klimaplan for Mandal er en del av mandatet for arbeidsgruppa for klima, miljø og energi, vedtatt av bystyret i juni 2016. Det er også nevnt i planstrategien at kommunedelplan for energi og klima skal revideres, evt. som regional plan.

Arbeidsgruppa har utarbeidet forslag til planprogram, med bakgrunn i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene og planverktøy utarbeidet av KS.

Plan- og bygningsloven sier bl.a. følgende om planprogram:
§ 4-1. Planprogram
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Kongen kan ved forskrift gjøre unntak fra kravet om planprogram for reguleringsplaner.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.

Forslag til planprogram ble sendt på høring 20. oktober 2016, og samtidig ble det varslet oppstart av planarbeidet. Frist for uttalelse var 15. desember 2016.

Formål med planarbeidet er at det skal føre til reduksjon i utslipp av klimagasser, redusert energibruk og mer bruk av energi fra fornybare kilder. Planen skal vise status forklimagassutslipp og energibruk, mål og tiltak som kan føre til at målene nås. Planen skal omfatte kommunens rolle som myndighet og samfunnsutvikler med ansvar for planlegging, og rollene som tjenesteyter, innkjøper, eiendomsforvalter mm. Planen skal gjelde perioden 2018 til 2030.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo