Bystyret 20. februar 2014

Informasjon om FLiR – Friluftsrådet

FLiR er Friluftsrådet for LindesnesRegionen og Aina Bjørndal skal fortelle hva rådet er for noe og hva som skjer iløpet av den kommende vårsesongen. Blant annet litt om kommende prosjekter og forsøk på å profilere seg på ulike plattformer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

Informasjon om nytt fengsel

I april 2013 var det oppe en sak i bystyret angående en alternativ plassering til et nytt fengsel i Vest-Agder. Ordfører Tore Askildsen ønsket å benytte anledningen for å presentere et forslag i nærheten av Stjernøya på omtrent 350 dekar, altså plass til rundt 200 innsatte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

PS 20/14: Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Hvert bystyremøte starter med en godkjenning av protokollen og ordfører lurte på om noen hadde en kommentar til denne. Stein Inge Dahn fra Venstre hadde en kommentar til hvordan protokollen ble oppfattet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

Informasjon fra BU ved Jens Homestad

Leder av Mandal barn og ungdomsrådet, Jens Homestad, ønsket denne gangen å fortelle om vurderingen de hadde gjort om organiseringen av selve rådet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

Interpellasjon fra Morten Ekeland, SV «Oppsigelse av avtale om snømåking av private veier»

Interpellanten ønsket å ta opp temaet snømåking. Høsten 2013 ble en avtale om å måke snø av veier ved private husstander sagt opp uten at husstandene ble informert på en annen måte enn på en årsfaktura. Interpellanten synes at håndteringen av saken ikke har blitt gjort på en god måte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

PS 22/14: Selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Halse Eiendom AS

Gjennomføring av selskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Halse Eiendom AS, er vedtatt i plan for selskapskontroll samt anmodning fra rådmannen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av prosessen rundt bygging av Buen kulturhus. Denne saken ble egentlig lagt frem som en sak under Bystyremøtet 16. januar, men ordføreren foreslo å utsette denne saken til dagens møte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

PS 23/14: Felles landbruksforvaltning Mandal, Marnardal, Lindesnes og Audnedal

I bystyremøtet den 7. november ble det vedtatt at Mandal kommune skulle inngå en avtale med Marnardal kommune om landbrukssamarbeid og at den nåværende landbruksnemnda opprettholdes. Saksordfører er Hanne Merethe Nøding fra Arbeiderpartiet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

PS 24/14: Barnehagebehovsplan 2014-2020

Mandal kommune har som barnehagemyndighet plikt til å sørge for at kommunen har tilstrekkelig antall barnehageplasser slik at det kan tilbys plass til alle barn med en lovfestet, individuell rett til det. Det er utarbeidet og vedtatt to lokale barnehagebehovsplaner hhv i 2004 og 2008. Alle tiltakene i disse planene er utført.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

PS 25/14: Kommunedelplan for kulturminner for Mandal kommune

Mandal kommune har per i dag ingen kommunedelplan for kulturminner. Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å sette kulturminneplanen på dagsorden ved bl. a. registrering og planlegging. Langt de fleste registreringer finnes fra før, men er sprett på flere registre/databaser og det som trengs er en sammenstilling av informasjonen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

PS 26/14: Statlige midler til barne- og ungdomstiltak i Mandal

I et rundskriv sendt ut høsten 2013 fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ble det informert om en statlig tilskuddsordning til private og offentlige instanser, frivillige organisasjoner og grupper.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

PS 27/14: Lavterskeltilbud til mottakere av økonomisk sosialhjelp

I bystyremøtet den 12. desember 2013 ble det vedtatt at rådmannen skulle legge frem en sak hvor det skulle utredes en mulig gjenopptagelse av lavterskeltilbud i regi av NAV. Ifølge loven om sosiale tjenester i NAV er formålet å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgangen til arbeid.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

PS 28/14: Valg til sakkyndig nemd og sakkyndig klagenemd

Som følge av at bystyret gikk inn for å innføre eiendomsskatt står det i loven at det må opprettes en egen nemd for fastsetting av eiendomstaksten og en egen nemd for klagebehandling. Saksordfører er Inga Fjeldsgaard fra Arbeiderpartiet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.02.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo

Nedlagt!


Kommuneradio.no er nedlagt og vil bli slettet om kort tid.

Det er tatt sikkerhetskopi og filer fra denne kan hentes ut på forespørsel ved å kontakte Fairmedia.