Bystyret 19. april 2018

Informasjon om nye Lindesnes

Informasjon om nye LindesnesDen nye prosjektlederen i nye Lindesnes, Kyrre Jordbakke, starter bystyremøtet med en informasjonsbolk om hvordan status er i prosjektet rundt den nye storkommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

Lindesnesregionen næringshage

Lindesnesregionen næringshageDaglig leder i Næringshagen Are Øsmo informerer om hva de har jobbet med i det siste og forteller om tankene ved SKAP, om at den ikke bare skal forbli en folkehøgskole som den er i dag.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

Statlig styring av friluftsområder

Statlig styring av friluftsområderRådgiver Bård Andreas Lassen i Vest-Agder Fylkeskommune gir informasjon rundt temaet statlig styring av friluftsområder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

Informasjon fra Mandal BU ved Sara Mathea Helmersen

Informasjon fra Mandal BU ved Sara Mathea HelmersenMandal Barne- og ungdomsråd sitt innlegg denne gangen ønsker å snakke om en ny kampanje i regi av Redd Barna. Alle barn har rett på fritid. Skuespiller Kristin Grue er blant de som ønsker alle landets ordførere å signere et opprop for å bidra til å sikre alle barn en mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

RS 8/18: Parkering for el-biler, info fra P-selskapet

RS 8/18: Parkering for el-biler, info fra P-selskapetBo Bakke, daglig leder i Mandal Parkering AS og Parkering Sør orienterer i et notat at styret den 9. april fattet et vedtak om at el-biler nå skal begynne å betale parkeringsavgift.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

RS 9/18: Miljørapport Kvisla

RS 9/18: Miljørapport KvislaCOWI ble i 2015 engasjert av Mandal kommune  for å utarbeide en vannmiljøplan og kartlegging av potensielle forurensningskilder til innsjøen Kvisla høsten 2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

RS 10/18: Notat til bystyret, ref. Henvendelse fra Mandals turnforening

RS 10/18: Notat til bystyret, ref. Henvendelse fra Mandals turnforeningMandals Turnforening (MT) sendte 5. desember 2017 mail til bystyret med en beskrivelse av sin nåværende driftssituasjon. Turnforeningen viser til stor vekst med tilhørende utfordringer hva gjelder tilstrekkelig tilgang til treningshaller.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

RS 11/18: Alkoholomsetning m.m 2017

RS 11/18: Alkoholomsetning m.m 2017I følge Bystyrets vedtak i alkoholpoliske retningslinjer skal Rådmannen hvert år rapportere til Bystyret om omsetningen av alkohol i kommunen, kontroll med salgs og skjenkesteder, utelivsvold og andre forhold som kan ha betydning for bevillingspolitikken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

RS 15-16/18: Sykkelbyen Mandal – årsrapport 2017, prosjektplan 2018

RS 15-16/18: Sykkelbyen Mandal – årsrapport 2017, prosjektplan 2018Mandal kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen har den 8. august 2015 inngått en trepartsavtale om å utvikle Mandal som sykkelby. Prosjektperioden skal gå fra 2015 – 2020. Målet er å øke sykkelbruken med 20% innen 2020. Sykkelbysatsingen skal evalueres i forbindelse med ny sykkelundersøkelse i 2018.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

RS 17/18: Årsmøte Frivilligsentralen 20.03.2018

RS 17/18: Årsmøte Frivilligsentralen 20.03.2018Hvert år møtes de frivillige organisasjonene i Mandal på Mandal Frivilligsentral. 20 mars. ble det avholdt årsmøte og sentralen kan se tilbake på et aktivt 2017.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

RS 20/18: Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

RS 20/18: Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommuneneDa Stortinget behandlet stortingsmeldingen om regionreform (Meld. St. 22 (2015–2016)) ba Stortinget regjeringen sette ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere oppgaver til fylkeskommunene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 23/18: Generalforsamling Mandal Havn Strømsvika Holding AS

PS 23/18: Generalforsamling Mandal Havn Strømsvika Holding ASStrømsvika-selskapene skal ha ordinær generalforsamling 25. april. I tillegg er det etablert datterselskapene Tømmerkaia AS og Mandal Havn Strømsvika AS med personidentiske styrer. Tømmerkaia AS og Mandal Havn KF har ansvaret for bygging av tømmerkai og arealer på vest-siden av Strømsvika.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 24/18: Saker til generalforsamling i Marenselskapene

PS 24/18: Saker til generalforsamling i MarenselskapeneMaren-selskapene skal ha ordinær generalforsamling 25. april 2018. Maren AS har 3 heleide datterselskap, Maren Kommuneservice AS, Maren Miljøservice AS Maren Eiendom Jåbekk AS. Selskapet driver virksomhet knyttet til avfallshåndtering og andre miljøtjenester. Selskapene skal ha ordinær generalforsamling samme dag og har personidentiske styrer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 28/18: Representantskapsmøte Risøbank IKS

PS 28/18: Representantskapsmøte Risøbank IKSRepresentantskapet i Risøbank IKS skal ha møte 23.04.2018. Eierne er Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune. Selskapet har som hovedformål å rehabilitere og drifte Risøbank på best mulig måte innenfor gitte rammer fra eierne.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 30/18: Regler for kommunal støtte til lag og foreninger

PS 30/18: Regler for kommunal støtte til lag og foreningerMandal kommune har de siste årene ikke hatt øremerkede økonomiske rammer til fordeling blant lag og foreninger. I vedtatt budsjett for 2018 / Økonomiplan 2018-2021 er satt av kr. 200.000,- i 2018 og kr. 500.000,- de tre påfølgende år, i støtte til lag og foreninger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 31/18: Bibliotekplan

PS 31/18: BibliotekplanDet har vært et ønske fra Vest-Agder Fylkeskommune at alle folkebibliotek i fylket skal ha en bibliotekplan så de kan jobbe målrettet med bibliotekutvikling. Store endringer på bibliotekfeltet de siste årene gjør det nødvendig å tenke strategisk og langsiktig for å fortsette å ha et moderne bibliotek som leverer gode tjenester til innbyggerne.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 33/18: Kjøp av AT Skogs tomt på Gismerøya

PS 33/18: Kjøp av AT Skogs tomt på GismerøyaDen 16. mai 2017 vedtok havnestyret at Mandal Havn KF ønsker å kjøpe AT Skogs tomt på Gismerøya. Den er på 11.822 m² med gårdsnummer 40 og bruksnummer 630 og er ferdig asfaltert.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 34/18: Finansiering av rekkefølgekrav Gismerøya

PS 34/18: Finansiering av rekkefølgekrav GismerøyaDa bystyret utsatte saken om finansering av rekkefølgekrav i november, ble det oversendt et forslag til planutvalget fra Mandal SV der rådmannen ble bedt om å framlegge en sak for bystyret om framtidig bruk av Gismerøya.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 32/18: Ny kunstgressbane i Idrettsparken og forhindre spredning av gummigranulat

PS 32/18: Ny kunstgressbane i Idrettsparken og forhindre spredning av gummigranulatI forbindelse med bystyrets behandling av økonomiplanen og budsjettet for 2018, ble det vedtatt at rådmannen skulle se på om det ville være mulig å bytte ut kunstgress med gummigranulat på ballbinger til kunstgress uten fyllmasse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 37/18: Planprogram for kommuneplanens samfunnssdel – Nye Lindesnes

Vinteren 2015 ble det i Mandal, Marnardal og Lindesnes utarbeidet et planprogram for en felles kommuneplan. By- og kommunestyrene vedtok våren 2015 å sende utkastet til planprogram på høring i de tre kommunene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 38/18: Økonomirapport pr. 28. februar 2018

PS 38/18: Økonomirapport pr. 28. februar 2018Økonomirapporteringen pr 28. februar er hjemlet i vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 39/18: Gjelds- og finansrapport pr. 31.12.17

PS 39/18: Gjelds- og finansrapport pr. 31.12.17Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august, legge frem rapporter for bystyret som viser status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport for bystyret som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

PS 40/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 8-12

PS 40/18: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 8-12Den 22. mars 2017 mottok Mandal kommune melding om oppstart av planarbeid for Fridtjof Nansens vei 8. Formålet med planarbeidet ble meldt å være å legge til rette for oppføring av et leilighetsbygg på fire etasjer med tilhørende anlegg, samt å anlegge lekeareal.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.04.2018

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo