Bystyret 22. oktober 2015

Orientering fra BU-leder Peter Nikolai Helms

Den nyvalgte lederen av Mandal Barne- og ungdomsråd fortalte blant annet om at de ønsker å sette fokus på en mobbefri skole. De ønsker å få på plass et mobbeombud. Andre temaer som de ønsket å ta opp er Inclub, realisering av skatepark. I tillegg ønsker BU å jobbe med å få til leksefri skole.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

Interpellasjon Morten Ekeland, SV om Furulunden

Interpellasjon Morten Ekeland, SV om FurulundenInterpellanten sier at de fleste Mandalitter har et sterkt forhold til Furulunden og at alle er opptatt av å verne denne. Han sikter til at de fleste bystyrer har ment det ikke er så farlig om de tar i bruk deler av Furulunden til andre formål enn det den er ment for, altså rekreasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

RS 51/15: Reduksjon av kjøttforbruk og matkasting i kommunen

Fremtiden i våre hender oppfordrer Mandal kommune til å gjøre som i Trondheim hvor de etter valget 2015 ble enige om å redusere både kjøttforbruket og matkastingen i byen. De oppfordrer kommunen til å ha minst ett varmt vegetarisk alternativ hver dag i sine kantiner, og at dagens rett på mandager er vegetarisk. I tillegg bør kommunen lage en plan for redusert matkasting.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 133/15: Rapport forvaltningsrevisjon – Skjult mobbing

PS 133/15: Rapport forvaltningsrevisjon – Skjult mobbingEtter oppdrag fra kontrollutvalget har revisjonen gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt med følgende tema: Digital mobbing – skjult mobbing. Undersøkte skoler er Blomdalen og Vassmyra ungdomsskole. 

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 134/15: Mulighetsstudie Sjøsandsleiren

PS 134/15: Mulighetsstudie SjøsandsleirenI snart 27 år har Mandal kommune hatt en leieavtale med Sjøsanden Feriesenter om utbygging og drift av turistanlegg i Sjøsandsleiren. Avtalen har medført at utbygger bygget campinghytter/ferieleiligheter etc., samt opprettet faste innretninger. 

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 135/15: Halse Eiendom AS – Hotell på Malmø – Forslag til videre arbeid

PS 135/15: Halse Eiendom AS – Hotell på Malmø – Forslag til videre arbeidMalmø Utvikling AS søkte Mandal kommune om forlenget frist for etablering av hotell på Malmø, jfr rammeavtale inngått mellom Mandal kommune, Malmø Utvikling, Halse Eiendom og AF Buen datert 15.12.2009.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 136/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Havsyn, Nedre Malmø

Link Arkitektur AS meldte i mars 2013 om oppstart av detaljregulering for del av område BFK3 i reguleringsplan for Nedre Malmø. Dette område er regulert til kombinert formål «Bolig, forretning, kontor». Det tillates en utnyttelse på 40 % BYA, maks byggehøyde er på kote 16 moh, og maksimalt antall etasjer er 4.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 137/15: Økonomirapport pr. 31.08.15

Tre ganger i året skal bystyret gjennomgå økonomirapporten siden forrige gang. Denne gangen handler det i hovedsak om flytting av midler på investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 138/15: Rapport over kommunens finansforvaltning pr. 31.08.15

Rådmannen skal rapportere til bystyre om status for kommunens porteføljer i forbindelse med tertialrapportering pr. 30. april og pr. 31. august. Saksordfører Sigurd Bjørn Kastrud fra Venstre orienterer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 139/15: Omsorgstjenesten – Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering

På vegne av regjeringen inviterer Helsedirektoratet kommuner til å søke om å delta i en forsøksordning med statlige kriterier for tjenestetildeling og finansiering av omsorgstjenester. Regjeringen ønsker at staten skal ta et større ansvar for å øke kvaliteten i omsorgstjenesten samt sikre kompetanse og kapasitet i helse- og omsorgssektoren.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 155/15: Valg av valgkomité 2015 – 2019

Mandal kommune har i en årrekke hatt en ordning med valgkomite som er oppnevnt av bystyret. Valgkomiteen har forberedt alle personvalgsaker som skal foretas av bystyret. Dette gjelder valg til styrer, råd og utvalg som skal foretas i løpet av en valgperiode. Det er praktisk at valgene er forberedt i en komite der alle partier er representert, slik at plassene er fordelt mellom partiene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 140/15: Valg av styre for Mandal Havn KF 2015 – 2019

Styret i Mandal Havn KF består i dag av sju representanter etter bystyrets vedtak i desember 2011. Fire politisk valgte, to brukerrepresentanter og en ansatt. Administrasjonen har gjort henvendelse til ovennevnte brukerorganisasjoner om å komme med forslag til sine representanter for ny periode. Bystyret har formelt ansvar for valg av 6 representanter til havnestyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 141/15: Valg av landbruksnemd 2015 – 2019

Det er ikke pålagt å ha en landbruksnemnd, men bystyret gjorde slikt vedtak i 2002. I 2007 ble det vedtatt følgende: Det velges en landbruksnemnd med 5 medlemmer, med myndighet og oppgaver som i dag.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

PS 154/15: Valg av medlemmer til styringsorganer i selskaper og samarbeidsorganer med videre hvor Mandal kommune er eier eller deltager

Mandal kommune er eier av, eller deltaker i, en rekke selskaper, samarbeidsorganer o.l som er organisert etter særlover eller etter særskilte bestemmelser. Avhengig av organiseringen, skal kommunen velge medlemmer til de forskjellige styringsorganene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 22.10.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo