Kristiansand kommune

Bystyret 1. juni 2016 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 76/16: Holterona småbåthavn – parkeringsplasser, detaljregulering – sluttbehandling

SAK 76/16: Holterona småbåthavn – parkeringsplasser, detaljregulering – sluttbehandling

ViaNova Kristiansand fremmer på vegne av sameiet Holterona småbåthavn detaljreguleringsplanen. Planforslaget legger til rette for 15 nye parkeringsplasser for sameiet i Holterona småbåthavn.

Småbåthavna er utarbeidet på grunn av utbyggingen av fritidseiendommer på Herøya, med tilhørende behov for parkering på land. Det er en eksisterende parkeringsplass nordvest for planområdet som ikke har stor nok kapasitet.

Arealet som er vist i detaljreguleringsplanen er det eneste arealet innenfor eksisterende reguleringsplan som lar seg realisere med utvidet parkeringsdekning.

Berørt areal består av fylkesveg, atkomst, bekk og skogsområde. Alt areal med unntak av fylkesvegen er i privat eie. Planområdet er bebygd med infrastruktur, men unntak av skogsområdet vest for bekken. Arealet mellom bekken og åsryggen i vest, er regulert til friområde. Dette arealet er lite fremkommelig, og er ikke i bruk som friområde eller rekreasjonsområde. Det er mye kratt og terrenget er ulendt. Tilstøtende skogsareal videre mot vest er avsatt til LNFR-område.

Atkomsten på østsiden av bekken er regulert som gangvei og brukes som atkomst. Arealet videre mot øst er en åsrygg med trær og busker, med påstående fritidseiendommer. I nord er det regulert veg og fylkesvegen er etablert med tilhørende fylling ned mot Vabotjønn som er regulert til naturområde.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo