Bystyret 18. desember 2014

Orientering om forsøksordning ved førstegangsstemming for 16 åringer

For andre gang er Mandal kommune en av kommunene som lar ungdom mellom 16 og 18 år bruke sin stemmerett under et kommunevalg. Det skal skje til neste års kommune- og fylkestingsvalg og under det siste bystyremøtet i 2014 ønsket ordføreren å ha en orientering rundt dette arbeidet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

Interpellasjon fra Kirsten Huser Leschbrandt, H om «Sjøsanden»

Interpellanten stiller spørsmål til hva kommunen ønsker av Sjøsanden når leiekontrakten utløper i 2019 med tre års oppsigelsestid. Interpellanten er usikker på om kommunen vil ta en godt begrunnet avgjørelse. Mandal kommune må komme med en avgjørelse innen utgangen av februar 2016.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

PS 167/14: 2. gangsbehandling – Detaljregulering for Mikkelsmyrveien 2-4-6

For mer eller mindre nøyaktig ett år siden mottok Mandal kommune en melding fra Sweco AS om oppstart av detaljregulering. Siste vedtak i planutvalget var 17. desember 2014, og nå er det opp til bystyret å vedta planen. Saksordfører Harald Øyslebø fra Fremskrittspartiet orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

PS 159/14: Ny behandling av fristforlengelse hotell – Rammeavtale mellom Mandal kommune, Halse eiendom og Malmø utvikling

Malmø utvikling (MUAS) fikk i utgangspunktet frist til å starte arbeidet med hotell innen tre år etter at Buen kulturhus stod ferdig. Fristen går egentlig ut i mars 2015, noe som er for kort frist.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

PS 160/14: Prioritert innstilling av innkomne søknader til barne-, ungdoms- og familiedirektoratets barnefattigdomsmidler

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

PS 161/14: Prioritert handlingsprogram for idrett og friluftsliv 2015-2018

Bystyret behandler hvert år prioritert handlingsprogram. Prioritert handlingsprogram skal være nøyaktig knyttet til de investeringene som ligger inne i økonomiplanen 2015–2018. Søknader om spillemidler gjelder to kategorier: ordinære anlegg og rehabilitering og nærmiljøanlegg. I Vest-Agder er det ca. 4 års etterslep på utbetaling av spillemidler fra staten grunnet manglende midler fra staten.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

PS 162/14: Økonomirapportering per 31.10.14

Økonomirapporter blir tatt opp med jevne mellomrom og denne gangen har det kommet forslag til endringer i investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet som følge av hva rapporten har vist for årets ti av tolv måneder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

PS 163/14: Høring av forslag om å oppheve konsesjonslov og boplikt

I den blåblå regjeringens plattform som ble vedtatt 7. oktober 2013 kom det blant annet frem deres syn på norsk jord- og skogbruk og i et brev datert 15. oktober 2014 sendte Landbruks- og matdepartementet ut et forslag på høring om å oppheve konsesjonsloven og enkelte bestemmelser i odelsloven som omhandler boplikt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

PS 164/14: Vernestatus Oksøy-Ryvingen

I bystyremøtet i november bekreftet ordføreren at bystyret ville få en sak om vernestatus for Oksøy-Ryvingen, etter ønske fra Sven Seljom. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder arbeider fortsatt med å utrede grunnlaget for en eventuell endring av vernestatus.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

PS 165/14: Høring strategiplan SSHF 2015-2017

Sørlandet Sykehus HF har siden april 2013 arbeidet med Strategiplan 2015-2017. I sitt høringsbrev datert 05.09.14 ber SSHF høringsinstansene om å gi tilbakemelding både på planprosess og innhold i høringsdokumentet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

PS 166/14: Sluttregnskap omsorgsboliger og aktivitetshus inkl. lokaler for vedproduksjon, Hesland

Mandal kommune overtok Heslandsheimen av Sørlandets Sykehus 6. juli 2009 og det har de siste fem årene blitt utført store prosjekter, deriblant en betydelig renovering av hovedbygningen fra 1962.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.12.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo