Bystyret 17. desember 2015

Interpellasjon Svein Berntsen, SV «Mandat for arbeidsgruppe til kommunereformen»

Interpellasjon Svein Berntsen, SV «Mandat for arbeidsgruppe til kommunereformen»Interpellanten viser til at det under saksfremstillingen til saken om valget av arbeidsgruppe for kommunereformen at de ble gitt et mandat som blant annet inneholdt følgende: «Styrker og svakheter ved en kommunesammenslåing skal vurderes opp mot styrker og svakheter ved at kommunen også videre står alene.»

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

Informasjon ved Barne- og Ungdomsrådets leder Peter Nikolai Hems

Rådet er misfornøyde med at skateparken ikke er med i handlingsplanen til kommunen. De viser til at ungdommen har etterspurt denne i flere år. Barne- og ungdomsrådet mener at grunnlaget er lagt allerede ved at det er planlagt betongpark i Speilen. Det har også blitt opprettet en facebookgruppe som har fått ganske mange likerklikk, som bekrefter interessen for skateparken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

PS 180/15: Annengangsbehandling – Detaljregulering for Piren

PS 180/15: Annengangsbehandling – Detaljregulering for PirenI juli 2013 meldte SMS Arkitekter AS om oppstart av detaljregulering for delområdet SO1, samt deler av PO av elvepromenade i reguleringsplan for Mandal sentrum.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

PS 181/15: Annengangsbehandling av detaljregulering for Strømsvika-Brennevinsmyra Næringsområde

PS 181/15: Annengangsbehandling av detaljregulering for Strømsvika-Brennevinsmyra NæringsområdeCowi meldte oppstart av planarbeid for Strømsvika-Brennevinsmyra Næringsområde i januar 2014. Gjeldende reguleringsplan sier at planområdet i hovedsak er regulert til industri, havn og LNF-formål. Formålet med planen er å tilrettelegge for havne- og næringsvirksomhet, og det er  foreslått arealerregulert til blant annet kontor, industri, industri/lager, havn og gang- og sykkelvei.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

PS 182/15: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2016 – 2019

I 2015 mottok kommunen tilsagn om kr 1 million i spillemidler for Speilen kunstgressbane. Dette anlegget er ute av søkerlista for 2016. Tilskuddet utbetales etter at revidert regnskap er godkjent at fylkeskommunen. Bystyret behandler hvert år prioritert handlingsprogram. Prioritert handlingsprogram skal være nøyaktig knyttet til de investeringene som ligger inne i økonomiplanen 2016 – 2019.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

PS 183/15: Problemstillinger mellom landbruk og bolig

I forbindelse med planutvalgets førstegangsbehandling av detaljregulering for Elvebredden Buøya, ble det vedtatt at det må utarbeides en prinsippsak til bystyret som tar for seg problemstillinger mellom landbruk og bolig.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

PS 184/15: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016

PS 184/15: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016IMDI sendte et brev i november med en anmodning om at Mandal bidrar til å ta i mot flere flyktninger som følge av at bosettingsbehovet for 2016 har økt. De anmoder kommunen om å bosette 75 flyktninger i 2016, 25 av disse enslige barn og unge.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

PS 188/15: Høringsuttalelse – Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015 – 2020

PS 188/15: Høringsuttalelse – Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015 – 2020Fylkestinget i Vest-Agder vedtok å sette i gang arbeidet med regional plan for samferdsel i 2012 etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven av 27. juni 2008.  Politisk styringsgruppe for arbeidet er Hovedutvalg for samferdsel, areal- og miljø (SAM) som har fulgt arbeidet underveis gjennom orienteringer og meldinger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

PS 189/15: Reglement for politisk virksomhet

Kommuneloven fastsetter at bystyret skal vedta reglementer for saksbehandlingen i folkevalgte organer. I Mandal kommune gjelder det reglement for bystyret, saksbehandling m.v. i folkevalgte organer i Mandal kommune, folkevalgtes innsynsrett og kontrollutvalget.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

PS 190/15: Handlingsplan for samarbeidet med Haydom 2010 – 2015

PS 190/15: Handlingsplan for samarbeidet med Haydom 2010 – 2015Bystyret vedtok i desember 2010 en handlingsplan som har som utgangspunkt miljø- og demokratibygging i Haydom. Bystyret må nå ta standpunkt til om prosjektet skal videreføres.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

PS 191/15: Halse Eiendom AS – Hotell på Malmø – Forslag til videre arbeid

PS 191/15: Halse Eiendom AS – Hotell på Malmø – Forslag til videre arbeidMalmø Utvikling AS søkte Mandal kommune om forlenget frist for etablering av hotell på Malmø, jfr rammeavtale inngått mellom Mandal kommune, Malmø Utvikling, Halse Eiendom og AF Buen datert 15.12.2009. Under bystyrets behandling av saken i juni ble det vedtatt at kommunene skulle benytte sin rett til å kansellere salget av aksjene i Malmø Hotelleiendom AS.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.12.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo