Bystyret 19. juni 2014

RS 35/14: Avviksrapportering i Kvalitetslosen

En viktig del av internkontroll er et velfungerende system for behandling av avvik. Avvik er en aktiv måte å arbeide med forbedringskultur på. Helse og omsorg har arbeidet systematisk med avviksrapportering siden 2003. Fra 2009 har avviksrapportering blitt gjort i Kvalitetslosen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

RS 38/14: Notat vedr. salgs- og utleievirksomhet på Sjøsanden

På bakgrunn av en henvendelse om utleie av solsenger på Sjøsanden (med motytelse i form av strandrydding), ble det forberedt en sak om salgsvirksomhet i friluftsområdene tidlig i vår. Hensikten var å få en generell diskusjon som kunne munne ut i et vedtak slik at administrasjonen kan avgjøre enkeltsaker hurtig, uten ny politisk behandling.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

Informasjon fra BU-leder Jens Homestad «Vemodig avslutning»

Før behandlingen av de politiske sakene i bystyret møtet får Barne og ungdomsrådet muligheten til å holde et innlegg for bystyret. Denne gangen er det veldig spesielt, da det er slutten på en epoke for rådet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 93/14: Vurdering av boplikt i Mandal

I flere kommuner er det boplikt, men denne regelen er omstridt og siden 2011 har det blitt spilt spørsmål til om regelen er til det beste for beboerne i kommunen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

Kommunereformen

Rådmannen ble i forrige bystyremøte bedt om å legge frem en sak om kommunestruktur til dagens møte. Som en del av saken er det forutsatt at det fremmes forslag til sammensetting av en arbeidsgruppe og et mandat for denne.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 94/14: Økonomirapportering per 30. april 2014

Økonomirapporter blir tatt opp med jevne mellomrom og denne gangen har det kommet forslag til endringer i investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet som følge av hva rapporten har vist for årets fire første måneder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 95/14: Rapport over kommunens finansforvaltning per 30. april 2014

Rådmannen skal rapportere til bystyre om status for kommunens porteføljer i forbindelse med tertialrapportering pr. 30. april og pr. 31. august. Saksordfører Siril Follerås Engedal fra Senterpartiet orienterer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 96/14: Utredning om revisjonsordning

På bakgrunn av interpellasjon fra representanten Seljom om konkurranseutsetting av kommunerevisjon vedtok bystyret følgende på møte 20. mars: Bystyret ber om at kontrollutvalget utreder spørsmålet om eventuell konkurranseutsetting av revisjonstjenestene i Mandal kommune, og fremmer sak om dette til bystyret innen sommeren 2014.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 97/14: Fastsetting av valgdag og åpningstid 2015

Det er enda ikke fastsatt når valgdagen blir for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Kommunaldepartementet sier at planen er å fastsette den før sommerferien 2014. Det er stor sannsynlighet for at det blir 14. september, eventuelt en uke tidligere.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 98/14: Høring om lovframlegg om statlig godkjenning av kommunale låneopptak og enkelte leieavtaler før iverksetting av Kommunereformen

I forbindelse med den kommende kommunereformen sendte Kommunal- og regionaldepartementet ut et lovforslag om statlig godkjenning som skal forebygge at lån, investeringer eller lokaliseringer lokalt skaper uenighet mellom kommuner som kan være aktuelle kandidater for sammenslåing.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 99/14: Revisjon av støyreglement Mandal kommune

På bystyremøtet i april 2014 ble det foreslått et nytt støyreglement som ble sendt ut på høring med frist 16. mai. Nå har det kommet to høringsuttalelser som bystyret skal ta stilling til før et nytt støyreglement blir klubbet igjennom tidsnok til høysesongen i Mandal med tanke på konserter og andre arrangementer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 101/14: Normaler for uteområder i Mandal kommune

Mandal Bystyre vedtok 04.12.2003 ”Kommunale retningslinjer for omfang og kvalitet av anlegg for barn og unge”. Retningslinjene som var en enkel beskrivelse av utforming av lekearealer etc., gav liten informasjon om krav til utforming og kvalitet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 103/14: Ny førstegangsbehandling – Detaljregulering for Måkeheia

På Måkeheia skal det planlegges å bygge ut nye boliger, men også ta hensyn til naturen og plassering av gang- og sykkelvei. Planforslaget ble førstegangsbehandlet for første gang i Planutvalget den 18. desember 2013 og igjen den 12. februar 2014. Saken starter med spørsmål om habilitet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 102/14: Kulturminneplan

Med kulturminne menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Mandal kommune har pr i dag ingen kommunedelplan for kulturminner. De fleste registreringer finnes fra før, men er spredt på flere registre/databaser og det som trengs er en sammenstilling av informasjonen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 104/14: Strategi for enhetlig og koodinert integreringsarbeid

På bystyremøtet i november ble det vedtatt at det skulle settes ned en politisk arbeidsgruppe med representanter fra hvert parti og BU som skulle innen 1. juni utarbeide et strateginotat som skulle inneholde forslag til tiltak for hvordan Mandal vil få en enhetlig og godt koordinert integreringspolitikk.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

PS 105/14: Oppfølging av undersøkelse om lokaldemokrati

På forrige bystyremøte ble det presentert resultater fra KS sin undersøkelse «Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune?». Denne ble gjennomført ved at både innbyggere og folkevalget fikk spørsmål om hvordan de vurderte lokaldemokratiet i sin egen kommune. Folkevalgsvarene er sammenliknet med folkevalgtsvarene i de 27 kommunene som har deltatt og tilsvarende for innbyggersvarene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 19.06.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo