Bystyret 18. februar 2016

Tilbake til arkiverte møter

PS 13/16: Gang- og sykkelvegbro på FV202 ved Bankebroa

PS 13/16: Gang- og sykkelvegbro på FV202 ved Bankebroa

Under bystyremøtet i mai 2015 ble det vedtatt at Mandal kommune inngår avtale med Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen om Sykkelbyen Mandal. Bystyret ber rådmannen innarbeide ressurser til prosjektstilling i budsjettet for 2016 og økonomiplan 2016-2019. Det settes av 5 mill kr fra 2014s mindreforbruk på eget gang- og sykkelveifond til Sykkelbyprosjektet. De 5 mill kr som er satt av til investering i budsjettet for 2015 tas ut.

I forbindelse med Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett i 2014 ble det opprettet en tilskuddsordning til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner. Samferdselsdepartementet gav Statens vegvesen i oppdrag å administrere ordningen. Kommuner og fylkeskommuner ble invitert til å søke om tilskudd fra ordningen for 2016 med forbehold om budsjettmessig tildeling.

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til raskere gjennomføring av tiltak som øker framkommeligheten for gående og syklende, gjennom å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å prioritere tiltak for økt sykkelbruk. Alle kommuner og fylkeskommuner kunne i utgangspunktet søke. Kommuner og fylkeskommuner som har inngått forpliktende avtale om økt sykkelsatsing skulle imidlertid bli prioritert.

Ordningen kan finansiere inntil 50 pst av godkjente kommunale og fylkeskommunale tiltak/prosjekter og det kreves en lokal egenandel på minst 50 pst av tiltakets totale kostnad. I egenandelen kan også kostnader til reguleringsplanarbeid og prosjektering inngå. Dette må da evt. presiseres i søknaden og fremkomme i kostnadsoverslaget.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo