Bystyret 20. oktober 2016

Statusrapport Strømsvika

Statusrapport StrømsvikaI mars ble det klart at det blir etablering av ny tømmerkai i Strømsvika og siste sak i forrige bystyremøte, var varsel om ekspropriasjon av eiendommer i samme område for å gjøre plass til det kommende arbeidet. Nå er leder for arbeidsgruppa, Hans Stusvik, på plass for å fortelle om arbeidet så langt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

Informasjon ved Mandal Barne- og ungdomsrådets leder Sara Mathea Helmersen

Informasjon ved Mandal Barne- og ungdomsrådets leder Sara Mathea HelmersenDet har blitt satt et nytt barne- og ungdomsråd. Dette består av både nye og gamle medlemmer, men det er betimelig at det er en veldig stor andel gutter som er med i rådet. Deres siste møte handlet om trafikksikkerhet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

RS 40/16: Fylkesmannens rapport om kommunereformen

RS 40/16: Fylkesmannens rapport om kommunereformen28. september sendte Fylkesmann Stein Ytterdahl et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om hans tilrådning rundt framtidig kommunestruktur på Agder. Hans forslag innebærer, for Mandals del, en realisering av Nye Lindesnes.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

RS 39/16: Hotell på Malmø – Status og videre strategi

RS 39/16: Hotell på Malmø – Status og videre strategiBystyret vedtok i møtet i juni 2015 at de ikke skulle forlenge avtalen med Malmø Utvikling AS som ga dem rett til å bygge hotell på Nedre Malmø. Ordføreren og Halse Eiendom AS fikk i fellesskap ansvaret for å arbeide videre for å få etablert hotellet. Nå har det kommet et notat som gir en kort orientering om status og forslag til videre strategi.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

RS 38/16: Orientering om brøyting for sesongen 2016/2017

RS 38/16: Orientering om brøyting for sesongen 2016/2017I etterkant av en orientering i Driftsstyret i september har det vært gjennomført tilbudsevaluering, drøftinger med tillitsvalgte og to informasjonsmøter for de ansatte i avdelingene Vann & Avløp og Park & Vei. Gjeldende ordning vil videreføres for sesongen 2016/2017.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 122/16: Kvalitets- og utviklingsmelding for byutvikling 2016

PS 122/16: Kvalitets- og utviklingsmelding for byutvikling 2016Forrige bystyremøte ble kvalitets- og utviklingsmeldingen for byutvikling 2016 gjennomgått under en informasjonsbolk. Denne gangen skal selve meldingen få en politisk behandling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 135/16: 2. gangsbehandling, reguleringsplan for Skogsøy – Omregulering rekkefølgekrav

PS 135/16: 2. gangsbehandling, reguleringsplan for Skogsøy – Omregulering rekkefølgekravArbeidet med reguleringsplanen for Skogsøy startet i 1996-97. Den ble behandlet en rekke ganger i Planutvalget, og var også utlagt til flere offentlige ettersyn. Det ble avholdt meklingsmøte med Miljøvernavdelingen hos  Fylkesmannen i Vest-Agder og avdeling for Plan og Miljø i Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med innsigelser til planen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 136/16: 2. gangsbehandling – detaljregulering for Holum skole og idrettsanlegg

PS 136/16: 2. gangsbehandling – detaljregulering for Holum skole og idrettsanleggI desember 2014 meldte kommunen oppstart av planarbeid for Holum skole og idrettanlegg. Formålet med planarbeidet har vært å tilrettelegge for etablering og utvidelse av Holum skole og idrettsanlegg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 123/16: Ny arbeidsgiverstrategi for Mandal kommune

PS 123/16: Ny arbeidsgiverstrategi for Mandal kommuneKS definerer arbeidsgiverpolitikk som de holdninger og verdier som arbeidsgiver står for og praktiserer overfor medarbeiderne. Arbeidsgiverpolitikken synliggjør arbeidsgivers konkrete evne til å frigjøre den menneskelige energien i organisasjonen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 124/16: Buen kulturhus, driftsform og erfaringer så langt

PS 124/16: Buen kulturhus, driftsform og erfaringer så langtUnder bystyremøtet i juni ble det vedtatt at nåværende praksis for bruk og leie av Buen kulturhus videreføres for inneværende år og at bystyret ønsket å prioritere lag og foreninger. De bad også administrasjonen se på mulighetene for refusjon av leie og overordnede retningslinjer i forbindelse med budsjettprosessen 2017.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 125/16: Vedlikehold og renovering av Mandalshallen

PS 125/16: Vedlikehold og renovering av MandalshallenMandalshallen åpnet 6. januar 1974. Siden åpning har det blitt gjort mindre renoveringer på det som betegnes som den «gamle» Mandalshallen. Store deler av denne bærer preg av forfall, både teknisk og estetisk, selv om nødvendig og øyeblikkelig vedlikehold har blitt utført fortløpende gjennom de siste årene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 126/16: Søknad om status som typisk turiststed

PS 126/16: Søknad om status som typisk turiststedLov om helligdager og helligdagsfred § 5 slår fast at faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere skal holde stengt på helligdager. Unntatt fra denne bestemmelsen er blant annet utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som «typisk turiststed» for hele eller deler av året.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 138/16: Økonomirapportering per 31.08.2016

PS 138/16: Økonomirapportering per 31.08.2016Økonomirapportering pr 31. august legges fram i samsvar med vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til Bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 129/16: Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn

PS 129/16: Samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn«Demensvennlig samfunn» er en kampanje som retter seg mot alle norske kommuner og er et av virkemidlene Nasjonalforeningen for folkehelsen lanserte med midler fra TV-aksjonen i 2013.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 130/16: Vurdering av møtegodtgjørelse til grupper, komiteer, utvalg mm.

PS 130/16: Vurdering av møtegodtgjørelse til grupper, komiteer, utvalg mm.I forbindelse med behandlingen av mandat for arbeidsgruppa for klima, miljø og energi 2015- 2019 ble et oversendelsesforslag vedtatt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 131/16: Økonomireglement for Mandal kommune

PS 131/16: Økonomireglement for Mandal kommuneMandal kommunes økonomireglement skal være gjenstand for løpende oppdateringer og godkjennes av bystyret minst en gang hver valgperiode.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 132/16: Mobbeombud i Mandal kommune

PS 132/16: Mobbeombud i Mandal kommunePå bakgrunn av behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen for oppvekst blir det fremmet en sak knyttet til et mulig mobbeombud i Mandal kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 133/16: Lese-, skrive- og regnegaranti

PS 133/16: Lese-, skrive- og regnegarantiI forbindelse med behandlingen av kvalitets- og utviklingsmeldingen for oppvekst i Mandal bad bystyret rådmannen utrede kostnadene med å innføre en lese-, skrive- og regnegaranti. I henhold til vedtaket ønsker bystyret at en slik ordning innføres for å sikre at alle elever skal kunne lese, skrive og regne før de går ut av 2. klasse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

PS 134/16: Fritt skolevalg

PS 134/16: Fritt skolevalgI forbindelse med presentasjonen av kvalitets- og utviklingsmeldingen for oppvekst ble rådmannen gitt oppdraget med å vurdere fordeler, ulemper og økonomiske konsekvenser ved innføring av fritt skolevalg i Mandal kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.10.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo