Bystyret 18. juni 2015

Orientering om kirkens fysiske tilstand

Orientering om kirkens fysiske tilstandEnhetsleder ved Mandal bydrift, Hallfrid Os forklarer litt om det som har stått i media i forhold til at de har funnet flere råteskader i kirken. Hun orienterer også i forhold til økonomi at det vil komme en rapport som viser et estimat over hvor mye det vil koste å utarbeide disse nye skadene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

Orientering om næringsutvikling

Ordfører Tore Askildsen holdt en orientering kalt «Liten nok til at vi har bevart småbypreget, stor nok til at vi kan tilby det meste.» Den tar for seg næringsutviklingen i Mandal de siste tre årene og kommende prosjekter innen næringsutvikling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

Informasjon fra Caroline Aasen Johannessen, nestleder i Mandal barne- og ungdomsråd «Fravær i skolen»

Det kan være mange grunner til at det er mye fravær i skolen. BU etterlyser mer konkrete tiltak for å få ned tallene på antall elever som av ulike grunner velger å bli hjemme fra skolen. De etterlyser mer engasjement fra lærerne til å spørre de riktige spørsmålene til barna. De ønsker også mer fokus på forebygging av dårlig psykisk helse blant barn og unge i regionen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 88/15: Kommunereformen – Videre arbeid

PS 88/15: Kommunereformen – Videre arbeidBystyret i Mandal vedtok i juni i fjor å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere om Mandal kommune bør slå seg sammen med andre kommuner, samt gi en anbefaling om hvilke kommuner som bør inngå i en eventuell ny og større kommuner.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 89/15: Integreringsplan for Mandal kommune

PS 89/15: Integreringsplan for Mandal kommunePå bakgrunn av strateginotat Strategi for enhetlig og koordinert integreringsarbeid, er det utarbeidet Integreringsplan for Mandal kommune. Planens overordnede mål er å sørge for en struktur som sikrer en helhetstenkning for arbeidet med integrering, samt sikre at oppfølging av den enkelte er godt koordinert. Planen skal primært gjelde for bosatte flyktninger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 103/15: 2. gangsbehandling av kommunedelplan for E39 Døle Bru – Livold

PS 103/15: 2. gangsbehandling av kommunedelplan for E39 Døle Bru – LivoldUnder forrige behandlingen av kommunedelplanen i april ble det fattet et vedak om at bystyret et enig i Statens vegvesen sitt valg av korridor for ny E39 gjennom kommunen. Denne behandlingen startet med en orientering ved Kristian de Lange, planleggingsleder hos Statens vegvesen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 90/15: Økonomirapport per 30.04.15

PS 90/15: Økonomirapport per 30.04.15Økonomirapporter blir tatt opp med jevne mellomrom og denne gangen skal bystyret ta stilling til om Solhøgda skal få penger. I tillegg skal bystyret ta stilling til eventuelle endringer i investeringsbudsjettet for kommunen basert på rapporten for årets fire første måneder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 93/15: Hotell på Malmø

PS 93/15: Hotell på MalmøRammeavtalen om bygging av hotell i nærheten av Buen kulturhus ga i utgangspunktet frist til at byggingen måtte skje innen utgangen av 2014. Under bystyremøtet i desember i fjor, ble det vedtatt at Malmø Utvikling skulle få en forlenget frist fram til 1. juli 2017 med en betingelse om at de skulle betale det resterende infrastruturbidraget innen utgangen av 2014.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 92/15: Kommunale eiendommer mai 2015

Som følge av vedtak i bystyret som har blitt gjort tidligere har rådmannen også i år ajourført en oversikt over kommunale eiendommer, slik disse fremgår i matrikkelen i mai 2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 94/15: Reduksjon av fast gebyr kommunale avgifter for 2. termin 2015

Rådmannen har gjennomgått selvkostregnskapet for vann og avløp etter innkreving av 1.termin 2015 og ser at inntektene for 2015 blir vesentlig høyere enn først estimert. Selvkostfondene, som består av avsatte midler for de 5 siste årene, vil da øke. Selvkostfondene skal ikke ha oppsparte midler eldre enn 5 år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 95/15: Ekspropirasjon av grunn til offentlig formål – Flerbrukshallen i Holum

PS 95/15: Ekspropirasjon av grunn til offentlig formål – Flerbrukshallen i HolumI 2012 vedtok bystyret en reguleringplan for Krossen. Denne åpner blant annet opp for oppføring av en flerbrukshall med tilhørende anlegg. Flerbrukshallen skal oppføres på kommunal grunn, men det arealet som er avsatt til kasteareal ligger på den østlige delen til en eiendom som eies av Tor Egil Holmegård.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 96/15: Sjøsandsleiren

Mandal bystyre godkjente i mars 1989 en avtale mellom Sjøsanden Feriesenter AS og Mandal kommune om utbygging og drift av turistanlegg på Sjøsanden kalt Sjøsandleiren. Avtalen strekker seg over 30 år, men har tre års oppsigelsestid, så kommunen må gi beskjed innen 2. mars 2016 om avtalen skal forlenges.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 106/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for del av Udøy, Trevika

I 2007 ble reguleringsplanen for Udøy, Landøy, Langøy, Skogsøy-Buøy og del av landsiden vedtatt. I januar ble et planforslag for detaljregulering for del av Udøy og Trevika ute til offentlig ettersyn og saken ble på nytt behandlet i Planutvalget i går. Nå er det opp til bystyret å ta en avgjørelse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 107/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Kastellodden brygge

PS 107/15: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Kastellodden bryggeDrag AS meldte i juli 2013 om oppstart av detaljregulering for delområdet IB2 i reguleringsplan for Mandal sentrum. Området er avsatt til kombinert formål både industri og bolig. Det er angitt en maksimal utnyttelse på 100% og en maksimal mønehøyde på 12 meter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 97/15: Plan for lærlingeordningen i Mandal kommune

PS 97/15: Plan for lærlingeordningen i Mandal kommuneEtter et ønske fra FrPs Alf Erik Andersen har en arbeidsgruppe utarbeidet en plan og en oversikt for lærlingeordningen i kommunen. Denne inneholder også en plan for utvidelse av ordningen fremover. Det er opp til bystyret å avgjøre antall lære- og praksisplasser som skal settes av i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 98/15: Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling og likeverd

PS 98/15: Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling og likeverdRegionalt likestillingsutvalg har utarbeidet forslag til Lindesnesregionens handlingsplan for likestilling og likeverd. Forslaget ble lagt fram for behandling i Lindesnesrådets møte i april, men de valgte å utsette saken fordi de ønsker innspill til planforslaget.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 99/15: Høring – Finansiering av private barnehager

PS 99/15: Høring – Finansiering av private barnehagerUtdanningsdirektoratet viser til et oppdragsbrev fra kunnskapsdepartementet om utredning av modeller for finansiering av ikke-kommunale barnehager og utarbeidelse av tilhørende forskrifter. Utdanningsdirektoratet har derfor lagt frem høringsnotat til to alternative modeller for finansiering av private barnehager.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 100/15: Høring – Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker

PS 100/15: Høring – Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikkerKulturdepartementet sendte i mars ut et forslag på høring om å endre helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker. Det er i høringsnotatet også tatt inn et alternativ forslag om at beslutningsmyndighet legges til den enkelte kommune. Høringsfristen er 30. juni.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

PS 102/15: Godkjenning av samarbeidsavtale mellom Mandal kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Fylkeskommunen har samarbeidsavtaler med samtlige kommuner i fylket. De er nå inne i en periode hvor avtalene fornyes. Samarbeidsavtalene skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen følger de fem hovedsatsingsområdene i regionplanen, og alle samarbeidstiltakene som er omtalt, hører inn under en eller flere av fem hovedsatsningsområder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo