Bystyret 20. mars 2014

RS 18/14 Omgjøring av eksisterende landskapsvernområder på Vest-Agder kysten til nasjonalpark?

27. januar sendte Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder ut et notat hvor det foreslås å gjøre om de eksisterendene områdene til nasjonalparker. Det er opp til hvert enkelt bystyre å avgjøre om de ønsker det og dermed kan Verneområdestyret fremme en sak overfor Klima- og miljødepartementet om endring av vernestatus.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

Interpellasjon fra Stein Inge Dahn, Venstre, vedrørende tilstanden ved Mandal kirke

Interpellanten ønsker å ta opp tilstanden til Mandal kirke. Han ser alvorlig på de siste medieoppslagene som har tatt opp råteproblemer ved kirken. Interpellanten er forvirret over et utsagn fra det kirkelige fellesrådet om at kommunen har fått et lån til å vedlikeholde kirken. Dahn har syv spørsmål direkte til ordføreren i den forbindelse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

Interpellasjon Svein Seljom, Høyre, om eventuell konkurranseutsetting av revisjon

Kommunerevisjonen Vest håndterer revisjonen for Mandal kommune. Mandal Høyre ønsker å konkurranseutsette dette revisjonsansvaret til private aktører slik andre kommuner har vurdert og ikke minst gjennomført tidligere. Interpellanten ønsker å stille spørsmål til ordfører og bystyret om det er mulig.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

RS 19/14 Oversendelsesforslag vedtatt under behandling av økonomiplanen 2014-2017

Da bystyret behandlet økonomiplanen 2014-2017 i desember ble tre punkter fra SV omgjort til et oversendelsesforslag og rådmannen har nå gitt en tilbakemelding på punktene knyttet til bibliotekets mulige underfinansiering, kulturskolens lange ventelister og et mulig behov for løst for frivilligheten. Morten Ekeland fra SV orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

RS 20/14 Valg av medlemmer til Lindesnesregionen Næringshage AS

27. mars skal det avholdes en generalforsamling i Lindesnes regionen Næringshage AS hvor det blant annet skal avholdes en presentasjon av denne. Saken ble lagt med som en ekstrasak til bystyret i siste liten og det ble mye debatt rundt hvordan denne saken ble gitt til bystyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

Informasjon fra Barne og ungdomsrådets nestleder Loreta Spahija – Første møte med delt utvalg

Barne og ungdomsrådet hadde sitt møte 10. mars hvor de tok for seg blant annet de mulige endringene i alkohollovgivningen og ikke minst reservasjonsretten. Det var forøvrig det første møte med to forskjellige utvalg: barneutvalg og ungdomsutvalg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

PS 37/14 Styrking av det kommunale barnevernet i 2014

Barnevernet får stadig mer å gjøre og tall fra 2012 viser en økning på 48 prosent flere barn og unge som har fått hjelp av den etaten. I statsbudsjettet for 2014 er det satt av 75 millioner kroner til styrking av det kommunale barnevernet samt en videreføring av styrkingen som skjedde i 2011, 2012 og 2013.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

PS 38/14 Forslag til endringer i alkohollovgivningen – høring

Helse og omsorgsdepartementet har sendt forslag om endringer i åpningsdager for alkoholvarer i Vinmonopolet og butikker til høring. Forslaget innebærer at det skal bli tillatt for Vinmonopolet å ha åpent julaften, nyttårsaften, påskeaften, pinseaften og på stemmerettsdager. Det er opp til kommunene å avgjøre om de ønsker å gå med på de foreslåtte endringene. Ordfører Tore Askildsen orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

PS 39/14 Høring – Reservasjonsrett for fastleger

Helsedepartementet foreslår å åpne for at kommunene kan inngå avtale om reservasjon med fastleger som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å henvise kvinner til abort og ber om kommunenes mening om dette. Forskriften skal gi mulighet for fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

PS 40/14 Forslag til planprogram E39 Volleberg-Døle Bru

I juni skal det utarbeides et forslag til hvordan den nye veien mellom Volleberg og Døle bru skal legges. Det er noen hensyn å ta til i den forbindelse, deriblant skytebanen og en gammel postvei som ønskes fortsatt bevart. Saksordfører er Inga Fjeldsgaard fra Arbeiderpartiet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

PS 41/14 Annengangsbehandling – detaljregulering for Nye Vestnes, Delområde BB3

Bystyret vedtok i mai 2012 en detaljregulering for Nye Vestnes, dette ble klaget på av Sameiet Neseveien 62 to måneder senere. Klagen ble ikke tatt til følge, men saken ble deretter videresendt til Fylkesmannen som har opphevet bystyrets vedtak for delområdet BB3 på grunn av mangelfulle opplysninger. Saksordfører er Sigurd Skjelsbæk fra Høyre.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

PS 42/14 Annengangsbehandling – detaljregulering for Solsida, Nedre Malmø

I april 2013 varslet Reiulf Ramstad Arkitekter oppstart av detaljregulering for Solsida. Planutvalget var positive til oppstarten, og la noen overordnede føringer for videre arbeid i sin tilbakemelding på oppstart. I løpet av prosessen har det kommet merknader og det er opp til bystyret å vedta de endringene som må gjøres i henhold til merknadene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

PS 43/14 Annengangsbehandling av detaljregulering for B9 Rona Villa Sånum

I juni 2012 meldte ingeniør Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS oppstart av planarbeid for delfelt B9 i reguleringsplanen for Sånum og planutvalget behandlet oppstartsmeldingen i oktober med ulike merknader. I løpet av prosessen har blant andre Fylkesmannen kommet med forslag til endringer som bystyret må ta stilling til.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.03.2014

PS 44/14 Delegasjonsreglement – Ny gjennomgang

Sak om reglement for bystyrets delegasjon til rådmannen legges vanligvis fram for bystyret en gang i valgperioden. For nåværende bystyre ble saken fremmet og behandlet i møte 19.4.2012. Rådmannen har fulgt opp bystyrets vedtak, og hadde i utgangspunktet ikke til hensikt å fremme saken flere ganger i denne valgperioden.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.03.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo