Bystyret 16. juni 2016

RS 27/16: Partnerskapet Blå Vekst på Agder – invitasjon og avtale

RS 27/16: Partnerskapet Blå Vekst på Agder – invitasjon og avtaleArendal kommune satte høsten 2015 i gang et arbeid med å se på hyvilke nye arbeidsplasser som kan skapes i forbindelse med Raet nasjonalpark som kommunen jobber med å få plass. I denne prosessen ble de etter hvert klar over at å begrense arbeidet til kun å gjelde området for nasjonalparken, og de kommunene som dekker dette blir for lite.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

RS 24/16: Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 – vedtatt

RS 24/16: Kontrollutvalgets årsmelding for 2015 – vedtattKommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er et sentralt hjelpeorgan for kommunestyret, og skal utøve sitt arbeid ihht. kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer om sin virksomhet til kommunestyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 83/16: Kvalitets- og utviklingsmelding – Helse og omsorg 2016

PS 83/16: Kvalitets- og utviklingsmelding – Helse og omsorg 2016I forbindelse med Eldreplan 2020 vedtok Mandal bystyre at det skulle utarbeides en årlig kvalitetsmelding. For at årets kvalitets- og utviklingsmelding skal passe bedre inn i kommunens eksisterende rapporteringer er det gjort noen endringer, blant annet for å unngå for mange gjentakelser.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 84/16: Bruk og leie av Buen kulturhus

PS 84/16: Bruk og leie av Buen kulturhusFlere aktører i Mandals kulturliv har tatt til orde for rimeligere leie av Buen for lokale lag og foreninger. Driftsstyret bad i møtet i mai om en sak til politisk behandling om utleiepoitikken i kulturhuset.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 86/16: Plan for selskapskontroll 2016-2019

PS 86/16: Plan for selskapskontroll 2016-2019Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden legge frem for bystyret en plan for selskapskontroll for å kontrollere at kommunens interesser blir ivaretatt på en god måte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 92/16: Rullering av handlingsprogrammet for LIM-planen

PS 92/16: Rullering av handlingsprogrammet for LIM-planenRegional plan for likestilling, inkludering og mangfold 2105-2027 (LIM-planen) ble vedtatt av fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder i desember 2014. LIM-planen har et 12-års perspektiv og legger til grunn et bredt likestillingsbegrep.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 85/16: Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020

PS 85/16: Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020I henhold til alkoholloven § 1-7d skal kommunen utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Det anbefales at planen behandles i hver kommunestyreperiode. Det er ikke gitt direkte anvisninger om hva planen skal inneholde.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 93/16: Kommunale eiendommer mai 2016

PS 93/16: Kommunale eiendommer mai 2016Utgangspunktet for saken er et vedtak fra bystyrets møte i 2012, med en senere oppfølging med et oppdatert vedtak i juni 2013. Deretter har oversikten blitt presentert for bystyret hvert år i juni-møtet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 94/16: Utvidelse av ordningen med brukerråd

PS 94/16: Utvidelse av ordningen med brukerrådBystyret vedtok i mars 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som i august 2015 skulle legge fram en anbefaling om delegasjon og politisk arbeidsmetode for bystyret. Et av innspillene som kom fra arbeidsgruppen var å vurdere om dialogseinaret kunne utvides til å handle om mer enn økonoiske piroriteringer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 99/16: 2. gangsbehandling – detaljregulering for Elvebredden, Buøya

PS 99/16: 2. gangsbehandling – detaljregulering for Elvebredden, BuøyaDet ble meldt oppstart av planarbeid for Elvebredden, Buøya i juni 2013. Planområdet omfattes av reguleringsplan for Buøya, vedtatt 22. februar 2001, hvor området i hovedsak er regulert til offentlig bebyggelse (gamle Mesta-tomta), jord- og skogbruk øst for dette, og friområdet langs med Mandalselva.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 95/16: Mandat og ressurser til arbeidsgruppe energi og klima

PS 95/16: Mandat og ressurser til arbeidsgruppe energi og klimaUnder bystyrets møte i oktober 2015 valgte bystyret fire politiske representanter til arbeidsgruppe energi og klima, og i saken var gjengitt mandat og sammensetning vedtatt av bystyret i 2011.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 96/16: Reglement for faste godtgjørelser, møtegodtgjørelser m.m

PS 96/16: Reglement for faste godtgjørelser, møtegodtgjørelser m.mUnder bystyrets møte i april ble det vedtatt å utsette saken fordi de ville ha et forslag om en egen godtgjørelse for verv og egne godtgjørelser for møtedeltagelse, samt forslag om tak på dagsbasis.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

PS 97/16: Økonomirapportering per 30.04.2016

PS 97/16: Økonomirapportering per 30.04.2016Økonomirapportering pr 30. april er hjemlet i vedtatt økonomireglement og Kommunelovens bestemmelser om rådmannens plikt til å rapportere til Bystyret opp mot vedtatt årsbudsjett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.06.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo