Bystyret 17. mars 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 23/16: Etablering av ny tømmerkai i Strømsvika – Kommunal deltakelse

Mandal havn på Gismerøya har vært en strategisk utskipningshavn for tømmer i en årrekke. Havna er ikke tilfredsstillende for skognæringen når det gjelder tømmerhåndtering/logistikk og prioritering av kaifront. Det har vært et ønske fra næringen om å få til en bedre løsning.

Staten ønsker å legge til rette for tømmereksport og gir store tilskudd til gjennomføring av tømmerkaiprosjekter. Organisasjonen Kystskogbruket har prioritert ny tømmerkai i Strømsvika høyest blant ønskede utbygginger nasjonalt, og det er realistisk å forvente tilskudd over statsbudsjettet i størrelsesorden 30 mill. til utbyggingen.

For å nå opp i konkurransen om de statlige tilskuddsmidlene er det avgjørende at søknaden kan dokumentere et solid økonomisk fundament for utbyggingen, samt at regionen stiller seg bak søknaden og at skognæringen og andre interessenter stiller seg positive.

Selve arbeidet med å utforme en søknad ble igangsatt i januar 2016 etter at eierkommunene i Maren AS og Mandal Havn KF ble enige om å tilrettelegge for en egnet organisering av utbyggingsprosjektet bl.a. gjennom en omstrukturering av eierforhold for berørte selskap og arealer. Målsetningen var å synliggjøre ansvar, avdekke risiko og tydeliggjøre søknaden til direktoratet.

Det regionale Landbrukskontoret har bistått i utformingen av søknaden til direktoratet og har også stått for en god del av dialogen med skognæringen og regionale/statlige aktører på området.

En arbeidsgruppe har prøvd å finne frem til en økonomisk bærekraftig modell som på en balansert måte ivaretar nåværende og framtidige interesser, og som på en best mulig måte ivaretar viktige kriterier for å oppnå statlig tilskutt til utbyggingen. Foreslått modell innebærer opprettelse av 2 nye selskap; MHS Holding AS og datterselskapet Tømmerkai AS.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo