Bystyret 16. mars 2017

Informasjon ved Mandal barne- og ungdomsrådsmedlem Sigrid Maria Romsaas

Informasjon ved Mandal barne- og ungdomsrådsmedlem Sigrid Maria RomsaasOmtrent halvparten av Norges befolkning kjenner noen som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Redd Barna ønsker med kampanjen #jegerher å få slutt på tausheten og tabuet rundt dette temaet. Barne- og ungdomsrådet fikk 12.000 kroner for å lage en kortfilm om temaet. Endelig har de fått satt i gang prosjektet og planlegger å få den ferdig i løpet av våren.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

PS 20/17: Forvaltningsrevisjonsrapport – Styring av investeringsprosjekter

PS 20/17: Forvaltningsrevisjonsrapport – Styring av investeringsprosjekterBystyret bad Kontrollutvalget i mars 2016 å gjennomgå prosjektstyringen i Mandal kommune med utgangspunkt i en tilleggsbevilgning til opprustning av Mottaksskolen. Forvaltningsrevisjonen har lagt følgende problemstilling til grunn: Har Mandal kommune et tilfredsstillende system for styring av investeringsprosjekter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

Presentasjon av politikerundersøkelse

Presentasjon av politikerundersøkelseTrine Merete Vasby presenterer en intern politikerundersøkelse som bystyret selv har bestilt. Denne viser blant annet hvordan politikerne selv opplever saksfremstilling og saksbehandling i møtet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

Interpellasjon ved repr. Kirsten Huser Leschbrandt, H «Slutt på driftstilskudd til fysioterapeuter»

Interpellasjon ved repr. Kirsten Huser Leschbrandt, H «Slutt på driftstilskudd til fysioterapeuter»Interpellanten viser til at når en fysioterapeut med driftstilskudd slutter, vil driftstilskuddet bli tildelt fysioterapeuter som har mindre %-tilskudd i kommunen; og ikke lyses ut og tildeles ny fysioterapeut. Dette for å opprette 100% stillinger i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

PS 21/17: Forslag til trafikksikkerhetsplan 2017-22

PS 21/17: Forslag til trafikksikkerhetsplan 2017-22Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune har en samarbeidsavtale som ble undertegnet i september 2015. Avtalen setter vilkår om at kommunen skal ha en oppdatert trafikksikkerhetsplan og arbeide for å oppfylle nullvisjonen om 0 drepte og 0 hardt skadde i trafikken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

PS 22/17: Planprogram for kommunedelplan for klima og energi i Mandal

PS 22/17: Planprogram for kommunedelplan for klima og energi i MandalUtarbeidelse av ny energi- og klimaplan for Mandal er en del av mandatet for arbeidsgruppa for klima, miljø og energi, vedtatt av bystyret i juni 2016. Det er også nevnt i planstrategien at kommunedelplan for energi og klima skal revideres, evt. som regional plan.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

PS 23/17: Høring om oppheving av vannscooterforskriften

PS 23/17: Høring om oppheving av vannscooterforskriftenKlima- og miljødepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve forskrift av 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende. Høringsfristen er 23. mars 2017.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

RS 12/17: Regler for gågateområdet i Mandal

RS 12/17: Regler for gågateområdet i MandalBystyret har fått tilsendt oppdatert reglement for gågateområdet i Mandal som omfatter gågata fra Torjusheigata til Bryggegata inkludert Torvet, Gjert Karis plass og området mot Adolph Tiedemands bro. De har også fått tilsendt rådmannens regler for drift av Mandal Torv.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

PS 24/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Søndrekilveien

PS 24/17: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for SøndrekilveienMulticonsult AS varslet om oppstart av detaljregulering for delområde B1, i områdereguleringen for Landebukta boligfelt, den 17. januar 2014. Formålet med planarbeidet ble meldt å være å tilrettelegge for småhusbebyggelse med tilhørende anlegg, grønnstruktur, atkomstveier, lekeplasser m.m.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

PS 26/17: Prinsippvedtak – Vintervedlikehold/brøyting

PS 26/17: Prinsippvedtak – Vintervedlikehold/brøytingBystyret valgte å utsette denne saken fra forrige møte. I 2013 gjennomgikk BDO innkjøpsrutiner i Mandal kommune og rapporten pekte på manglende oppfølging av Lov om Offentlig Anskaffelser (LOA) og innkjøp i tråd med gjeldende lovverk. Private entreprenørers brøyting av kommunale veier var et av de områdene hvor LOA ikke var fulgt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

PS 27/17: Tour des Fjords i Mandal i 2018 eller 2020

PS 27/17: Tour des Fjords i Mandal i 2018 eller 2020Våren 2016 ble det tatt et initiativ for å få lagt én eller flere etapper av sykkelrittet Tour des Fjords til Vest-Agder. Aktuelle år er 2018 og 2020. Et forprosjekt finansiert av bl.a. Vest-Agder fylkeskommune er nå gjennomført, og resultatene viser at dette er mulig å få til. Et aktuelt opplegg er at én hel etappe pluss ett målsted legges til Vest-Agder. Dette forutsetter imidlertid avklaringer om blant annet grunnfinansiering.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.03.2017

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo