Bystyret 23. april 2015

RS 27/15: Bruk av midler til tidlig innsats

Kommunalsjefen for oppvekst sendte i mars ut en rapport om hvilke tiltak som fikk fordelte midler til tidlig innsats i 2015. Deriblant fikk Frøysland, Ime og Holum skoler midler til å bedre deres matematiske tiltak på skolen. Ordføreren lurte på om noen ønsket å si noe om saken, noe Alf Erik Andersen fra Fremskrittspartiet hadde.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

Interpellasjon Hannah Dybesland, H «Ikke gode nok tiltak mot mobbing i skolen»

Interpellanten er kjent med at kontrollutvalget i disse dager kartlegger og evaluerer det arbeidet som må gjøres for å stoppe mobbing i skolen. Høyre ser frem til denne rapporten, men er kjent med at det i enkelte mobbesaker og hos enkelte ansatte i skolen, hersker en holdning om at det ikke er all mobbing som kan stanses.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 44/15: Nye lokaler til kvalifiseringsenheten

Kvalifiseringsenheten (KVA) trenger nye lokaler. Dette er en sak som opprinnelig skulle løses i februar, men da vedtok bystyret at det skulles startes opp en prosess for å finne egnede lokaler til denne. Leie eller bygging i kommunal regi vurderes på nytt. Det skulle også settes ned en administrativ arbeidsgruppe som skulle legge frem en ny sak innen mai 2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 45/15: 2. gangsbehandling av detaljregulering for B16 Skoletomta, Sånum

Mandal kommune mottok i august 2012 en melding om oppstart av igangsatt planarbeid for del av B16 og mindre del av B1 og B4 i reguleringsplanen for Sånum. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegget for etablering av 9 boliger. Et planforslag var til førstegangsbehandling i Planutvalget i september 2014, hvor de vetok åtte punkter. Saken skulle egentlig tas opp på forrige møte, men ble, naturlig nok, utsatt av tidshensyn.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 48/15: 2. gangsbehandling av områderegulering for Gismerøya

Områdereguleringen for Gismerøya har en lang saksbakgrunn og historie, av ulike grunner. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for maritim industrivirksomhet, og regulere gang- og sykkelvei til og rundt på Gismerøya. Det ble opprinnelig meldt oppstart av planarbeid i 2007, men fra juli 2009 ble plandelen av plan- og bygningsloven endret, og det ble meldt ny oppstart av planarbeid den i februar 2010.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 49/15: Høringsuttalelse – Forslag til kommunedelplan E39 Døle Bru – Livold

9. mars 2015 ble forslaget til kommunedelplanen med konsekvensutredning for E39 Døle Bru – Livold lagt ut til offentlig ettersyn fra Statens vegvesen. Alle de tre alternativene gjennom Mandal er konsekvensutredet i forhold til naturmangfold, landskapsbilde, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, støy, luftforurensing og prissatte konsekvenser.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 50/15: Høringsuttalelse – Forslag til regional transportplan Agder 2015-2017

Fylkesutvalgene i Aust-Agder og Vest-Agder har lagt forslag til Regional transportplan Agder 2015-27 (RTP) ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist er 30. april 2015. Planforslaget er utarbeidet av fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder, og skal tilrettelegge for at Agderfylkenes målsetting om å utvikle et konkurransedyktig og fremtidsrettet transportsystem nås.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 51/15: Utviklingssamtale med rådmannen – Endre praksis

I bystyremøtet i september 2013 ble det vedtatt at det skal gjennomføres minst en utviklingssamtale i året mellom rådmannen og en utvalgt gruppe politikere. Ett drøyt år senere ønsket driftsstyret å endre praksisen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 53/15: Oppfølging av budsjettvedtak punkt 30 – Organisering av den kommunale toppledelsen

Under budsjettbehandlingen i 2014 vedtok bystyret at de ønsker å få en sak der organiseringen av den kommunale toppledelsen vurderes i forbindelse med budsjett 2016. Rådmannen har gjort sin vurdering og kommet med en anbefaling til bystyrets behandling. Stein Inge Dahn fra Venstre orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 56/15: Økonomirapportering per 28.02.2015

Økonomirapporter blir tatt opp med jevne mellomrom og denne gangen har det kommet forslag til endringer i investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet som følge av hva rapporten har vist for årets to første måneder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 57/15: Høring – Endringer i alkoholregelverket

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag om endringer i alkoholregleverket til høring. I gjeldende rett opphører alle bevillinger til å selge og skjenke alkoholholdig drikk 30. juni, året etter at nytt kommunestyre er valgt. Dette innebærer at alle som har salgs- eller skjenkebevilling må søke på nytt om ny bevilling hvert fjerde år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 58/15: Saker som skal behandles på generalforsamlingen i Maren

Renovasjonsselskapet Maren AS skal ha ordinær generalforsamling 29. april 2015. Mandal kommune eier 80 av 160 A-aksjer og 1350 av 1840 B-aksjer i Maren AS. Stemmeretten er knyttet til A-aksjene. Øvrige aksjer eies av kommunene Audnedal, Lindesnes og Marnardal.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 59/15: Valg til styret i Maren AS

På selskapets generalforsamling 29. april 2015 skal det bl.a. foretas styrevalg etter vedtektene. Styret består av 5 medlemmer, hvorav Mandal kommune for tida har 2 representanter og et varamedlem. Valgperioden er etter vedtektene 2 år. Styreleder velges for 1 år.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 61/15: Høring av forslag til regional plan: VINN AGDER

Oppstart og høring av planprogram for Regional paln for innovasjon og bærekraftig verdiskapning Agder ble behandlet i bystyret i april i fjor. Da vedtok de at det er et viktig planarbeid som startes opp og at de da var enige med planprogrammet, og fremhevet spesielt behovet for etablering av folkehøyskolen SKAP i Mandal.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

PS 62/15: Forlengelse av viljeserklæring for en ny periode fra 1. juli 2015 til 2018

Bystyret behandlet denne saken sist i april i fjor hvor viljeserklæringen ble forlenget med 1 år til 1. juli i år. Agder-kommunene inngikk en Samordningsavtale i 2001 vedrørende regional innflytelse som majoritetsaksjonær i Agder Energi AS.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.04.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo