Bystyret 8. desember 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 156/16: Eierskapsmelding – Mandal kommunes eierskap i selskap og deltakelse i samarbeidsorganer og lignende

PS 156/16: Eierskapsmelding – Mandal kommunes eierskap i selskap og deltakelse i samarbeidsorganer og lignende

Hensikten med eierskapsmeldingen er å gi en kortfattet, samlet oversikt over de selskaper eller samarbeidsavtaler kommunen er del-/eier av eller deltaker i, samt gi en generell informasjon om de forskjelle selskaps- og samarbeidsformer.

Den skal også kunne etablere og sikre rutiner for systematisk politisk og adminstrativ oppfølging av selskapet eller samarbeidet, slik at kommunen blir en aktiv og langsiktig eier, og sørge for at selskapet eller samarbeidet driver i tråd med vedtekter og formål.

Mandal kommune løser mange av sine oppgaver gjennom forskjellige selskap, foretak eller samarbeidsorganer. Disse kan være organisert på forskjellig måte, som aksjeselskap (AS), interkommunalt selskap (IKS), kommunalt foretak (KF), stiftelser eller som interkommunalt samarbeid (IS) etter kommunelovens § 27 eller vertskommunesamarbeid (VKS) etter
kommunelovens § 28a. Kommuner kan også organisere virksomheter som samvirkeforetak, men dette er ikke blitt benyttet i Mandal til nå.

Interkommunalt samarbeid og vertskommunesamarbeid faller strengt tatt utenfor de områder som vanligvis behandles i eierskapsmeldinger. Rådmannen har imidlertid funnet det hensiktsmessig å ta dem med i meldingen, både for oversiktens skyld og fordi styringsspørsmålene – sett fra bystyrets side – til dels er de samme.

Et generelt trekk ved slik organisering er at Mandal kommune som eier må utøve sin eierfunksjon mht styring og kontroll gjennom selskapsorganene, og ikke gjennom den vanlige måte ved bystyret/politiske organer og rådmannen/administrasjonen.

Dette nødvendiggjør at kommunen har oversikt over hva man eier eller er deltager i, og har gjennomtenkt hvordan og i hvilken utstrekning det er ønskelig og mulig å styre og kontrollere slike selskap, og det må etableres hensiktsmessige rutiner for å få dette til.

Kommunen må videre bl.a. ha gjennomtenkt hva man vil oppnå med selskapet, om man har valgt riktig organisering, om organiseringen skal endres eller justeres, hvilke krav som skal stilles til selskapet, m.v.

Rådmannen legger i denne saken fram forslag til revidert eierskapsmelding. Meldingen tar for seg forholdet mellom selskapene og Mandal kommune som eier (deleier/deltaker), og skal bidra til å legge grunnlag for et helhetlig og forutsigbart eierskap. Den skal forsøke å trekke opp grensene for eierens oppgaver og selskapets oppgaver, og skillet mellom administrative og politiske oppgaver.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo