Kristiansand kommune

Bystyret 9. desember 2015 (Ordinært møte)

Tilbake til arkiverte møter

SAK 212/15: Eierskapsmelding 2 – Kristiansand Parkeringsselskap KF

SAK 212/15: Eierskapsmelding 2 – Kristiansand Parkeringsselskap KF

Eierskapsmelding 2 for Kristiansand Parkeringsselskap KF er en oppfølging av eierskapsmelding 1, hvor bystyret i 2008 vedtok at det skulle utarbeides separate eierskapsmeldinger med eierstrategier for hvert enkelt selskap/foretak. Det er 13 år siden organisasjonsform for Parkeringsselskapet har vært fremlagt for gjennomgang i politiske fora, noe som aktualiserer spørsmålet om virksomheten er riktig organisert.

Endringer i markedsmessige og statlige rammebetingelser innebærer fremtidig økonomisk usikkerhet for virksomheten.

Hovedfokus for eierskapsmeldingen er vurdering av organisasjonsform – enten å fortsette som eget foretak eller bli overført til en ny enhet i kommunen (teknisk sektor), og en vurdering av om virksomheten bør ha en kommersiell del (jfr. mandat). For kommunen som eier er det viktig at parkering er et strategisk og styringsmessig verktøy for en helhetlig parkeringspolitikk, hvor organisasjonsformen må være tilpasset dette. Det er innhentet erfaringer fra eksterne parkeringsvirksomheter på deres organisering (swot-analyse), det er gjennomført intervjuer med alle ansatte i foretaket om fordeler/ulemper ved dagens organisering som KF kontra å inngå som en ny enhet i kommunen. Det er også gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til ansatte for å sikre suksess ved en eventuell omorganisering.

Øvrige temaer som drøftes i eierskapsmeldingen er kommunens ulike parkeringsroller, økonomi, kommunikasjon mellom selskap og eier, parkeringspolitikk og eierstrategi.

I dagens organisasjonsstruktur er hovedtyngden av den operative parkeringsvirksomheten lagt til Kristiansand Parkeringsselskap KF, og dermed utenfor kommunen som organisasjon. Den øvrige delen av den operative parkeringsvirksomheten og hele den strategiske delen er lagt til ulike enheter i teknisk sektor (hhv. Ingeniørvesenet, Plan-, bygg- og oppmålingsetaten og By- og samfunnsenheten). KF som organisasjonsform er i liten grad tilpasset parkering som strategisk eller styringsmessig verktøy, men mer som et operativt verktøy.

En anbefaling om at kommunen bør utvikle den «kommersielle» delen av parkeringsselskapet videre, må være basert på en grundigere utredning med en markedsundersøkelse som støtter opp om dette, noe som ligger utenfor denne eierskapsmeldingen. I dagens parkeringshus i Kristiansand er det til enhver tid ledig kapasitet. Ved bygging av nytt parkeringshus under torvene vil kapasiteten økes ytterligere i byens parkeringshus. Det kan da rent umiddelbart synes som det pr. idag ikke er et 2 markedsgrunnlag for å starte et eget kommersielt aksjeselskap.

Alternativet til å etablere et kommersielt selskap vil være at den noe forretningsmessige delen av parkeringsselskapet opprettholdes på dagens nivå, eller at den utfases.

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo