Bystyret 17. mars 2016

Presentasjon av Kvalitets- og utviklingsmelding for OPPVEKST 2016

Presentasjon av Kvalitets- og utviklingsmelding for OPPVEKST 2016Møtet starter med en presentasjon ved kommunalsjefen for oppvekst Erik Tronstad vedrørende kvalitetsmeldingen. Denne gangen er det laget en felles mal for tre meldinger som presenteres for bystyret. Hovedgrunnen er å gi et bedre verktøy for bystyret til å få en bedre oversikt. Presentasjonen har også med ferske tall fra elevundersøkelsen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

Interpellasjon ved repr. Even Tronstad Sagebakken, AP vedr. «Innføring av nye kompetansekrav for lærere»

Interpellasjon ved repr. Even Tronstad Sagebakken, AP vedr. «Innføring av nye kompetansekrav for lærere»Interpellanten viser til at regjeringen har gitt et tidsrom på 10 år før det må være slik at alle lærere som underviser i de tre basisfagene: norsk, matematikk og engelsk har formelle kompetansen som kreves. Tolkningen av kompetansekravene har vært oppe til debatt i mange kommuner. Spennet har gått fra «total avskilting over natta» til at kravet som innebærer tilbakevirkende kraft vil bli endret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

Informasjon fra BU ved Endre Hægeland

Informasjon fra BU ved Endre HægelandBarne og ungdomsrådet har vært på befaring og kommet med innspill til hvordan Inclub kan bli bedre og bli mer attraktiv for ungdommer. Hver gang Inclub diskuteres med et dårlig fortegn, blir denne omtalt som et sted som ikke er trygt. Ungdomsrådet ønsker blant annet en egen sak i bystyret om klubben og at det kan bli mer positiv omtale om Inclub.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

Manglende innstillingssak om vern av Furulunden

Manglende innstillingssak om vern av FurulundenLeder av planutvalget Jon Gunnar Ask forteller hvorfor en innstillingssak om vern av Furulunden ikke er tatt med på sakskartet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

PS 24/16: Behov for sykehjemsplasser og kontorlokaler

PS 24/16: Behov for sykehjemsplasser og kontorlokalerDet siste året har Mandal kommune hatt et sterkt press på tjenester innen eldreomsorgen. Dette gjelder spesielt behov for omsorgsboliger med heldøgnsbemanning og sykehjemsplasser. Kommunalsjef for helse og omsorg orienterte driftsstyret første gang i mars i fjor om denne situasjonen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

PS 22/16: Ny tømmerkai i Strømsvika

PS 22/16: Ny tømmerkai i StrømsvikaMandal Havn KF har i sin strategi om å sikre fremtidige arealer og bygge opp fond for havneutvikling. I forbindelse med forprosjektrapporten «Utvikling av Strømsvika» i september 2013 ble det i oktober samme år søkt Statens Landbruksforvaltning (SLF) om tilskudd på kr 23 mill. til ny tømmerkai i Strømsvika. Totalkostnad var den gang estimert til kr 63. mill.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

PS 23/16: Etablering av ny tømmerkai i Strømsvika – Kommunal deltakelse

Mandal havn på Gismerøya har vært en strategisk utskipningshavn for tømmer i en årrekke. Havna er ikke tilfredsstillende for skognæringen når det gjelder tømmerhåndtering/logistikk og prioritering av kaifront. Det har vært et ønske fra næringen om å få til en bedre løsning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

PS 25/16: Kvalifiseringsenheten – Mottaksskolen – Nye lokaler i Salembygget

PS 25/16: Kvalifiseringsenheten – Mottaksskolen – Nye lokaler i SalembyggetBystyret vedtok i 2013 å gjennomføre forhandlinger og kjøp av Furulundsgata 12, det såkalte Salembygget. Kjøpet ble gjennomført våren 2014. I budsjett for 2015 ble bruttoramme for iverksetting av ombygging / renovering av «Salembygget» satt til 10 mill. kr. Budsjettrammen var basert på usikre opplysninger både m.h.t. byggets tilstand og mottaksskolens behov.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

PS 26/16: Etiske regler for ansatte og folkevalgte i Mandal kommune

Under bystyrets siste møte i 2015 kom det frem et forslag om å oppdatere det etiske reglementet for ansatte og folkevalgte i Mandal kommune. Det eksisterende reglementet ble vedtatt av bystyret i 2005. Nå har rådmannen utarbeidet et nytt forslag som vil erstatte det eksisterende.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

PS 41/16: Representantskapsmøte Risøbank IKS

PS 41/16: Representantskapsmøte Risøbank IKSRepresentantskapet i Risøbank IKS skal ha møte 18. april 2016. Eierne er Vest-Agder fylkeskommune og Mandal kommune. Selskapet har som hovedformål å rehabilitere og drifte Risøbank på best mulig måte innenfor gitte rammer fra eierne. Ordføreren valgte å informere litt om tilstanden til bygget.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

PS 27/16: Sykkelbyen Mandal – Forslag til prosjektplan

PS 27/16: Sykkelbyen Mandal – Forslag til prosjektplanMandal kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen inngikk i august 2015 en trepartsavtale om å utvikle Mandal som sykkelby. Prosjektperioden skal gå fra 2015 – 2020. Mål for sykkelbyen er å øke sykkelbruken med 20 prosent innen 2020.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

PS 32/16: Forslag til nytt reglement for kontrollutvalget

Kontrollutvalgets leder Ebba Farre Roksvold orienterer om hvilke endringer i reglement og vedtekter som har blitt foreslått etter siste møte hvor formuleringene skulle vedtas.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

PS 29/16: Redusere kjøttforbruk og kasting av mat i Mandal kommune

PS 29/16: Redusere kjøttforbruk og kasting av mat i Mandal kommuneBystyret vedtok på forrige møte at de burde få til en politisk behandling av en sak som fremmer et forslag om å innføre en kjøttfri dag i sine institusjoner og arbeidsplasser i tråd med anbefalingene fra Framtiden i våre hender.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.03.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo