Bystyret 19. februar 2015

Orientering om fengselsalternativ Mandal

En føljetong som har vært i høst er kampen om hvor det nye fengselet i Agder skal plasseres hen og i Mandal jobbes det med å utarbeide en konkret plan og strategi for å få plassert fengselet i kommunen. Ordfører Tore Askildsen ønsket å orientere litt om byen, men også mer konkret om hvor fengselet vil bli plassert og ikke minst hvorfor Mandal er rette valget.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

RS 3/15: Statusrapport – Balløkka Nye Vestnes – Januar 2015

Prosjekteringen av balløkka ved Idrettsparken er i gang. Balløkka vil bli plassert over høyspentledningen og overvannsledningen. Der er ingen alternativ plassering av balløkka og høyspentledningen samt overvannsledningen må derfor legges om.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

PS 3/15: Realisering av idrettshall i Holum – Finansiering, rekkefølgekrav og grunnerverv

Bystyret ønsker at det skal bygges flerbrukshall i Holum i 2015. Holum IL er et idrettslag og de driver normalt sett ikke med bygging og drift/vedlikehold av idrettsanlegg. Holum IL kan derfor ikke finansiere oppføring og drift/vedlikehold av flerbrukshallen i egen regi og er derfor avhengige av at de inngår en leieavtale med Mandal kommune som innbefatter bygging og drift/vedlikehold. Ordføreren orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

PS 7/15: Salg eller leie av båtplasser i Kastellbukta til Mandal havn

I oktober vedtok bystyret å utsette saken om Kastellbukta da den kom opp der med et ønske om at rådmannen skulle utrede mulighetene for at Mandal havn kunne kjøpe båtplassene. Kommunalsjef for byutvikling tok umiddelbart kontakt med Mandal javn for å tilby salg av rettighetene til å bygge ut Mandal kommunes båtplasser i Kastellbukta.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

PS 6/15: Nye lokaler for kvalifiseringsenheten

Rådmannen har lenge sett et behov for å løse de vanskelige arbeidsforholdene til Kvalifiseringsenheten (KVA) og har i tidligere saker lagt frem forslag til løsninger. Rådmannen mener det er svært viktig å samle KVA på en lokasjon når det nå er kommet til et punkt hvor dagens lokaler ikke tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

PS 5/15: Avvikling lokal kommunal kontantstøtte for 2-åringer

Som en del av prosjektet med å kutte kostnader i kommunen ble det vedtatt under budsjettmøtet den 11. desember 2014 å avvikle den kommunale kontantstøtten som ble innført to år tidligere. Dagen etter ble det sendt ut skriftlig informasjon om avviklingen fra 1. januar 2015 til 10 kontantstøttemottakere med siste utbetaling 12. januar Flere mottakere reagerte på «lovligheten» i å avvikle kontantstøtten uten et rimelig forhåndsvarsel. Ordfører, kommunalsjefer og enhetsleder […]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

PS 18/15: Selskapskontroll Ime Verksted AS

Kontrollutvalget har bestilt en rapport med bakgrunn i vedtatt plan for selskapskontroll. Formålet med denne har vært å vurdere kommunens oppfølging av eierskapet i Ime Verksted AS etter de rammer kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften foreskriver.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

PS 10/15: Vannforskriften 2. høringsrunde

Vannforskriften ble vedtatt ved kongelig resolusjon i 2006, med ikrafttredelse fra 2007. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven og forvaltes av Miljøverndepartementet og Olje- og energidepartementet i fellesskap.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

PS 11/15: Høringsuttalelse – Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

Regjeringen ønsker å statliggjøre den kommunale statteoppkrevingen. Forslaget ble sendt ut på høring til alle kommuner med en høringsfrist til 2. mars. Norges Kemner og kommuneøkonomers forbund er blant de som har markert motstand mot forslaget. Det er opp til bystyret å vedta kommunens mening om denne saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

PS 19/15: Strategi for de historiske Sørlandsbyene – Innspill til høringsutkast

«Strategi for de historiske Sørlandsbyene» er en oppfølging av Vest-Agder fylkeskommunes planstrategi, der det heter at det skal utarbeides en strategi for fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedsutvikling i de historiske byene i Vest-Agder: Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

Interpellasjon Ingvild Wetrhus Thorsvik, Venstre «Gi mandalslærerne kunnskapsløft!»

Interpellanten henviser til en undersøkelse Fædrelandsvennen nylig gjennomførte som viser at Mandals lærere troner øverst over de som ikke får innviglet søkner til å gjennomføre videreutdanning. Hun stiller spørsmål til ordføreren han kan bidra til at bystyret kan lage en plan på hvordan Mandal skal kunne gi forbedret mulighet for kompetanseutvikling hos den viktige yrkesgruppen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

Interpellasjon Morten Ekeland, SV «Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven»

Interpellanten snakker om regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven som blant annet vil føre til at folk kan være midlertidig ansatt i tolv måneder mot dagens ni. Han ønsker å spørre ordføreren om Mandal ønsker å gjøre som Trondheim kommune, nemlig å opprettholde dagens regelverk uavhengig av om Stortinget vedtar regjeringens forslag til endringer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.02.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo