Bystyret 19. november 2015

Informasjon ved kirkevergen om status for Mandal kirke

Informasjon ved kirkevergen om status for Mandal kirkeSom lokalpressen har skrevet, vil det koste et ganske høyt millionbeløp å fikse på råteskadene som har blitt oppdaget på bygningsmassen til den snart 200 år gamle kirken. Kirkeverge Øystein Ramsland orienterer om hvordan situasjonen er for Mandal kirke og hva som må gjøres og hva som skal til for å fullføre arbeidet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

Informasjon fra rådmann om flyktningesituasjonen

Mandals konstituerte rådmann Irene Lunde orienterer om at også Mandal har fått merket den økte strømmen av flyktninger og hun forteller litt om anmodningene fra UDI og hvilke tiltak som må settes i kraft på kort og lang sikt i Mandal og nærliggende kommuner.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

Interpellasjon fra Peter Nikolai Helms, leder i Mandal Barne- og Ungdomsråd «Skateparker er også et lekeområde»

Interpellanten viser til at kommunen har snakket om å etablere et skateanlegg i kommunen. Han mener at lekeområder bør også inkludere skateanlegg. Ved utbygging av Sanden ble det lovet en skatepark, nå er utbyggingen i gang, men det er ikke bevilget penger eller foreligger konkrete planer om det. Interpellanten spør om ordføreren kan redegjøre for prosessen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

RS 55/15: Sjøsandleiren – Informasjon om framdrift og mulighetsstudien

RS 55/15: Sjøsandleiren – Informasjon om framdrift og mulighetsstudienRådmannen har kommet med noen presiseringer om framdrift, gjeldende avtale og mulighetsstudien som bystyret har bestilt. Bystyret vedtok i juni at en mulighetsstudie skulle legges fram for bystyret i januarv 2016, mens det først den 22. oktober ble bevilget penger til arbeidet og valgt en referansegruppe.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

RS 56/15: Skisse til arbeidsfordeling mulighetsstudie

Jonas Leyre Amstrup har satt opp en skisse til hvordan arbeidsfordelingen blir i forhold til mulighetsstudien. Han har blant annet satt opp til et nettverk hvor det settes opp en referansegruppe, arbeidsgruppe og hyres inn et konsulentfirma. Dette konsulentfirmaet vil jobbe etter instrukser fra de to foregående gruppene i forhold til mulighetsstudie for Sjøsandsleiren.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

RS 59/15: Brev til kommunene i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommunene angående Forsvarssjefens miltiærfaglige råd

Den 1. oktober la forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd for perioden 2016-2020. Dette innebærer blant annet at sjøheimevernet er foreslått nedlagt og at områdestrukturen i Rogaland og Agder kan bli redusert fra 42.000 til 30.000 mannskaper.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

PS 159/15: Endring av vedtekter og valg av styre for Mandal Havn 2015-2019

Under det første ordinære bystyremøtet etter valget ble det vedtatt å utsette valget i påvente av forslag om utvidelse av politikergruppen i havnestyret. I tillegg skal det velges nytt styre.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

PS 161/15: Særskilt ordning for ivaretagelse av barn og unges interesser i planleggingen

PS 161/15: Særskilt ordning for ivaretagelse av barn og unges interesser i planleggingenMandal kommune har altså ikke vurdert særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen etter den nye plan- og bygningsloven fra 2008. Den nye loven gir kommunen større frihet til å velge ordning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

PS 163/15: Valg til råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2015 – 2019

Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne sier at alle kommuner skal ha et råd eller en annen representasjonsordning for personer med nedsatt funksjonsevne. I Mandal skal det velges et råd på 5 medlemmer for valgperioden. Det er tradisjon for, og anbefalt, at representanter for organisasjonene har flertall i rådet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

PS 162/15: Valg av eldreråd 2016 – 2019

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Rådet skal være høringsinstans i saker som behandler de eldres levekår. Rådet kan også, på eget initiativ, ta opp saker som har betydning for de eldre. Kommunen skal sørge for at de administrative funksjonene blir ivaretatt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

PS 165/15: Valg av arbeidsgruppe kommunereformen

Etter avtale med ordfører skal det nyvalgte bystyret velge sammensetting av arbeidsgruppa som jobber med kommunereformen / Nye Lindesnes. I forrige periode hadde arbeidsgruppa denne sammensettingen: Ordfører, varaordfører, gruppelederne i FRP og Høyre, rådmann og en representant/sekretær fra administrasjonen. BU fikk etter en tid også to representanter i gruppa.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

PS 169/15: Høring – Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020

PS 169/15: Høring – Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder 2015-2020 angir overordnede mål og delmål for kollektivtransporten ut fra de funksjoner kollektivtransporten har i ulike deler av fylket, og angir noen overordnede strategier samt prinsipper og hovedinnretning for videre utvikling av kollektivtilbudet i fylket.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

PS 168/15: Høring – Ekspressbussutredning

PS 168/15: Høring – EkspressbussutredningStatens vegvesen Region sør utarbeider en ekspressbussutredning for riks- og europaveier. Denne skal være klar ved årrsskiftet og har en høringsfrist innen 1. desember.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.11.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo

Nedlagt!


Kommuneradio.no er nedlagt og vil bli slettet om kort tid.

Det er tatt sikkerhetskopi og filer fra denne kan hentes ut på forespørsel ved å kontakte Fairmedia.