Bystyret 25. april 2019

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland, SV om atomvåpenforbud

Interpellasjon ved repr. Morten Ekeland, SV om atomvåpenforbudInterpellanten viser til at byer er hovedmål ved bruk av atomvåpen og lokale myndigheter har derfor et spesielt ansvar for å markere motstand mot atomvåpens betydning i militær strategi og sikkerhetspolitikk.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Nye innspill til ny kommuneplan

Nye innspill til ny kommuneplanJoakim Damkås tar imot flere innspill til denne felles nye kommuneplanen som ble behandlet om en egen sak på forrige bystyremøte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Oppdatering om nye Lindesnes

Oppdatering om nye LindesnesBystyrets møte starter med oppdatert informasjon om arbeidet med kommunesammenslåingen ved prosjektleder Kyrre Jordbakke.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

RS 10/19: Årsrapport 2018 – Arbeidsgruppa for klima, miljø og energi

RS 10/19: Årsrapport 2018 – Arbeidsgruppa for klima, miljø og energiArbeidsgruppa, som fikk sitt mandat av bystyret i juni 2016, hadde fem ordinære møter i 2018 i tillegg til en konferanse den 27. september 2018 i samarbeid med SKAP Kreativ Folkehøyskole med overordnet bærekraftig sentrumsutvikling i det grønne skiftet. Konferansen samlet rundt 80 deltakere.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

RS 11/19: Notat om klimaregnskap

RS 11/19: Notat om klimaregnskapDa budsjettet ble vedtatt i desember 2018 fattet bystyret også et vedtak der de bad rådmannen legge frem hvordan Mandal kommune kan lage klimaregnskap etter modell av Songdalen kommune, samt vurdere hvordan nye Lindesnes kan utvikle et klimaregnskap som kan knyttes opp mot det årlige arbeidet med budsjett og handlingsprogram.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

RS 18/19: Alkoholomsetning m.m 2018

RS 18/19: Alkoholomsetning m.m 2018I følge Bystyrets vedtak 16.06.16 Alkoholpolitiske retningslinjer skal Rådmannen hvert år rapportere til Bystyret om omsetningen av alkohol i kommunen, kontroll med salgs og skjenkebevillinger, utelivsvold og andre forhold som kan ha betydning for kommunens alkoholpolitikk. Pr. 31.12.18 var det 16 bevillinger til salg av øl, 16 bevillinger til skjenking og et vinmonopol i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

RS 19/19: Folkehelseprofilen 2019

RS 19/19: Folkehelseprofilen 2019Folkehelseprofilen blir hvert år publisert på folkehelseinstituttets nettsider i februar. Tema for årets profiler er Trygt og godt oppvekstmiljø i kommunen. Det er et tema med oppmerksomhet også i kommuneplanarbeidet for nye Lindesnes kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

PS 22/19: Skolebytte

PS 22/19: SkolebytteSaken fremmes med bakgrunn i sammenslåing av kommunene Mandal, Lindesnes og Marnardal til nye Lindesnes kommune. Det vil være nødvendig å avklare fremtidig praksis i den nye kommunen når det gjelder muligheter for skolebytte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

PS 23/19: Skoleskyss – Retningslinjer

PS 23/19: Skoleskyss – RetningslinjerMed bakgrunn i kommunesammenslåing til nye Lindesnes fra 01.01.2020 er det nødvendig å harmonisere eksisterende retningslinjer for kommunenes saksbehandling knyttet til skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

PS 25/19: Høring – Regionplan Agder 2030

PS 25/19: Høring – Regionplan Agder 2030Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har sendt utkast til regionplan Agder 2030 på høring. Det er gjennomført medvirkning ved utarbeidelse av planforslaget, i hovedsak administrativ deltakelse fra kommunene i regionen. Kommunens høringsfrist er 26.april 2019.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

PS 26/19: Representantskapsmøte Risøbank IKS

PS 26/19: Representantskapsmøte Risøbank IKSRepresentantskapet i Risøbank IKS skal ha møte 29.04.19. Eierne er Vest-Agder Fylkeskommune og Mandal kommune. Selskapet har som hovedformål å vedlikehold, rehabilitere og drifte Risøbank på best mulig måte innenfor gitte rammer fra eierne.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

PS 27/19: Kvisla – Plan for bedring av vannkvalitet

PS 27/19: Kvisla – Plan for bedring av vannkvalitetKvisla var i sin tid en sideelv til Mandalselva. Tilløpet ble gjenfylt for lenge siden. Reguleringsplan for Hesteheia – Kvisla – Skinsnesområdet, vedtatt 1967, var grunnlaget for oppfylling av industriområdet og delvis gjenfylling av Kvisla. Deler av utløpet er lagt i rør slik at Kvisla nå framtrer som en liten innsjø.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

PS 28/19: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Vassmyra ungdomsskole, planID 201703

PS 28/19: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Vassmyra ungdomsskole, planID 201703På vegne av Mandal kommune Bydrift meldte Mandal kommune v/Teknisk Forvaltning om oppstart av planarbeid for Vassmyra ungdomsskole og flerbrukshall 07.12.16. Mandal kommune er også hjemmelshaver for hele planområdet som består av kun to eiendommer: gnr 40, bnr 100 og gnr 300, bnr 309 (veiareal).

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

PS 29/19: Bevaring av industribygg på Nedre Malmø

PS 29/19: Bevaring av industribygg på Nedre Malmøforbindelse med at kommunedelplan for kulturminner i Mandal kommune ble vedtatt 15.juni 2017 ble det også vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som ser på industribygg på Nedre Malmø og vurdere disse med tanke på bevaring. Bakgrunnen er at gjeldene reguleringsplan fra 2007 åpner for at de fleste industribyggene på Nedre Malmø kan rives.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

PS 30/19: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skogsøysundet, planID 201701

PS 30/19: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skogsøysundet, planID 201701På vegne av Eivind Eigebrekk, Signe Marie Kile og Øyvind Roger Kile meldte Ask Architechts om oppstart av planarbeid for Skogsøysundet den 24.5.17. Planområdet omfatter gnr. 18, bnr/fnr. 8, 8/1, del av gnr. 18 bnr. 35 og 142, samt del av gnr. 206 bnr. 10.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

PS 31/19: Avklaring om det skal igangsettes planarbeid for Holum

PS 31/19: Avklaring om det skal igangsettes planarbeid for HolumI 2017 ble det gjort en lovendring i plan- og bygningslovens plandel som i stor grad har fått betydning for oppstart av planarbeid. Det skal gjøres flere avklaringer tidlig i planarbeidet for at både forslagsstiller og kommune skal bruke sine ressurser på planarbeid som fører fram, framfor å måtte stoppe planprosesser hvor det er allerede er gjort mye arbeid.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

PS 35/19: Fredringsområdet for hummer – Oppnevning av arbeidsgruppe mm

PS 35/19: Fredringsområdet for hummer – Oppnevning av arbeidsgruppe mmI planstrategien for 2016-2019, vedtatt av bystyret 15.09.16, står at opprettelse av hummerreservat skal vurderes ved revisjon av kommuneplanens arealdel. Dette ble også innarbeidet i planprogrammet som ble vedtatt av bystyret 20.04.17. Forslag om verneområde ved Kjorten, vest for Hille, ble derfor innarbeidet i høringsutkastet som var på høring i tiden 30.07. – 23.09.18.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.04.2019

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo