Bystyret 17. mars 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 25/16: Kvalifiseringsenheten – Mottaksskolen – Nye lokaler i Salembygget

PS 25/16: Kvalifiseringsenheten – Mottaksskolen – Nye lokaler i Salembygget

Bystyret vedtok i 2013 å gjennomføre forhandlinger og kjøp av Furulundsgata 12, det såkalte Salembygget. Kjøpet ble gjennomført våren 2014. I budsjett for 2015 ble bruttoramme for iverksetting av ombygging / renovering av «Salembygget» satt til 10 mill. kr. Budsjettrammen var basert på usikre opplysninger både m.h.t. byggets tilstand og mottaksskolens behov.

Rekkefølgebestemmelsene for Blomdalen / Speilenplanen begrenset muligheten for nybygg
i og med at den la føringer for bygging av ny gangbro over Fridtjof Nansensvei. Det ville medført en ekstra kostnad i størrelsesorden 30 mill. kr. til ny gangbro ved riving av «Salembygget» og nybygg for Mottaksskolen. I løpet av våren 2015 ble planene for ny mottaksskole utarbeidet. Da rekkefølgebestemmelsen la begrensninger for både utvidelse og nybygg, måtte mottaksskolens behov søkes løst innenfor eksisterende bygningskropp.

Eksisterende bygg fra rundt 1930 og tilbygg fra 80-tallet var i svært dårlig forfatning. Ved søknad om bruksendring fra forsamlingslokale til skole stilles det krav om at dagens byggeforskrifter må følges.

Bygget har en grunnflate på ca. 350 m2, samt ca. 220 m2 i 2. etg., totalt ca. 570 m2 gulvflate. Grunnet stor usikkerhet ved omfang av ombyggingsarbeidene ble det besluttet å gjennomføre prosjektet basert på inngåtte rammeavtaler. Hvis arbeidene skulle vært utlyst på anbud med fastpriskontrakter måtte det vært gjennomført rivingsarbeider før anbudsutsendelse for å avklare omfanget av etterspurte arbeider.

Under rivingsarbeidene ble det oppdaget mye fuktskader og råte i bygget, både i gulv, vegger og tak. Bjelkelag over krypkjeller i den eldste delen av bygget ble erstattet med oppfylling av krypkjeller og isolert gulv på grunn. Større deler av vegger og tak måtte fjernes grunnet råte og fuktskader. Innvendige påforingsvegger var fuktskadet og flatt tak over den nyeste delen var fukt- og råteskadet. Både påforingsvegger og tak måtte fjernes og gjenoppbygges.

Takkonstruksjoner og bjelkelag i 2.etg. måtte forsterkes og bygges om. Større deler av saltak på den eldste delen hadde råteskader og måtte rives og gjenoppbygges. Spillvannsledninger lå med motfall slik at ny tilkopling til spillvannsledning i Furulundsgata måtte etableres.

Uværsskur for Furulunden skole som lå inntil Salembygget måtte fjernes og erstattes med nytt, slik at det kunne settes inn vindu for å benytte arealet til undervisningsrom. Deler av uteområdene må gjennomgå en opprusting etter at arbeidene er ferdigstilt.

Det ble bestemt å ta et kort gruppemøte blant partiene for å bestemme standpunkt i saken før voteringen.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo