Bystyret 21. april 2016

RS 17/16: Tillatelse til opptak av skjellsand i Mandal kommune

RS 17/16: Tillatelse til opptak av skjellsand i Mandal kommuneStikk i strid med vedtaket i Mandal bystyre vedtok fylkesutvalget den 15. mars at Boston AS får fortsette opptak av skjellsand. I den forbindelse har nå fylkeskommunen sendt ut brev til Boston AS om hvilke områder de kan fortsette opptak av skjellsand innenfor Mandal kommune. Med i brevet står det også visse vilkår som må oppfylles.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

PS 48/16: Kvalitets- og utviklingsmelding 2016 Oppvekst

PS 48/16: Kvalitets- og utviklingsmelding 2016 OppvekstInnenfor virksomhetsområdene Byutvikling, Helse og omsorg og Oppvekst utarbeides det hvert år en kvalitets- og utviklingsmelding som legges frem for bystyret. Meldingen er både lokalt og nasjonalt forankret gjennom henholdsvis årshjulet for virksomhetsstyring i Mandal kommune og gjennom bestemmelser i opplæringsloven om utarbeiding av en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

Informasjon fra Mandal Barne- og Ungdomsråd ved Peter Nikolai Helms

De har siden forrige møte hatt et fellesmøte med flere barn og unge i Lindesnesregionen. De har blant annet kommet frem til flere grunner for kommunesammenslåing. Rådet er opptatt av at en større kommune vil stå bedre rustet økonomisk. Det er viktig for de unge for å kunne sikre et godt tilbud til barn og unge. Den store utfordringen er å få en kommune som også bryr seg om fellesskapet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

Informasjon fra FLiR ved Randi Byremo

Informasjon fra FLiR ved Randi ByremoDaglig leder Randi Byremo informerer om hvordan Friluftsrådet for Lindesnesregionen er organisert og pågående prosjekter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

PS 49/16: Reglement for faste godtgjørelser, møtegodtgjørelser m.m

PS 49/16: Reglement for faste godtgjørelser, møtegodtgjørelser m.mUnder bystyrets møte i februar, ble det vedtatt å utsette saken med beskjed om at ordføreren skulle innkalle en gruppe for å lage et nytt forslag. På et møte hos ordføreren 14. mars ble de enige om at det burde innarbeides et tak på tapt arbeidsfortjeneste i forhold til ordførerens lønn alternativt et forslag om et gjennomsnittbeløp av 3 siste års inntekt for selvstendig næringsdrivende.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

PS 50/16: Økonomirapportering per 29.02.2016

PS 50/16: Økonomirapportering per 29.02.2016Tre ganger i året skal bystyret gjennomgå økonomirapporten siden forrige gang. Denne gangen handler det om endringer i investeringsbudsjettet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

PS 51/16: Bevilgning og forskuttering til 9’er kunstgressbane i Idrettsparken

PS 51/16: Bevilgning og forskuttering til 9’er kunstgressbane i IdrettsparkenMandal kommune har mottatt søknad fra Mandalskameratene om bevilgning og forskuttering av midler til bygging av 9’er kunstgressbane i Idrettsparken på Vestnes. Dagens ene kunstgressbane i Idrettsparken, som ble rehabilitert i 2013, har for liten kapasitet i forhold til behovet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

PS 52/16: Høringssvar om råd for ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

PS 52/16: Høringssvar om råd for ungdom, eldre og personer med nedsatt funksjonsevneKommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut et høringsnotat om råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsetting. Spørsmålet om hvordan innbyggerne skal involveres og sikres medvirkning har vært diskutert gjentatte ganger. I dag er det eldre og personer med nedsatt funksjonsevne som har en lovfestet rett til representasjonsordning i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

PS 54/16: Saker som skal behandles på generalforsamlingen i Maren AS

PS 54/16: Saker som skal behandles på generalforsamlingen i Maren ASRenovasjonsselskapet Maren AS skal ha ordinær generalforsamling den 11. mai. Der skal det blant annet velges et nytt styre og det skal blant annet fastsettes godtgjørelse og regnskap, samt utbytte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

PS 56/16: Annengangsbehandling – Områderegulering for Landebukta boligfelt

Multiconsult AS varslet oppstart av områderegulering for B1 og SB1 i kommuneplanens arealdel 23.12.10. Oppstarten ble meldt på vegne av de største grunneierne i området. Samtidig ble forslag til planprogram lagt ut på høring.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

PS 58/16: Revisjon av vedtektene for Lindesnesregionen

PS 58/16: Revisjon av vedtektene for LindesnesregionenSiden våren 2013 har hver av kommunene hatt 2 politiske representanter i Lindesnesrådet i stedet for én. Det har vært opp til kommunene selv å avgjøre hvem som skulle være representant nr. 2 i tillegg til ordfører, men ofte har det vært en representant for opposisjonen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

PS 59/16: Høring – Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune

PS 59/16: Høring – Etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommuneKommunaldepartementet sendte i januar ut et høringsforslag om etablering av tvisteløsningsmekanisme for rettslige tvister mellom stat og kommune mv. Høringsfristen er 27. april.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.04.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo