Bystyret 18. februar 2016

Orientering ved Agder Energi

Orientering ved Agder EnergiMandal kommune er en av flere eierkommuner i Agder Energi og med jevne mellomrom kommer konsernsjef Tom Nysted til bystyret i Mandal for å presentere resultatene fra sist periode og hvilke rammevilkår de har å jobbe ut i fra.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

Informasjon om «Morn Mandal»

«Morn Mandal» er et byutviklingsprosjekt som arealplanlegger Kristin Gabrielsen skal fortelle mer om. Dette ble først bestilt av Bystyret i 2012 og senest da kommuneplanen ble vedtatt i 2015, som en plan for byrommet. «Morn Mandal» kommer av det norrøne navnet på Mandalelva. Elva har en fremtidig rolle som en fortsatt viktig del av sentrum.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

Interpellasjon ved repr. Christoffer Westermoen, KrF, «Interpellasjon om kommunens integreringsarbeid»

Interpellanten viser til at avisene i det siste har skrevet mye om integrering. I Mandal er vi heldige som har flere frivillige organisasjoner og privatpersoner som bidrar til at flyktninger og asylanter integreres i vårt lokalsamfunn.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

Interpellasjon ved repr. Kirsten Huser Leschbrandt, H, «Walvicks båtbyggeri»

Interpellasjon ved repr. Kirsten Huser Leschbrandt, H, «Walvicks båtbyggeri»Interpellanten viser til et innlegg i Lindesnes Avis kalt «Arbeidsplass eller kulespill». Innlegget gjaldt Walvicks båtbyggeri og innsenderen utfordret kommunen til å gjøre en innsats for å gi verftet levelige vilkår.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

Interpellasjon ved repr. Kirsten Huser Leschbrandt, H, «Internett på sykehjemmet»

Interpellasjon ved repr. Kirsten Huser Leschbrandt, H, «Internett på sykehjemmet»Interpellanten har fått med seg at Mandal sykehjem mangler internett-tilgang og lurer på hva ordføreren vil gjøre for å fikse på dette.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

Orientering fra BU-leder Peter Nikolai Helms

Barne og ungdomsrådet er bekymret over lærerutviklingen i Mandal som følge av at sju stillinger kan bli kuttet. 23 elever er mer enn nok i klasser, mener de. Vi vet at for å oppnå gode resultater, trenger de en lærer som har tid til de. De er godt fornøyde med at det har vært sju ekstra lærerstillinger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

RS 7/16: Hva er gjort for å redusere kjøttforbruket og kaste mindre mat

RS 7/16: Hva er gjort for å redusere kjøttforbruket og kaste mindre matDen 22. oktober ble det sendt ut et oversendelsesforslag om å innføre en kjøttfri dag i kommunens institusjoner og arbeidsplasser i tråd med anbefalingene fra Framtiden i våre hender. Dette ville da bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser, bedre helse og dyrevelferd i tillegg til å ha en viktig symboleffekt som klima- og helsetiltak i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

RS 9/16: Informasjon om parkering langs og ved offentlig vei

RS 9/16: Informasjon om parkering langs og ved offentlig veiDet har tidligere vært inngått private parkeringsavtaler på og langs med offentlig vei. Dette strider mot gjeldende regelverk og det er derfor i kommunens interesse å rydde opp i disse forholdene slik at gjeldende regelverk håndheves. Grunnet ressurssituasjonen ved Bydrift samt det faktum at Mandal Parkering AS besitter relevant kompetanse, bistår Mandal Parkering AS Bydrift i dette arbeidet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

PS 13/16: Gang- og sykkelvegbro på FV202 ved Bankebroa

PS 13/16: Gang- og sykkelvegbro på FV202 ved BankebroaUnder bystyremøtet i mai 2015 ble det vedtatt at Mandal kommune inngår avtale med Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen om Sykkelbyen Mandal. Bystyret ber rådmannen innarbeide ressurser til prosjektstilling i budsjettet for 2016 og økonomiplan 2016-2019. Det settes av 5 mill kr fra 2014s mindreforbruk på eget gang- og sykkelveifond til Sykkelbyprosjektet. De 5 mill kr som er satt av til investering i budsjettet for 2015 tas ut.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

PS 14/16: Søknad om opptak av skjellsand – Forlengelse av eksisterende konsesjoner

PS 14/16: Søknad om opptak av skjellsand – Forlengelse av eksisterende konsesjonerI 2009 behandlet Mandal bystyre en søknad om skjellsandopptak og vedtok at de ikke ville motsette seg at det skulle gis konsesjon for opptak av inntil 25 000 kubikkmeter skjellsand per år i en periode på 3 år. I 2011 ble konsesjonen forlenget for Boston AS til 30. april 2016.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

PS 15/16: Handlingsplan for samarbeidet med Haydom 2016 – 2019

PS 15/16: Handlingsplan for samarbeidet med Haydom 2016 – 2019Under det siste bystyremøtet før jul ble det vedtatt at det skulle komme et forslag til ny handlingsplan før det skulle tas standpounkt til en eventuell videreføring av samarbeidet med Haydom kommune. Forslag til ny handlingsplan gir en kort oppsummering av de aktuelle aktiviteter som er en videreføring av gjeldende plan.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

PS 17/16: Reglement for faste godtgjørelser, møtegodtgjørelser m.m

Gjeldende reglement ble vedtatt av bystyret i 2009 og er blitt løpende oppdatert siden. Satsene blir regulert i henhold til godtgjørelsen til stortingsrepresentantene. I 2013 ble ansvaret for overformynderiet overført til fylkesmannen. I 2014 ble sakkyndig nemnd for eiendomsskatt opprettet og klageutvalget ble tillagt klagesaker for eiendomsskatt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

PS 18/16: Høringsuttalelse – Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017

PS 18/16: Høringsuttalelse – Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 2017I kommuneproposisjonen for 2016 ble det varslet at regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og at forslag til nytt inntektssystem skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2017. I denne gjennomgangen skal inntektssystemet også ses i sammenheng med kommunereformen. Høringen har frist 1. mars 2016.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.02.2016

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo