Bystyret 21. april 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 52/16: Høringssvar om råd for ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

PS 52/16: Høringssvar om råd for ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut et høringsnotat om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsetting. Spørsmålet om hvordan innbyggerne skal involveres og sikres medvirkning har vært diskutert gjentatte ganger. I dag er det eldre og personer med nedsatt funksjonsevne som har en lovfestet rett til representasjonsordning i kommunen.

Det har vært opp til kommunene selv om de ønsker å ha medvirkningsorganer for andre grupper og hvordan dette eventuelt skal organiseres. Det mest vanlige har vært medvirkningsorgan for barn og unge.

I dag reguleres altså medvirkningsorganene av ulikt lovverk og administreres av ulike departement. KMD foreslår i høringsnotatet å samle regler om kommunal organisering i Kommuneloven. De ønsker også at de grunnleggende reglene for medvirkning skal være like, men at hver ordning er tilpasset de ulike gruppene. Utfyllende regler for de enkelte ordningene skal derfor fastsettes i forskrift.

I dag har så å si alle kommuner etablert råd for eldre og representasjonsordning for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er også godt utbredt med en representasjonsordning for barn og unge. Nær 90% av alle kommuner har et medvirkningsorgan for barn og unge.

I 2013 sendte departementet ut et høringsbrev om lovfesting av medvirkningsorgan for barn og unge. Det kom inn 132 svar og over 80% av høringssvarene ønsket at medvirkningsorgan skulle lovfestes. Mandal kommune anbefalte lovfesting av medvirkningsorgan i sitt høringssvar.

Høringssvarene viste at det var stor variasjon i organisering av medvirkningsorgan.

Det er internasjonal rett som er førende for hvordan vi legger til rette for medvirkning. Det internasjonale charteret om lokalt selvstyre pålegger medlemsstatene å legge til rette for medvirkning for innbyggerne sine også mellom valg. FN-konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne pålegger medlemsstatene å sette i verk alle nødvendige tiltak for å realisere rettighetene nedfelt i konvensjonen og kjempe mot diskriminering. Barnekonvensjonen inneholder en egen artikkel som gir barn og unge rett til å si sin mening og til å bli hørt. Konvensjonen forplikter også medlemslandene til å legge vekt på deres synspunkter etter deres alder og modenhet.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo