Bystyret 20. april 2017

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG om «Heliumballonger»

Interpellasjon ved repr. Elisabeth Lindland, MDG om «Heliumballonger»Flere kommuner har innført forbud mot salg av heliumballonger på 17. mai, blant annet Kristiansand. Flere kommuner vurderer å følge etter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

RS 14/17: Kommunens eiendommer brukt til delfinansiering av nytt Kirkens hus

RS 14/17: Kommunens eiendommer brukt til delfinansiering av nytt Kirkens husRådmannen har fått spørsmål om Mandal menighet har mottatt gaver fra Mandal kommune i forbindelse med at to eiendommer (menighetshuset i Store Elvegate 61 og Mandal KFUK/KFUM eiendommen i Ytre Sandgate) ved salg skulle bidra til delfinansiering av nytt Kirkens hus.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

Interpellasjon ved repr. Svein Berntsen, SV «Barn fra fattige familier»

Interpellasjon ved repr. Svein Berntsen, SV «Barn fra fattige familier»Norge er et av verdens beste land å bo i. De aller fleste lever trygge og gode liv med tilgang til alle livets goder. Dessverre gjelder ikke dette alle. Stadig flere familier faller inn i fattigdomsfellen som det er vanskelig å komme ut av.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

PS 35/17: Tilrettelegging for økt bruk av elbil i Mandal

PS 35/17: Tilrettelegging for økt bruk av elbil i MandalI september 2016 vedtok bystyret å videreføre dagens ordning for elbiler, men at de bad parkeringsselskapet fremme en sak hvor de kommer med forskrifter som sikrer økt bruk av elbiler. Mandal parkering vil innrette seg etter føringer og krav i ny «Parkeringsforskrift», med virksomhetsdato fra 1. januar 2017.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

PS 46/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10

PS 46/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Skipsbyggergata 2-10Mandal kommune mottok 25.02.16 melding om oppstart av planarbeid for del av Nye Vestnes. Planområdet omfattet gbnr. 160/1483. I oppstartsmeldingen ble det opplyst om at det er ønskelig å gjøre endring i formålet, slik at det tillates blokkbebyggelse innenfor delområdet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

PS 36/17: Vurdering av midlertidig stenging av Bryggegata

PS 36/17: Vurdering av midlertidig stenging av BryggegataI gjeldende kommuneplan for Mandal, vedtatt 10.09.15, er det i fokusområde 9, «Et levende og inkluderende sentrum», angitt at det er et mål å gjøre Bryggegata bilfri. Det er videre angitt et tiltak med å utarbeide en trafikkanalyse som ser på mulighetene for reduksjon i biltrafikken, konsekvenser og eventuelle nye tilførselsveier.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

PS 37/17: Økonomirapportering pr. 28. februar 2017

PS 37/17: Økonomirapportering pr. 28. februar 2017Tre ganger i året skal bystyret gjennomgå økonomirapporten siden forrige gang. Denne gangen handler det om endringer i investeringsbudsjettet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

PS 39/17: Framtidas helse- og omsorgstjenester i Mandal kommune

PS 39/17: Framtidas helse- og omsorgstjenester i Mandal kommuneUnder behandlingen av økonomirapporten i 2016 vedtok bystyret at det var bekymret for økonomien i Helse og Omsorg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

Informasjon om hotellutbygging på Malmø

Informasjon om hotellutbygging på MalmøStyreleder i Halse Eiendom AS, Unni Farestveit og prosjektleder i WSP Norge, Jan Willy Føreland, orienterer om siste status rundt hotellbygging i Malmø ved Buen kulturhus. Her blir det presentert hvilke som la inn anbud for å bygge hotell og hvem Halse Eiendom til slutt har gått for.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

PS 44/17: Frøysland flerbrukshall – Realisering av stor idrettshall

PS 44/17: Frøysland flerbrukshall – Realisering av stor idrettshallKommunen har i 2015/2016 jobbet med forprosjekt og reguleringsplan for Frøysland skole. Reguleringsplanens formål var å regulere inn plassering av liten idrettshall med tilhørende infrastruktur og sikre mulighet for fremtidig utvidelse av skolen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

PS 45/17: Vedtak av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel

PS 45/17: Vedtak av planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdelUtkast til planprogram ble behandlet i deres møte 14. desember og dagen etter ble en referansegruppe valgt. Denne gruppen har holdt to møter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

PS 47/17: Nye vedtekter for BU

PS 47/17: Nye vedtekter for BUBarne- og ungdomsrådet (BU) har revidert sine vedtekter. En komitè som har bestått av nåværende og tidligere BU-medlemmer, har gjennomgått vedtektene. Formålet har vært å tilpasse og forenkle vedtektene slik at de er lettere å forstå, og slik at de ivaretar en god organisering av BU. Sist vedtektene ble revidert var 23. mai 2013.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

PS 48/17: Human-Etisk Forbunds levevilkår i Buen Kulturhus

PS 48/17: Human-Etisk Forbunds levevilkår i Buen KulturhusHuman-Etisk Forbund (HEF), avdeling Mandal, har ved flere anledninger søkt Mandal kommune om støtte til utgiftsdekning i forbindelse med humanistisk konfirmasjonsseremoni.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

PS 49/17: Innkjøpsreglement

PS 49/17: InnkjøpsreglementLov og forskrift om offentlige anskaffelser stiller mange formalkrav til anskaffelser i kommunene. Siden stillingen som innkjøpssjef ble opprettet i Mandal kommune i 2014, er det arbeidet med et innkjøpsreglement som skal være styrende og veiledende (oppslagsverk) i forbindelse med innkjøp.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.04.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo