Bystyret 16. juni 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 94/16: Utvidelse av ordningen med brukerråd

PS 94/16: Utvidelse av ordningen med brukerråd

Bystyret vedtok i mars 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som i august 2015 skulle legge fram en anbefaling om delegasjon og politisk arbeidsmetode for bystyret. Et av innspillene som kom fra arbeidsgruppen var å vurdere om dialogseinaret kunne utvides til å handle om mer enn økonoiske piroriteringer.

Rådmannen har nå lagt frem et forslag til reviderte retningslinjer for ordningen.

Ordningen med brukerråd i Mandal kommune går tilbake til september 2007 da bystyret vedtok å innføre en ordning med brukerråd tilknyttet kommunenes ulike enheter. I tillegg til brukerrådene på enhetene avholdes det årlig et dialogseminar mellom brukerrepresentanter og bystyret, der innspill fra brukerrådene prioriteres for innarbeiding i budsjett og økonomiplan.

Ordningen ble evaluert i 2011 med i hovedsak positive tilbakemeldinger både fra politisk nivå, brukerrepresentanter og enhetsledere. I arbeidet med prosjektet «Nye Lindesnes» har tilbakemeldingene fra de andre kommunene på Mandals ordning med brukerråd vært positive, og det er grunn til å tro at denne ordningen vil bli videreført og videreutviklet i en eventuell ny kommune. Brukerrådene skal sikre den direkte brukerdialogen mellom bystyret og brukerne, samtidig som ordningen skal bidra til dialog med administrasjonen. Gjennom brukerrådene kan brukerne påvirke innhold og kvalitet på tjenestene de mottar fra kommunen, og være med å spille inn forslag til nye tiltak i budsjett og økonomiplan.

Når man har sett på hvordan denne ordningen kan utvides har rådmannen hatt som utgangspunkt at brukerne og enhetsleder er blant dem som kjenner enheten best, har grunnlaget for å vite hvor skoen trykker og hvor mulighetene for forbedringer ligger. Mandal kommune har mange utfordringer, mål og fokusområder som gjelder
hele kommunen der det er krevende å finne gode løsninger. Dette er særlig aktuelt nå som kommunen har en nylig vedtatt kommuneplan som skal settes ut i livet. Rådmannen har derfor tatt utgangspunkt i at brukerrådene bør ha en naturlig plass i dette arbeidet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo