Bystyret 16. januar 2014

Innlegg ved barn og ungdomsrådets leder Jens Homestad

Barn og ungdomsrådets leder Jens Homestad forteller om hva rådet har tatt opp av saker siden forrige bystyremøte. Deriblant en ny nestleder i rådet, vannsklie i svømmehallen og viktigheten av et godt kulturtilbud i byen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 120/14: Forslag til planprogram E39 Døle Bro – Livold

Statens vegvesen ønsker å starte opp arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning og legger forslag til planprogram ut på høring. Kommunedelplanen skal resultere i valg av korridor for firefelts veg med skiltet hastighet 100 km/t fra Døle bru i Mandal kommune til Livold i Lindesnes kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 122/14: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2016

Våren 2013 ble det opprettet en ressursgruppe av styringsgruppen for kommunedelplanen. Denne skulle da blant annet vurdere planer for Skarvøya. En annen del av kommunedelplanen vil berøre hva som vil skje med svømmehallen, både i forhold til rehabilitering og fordeling av tid. Harald Øyslebø fra Fremskrittspartiet orienterer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 123/14: E-kommunestrategiprosjektet i Det Digitale Vestre Agder – Ny behandling

I bystyremøtet den 18. april 2013 ble det først nevnt om Det Digitale Vestre Agder, men på den tiden ble det forutsatt at alle de 11 kommunene ville bli med på den nye strategien for DDV. Nå, 10 måneder senere, stiller saken seg litt annerledes. Saksordfører er Alf Erik Andersen fra FrP.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 124/14: Kvalifisering utbygging – prinsippsak

Mandal kommune er forespurt om kjøp av Furulundsgata 12, 160/286, også betegnet som «Salem bygget» like ved Furulunden skole. Skolen har 23 årsverk med høyt kvalifisert personell i norsk som andrespråk, flerkulturell pedagogikk, voksenpedagogikk, spesialpedagogikk og allmennlærere. Det er i utgangspunktet satt investeringsstopp og saken er oppe for å vurdere om det skal gis dispensasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 125/14: Vannsklie i svømmehallen

Som en del av å øke attraktiviteten av anlegget i svømmehallen ble det i september vedtatt fra bystyret at rådmannen skulle blant annet vurdere en mulig vannsklie. Svømmehallen har mistet og kan miste ytterlige kunder til anleggene med bedre og bredere tilbud. Saksordfører er Hanne Merethe Nøding fra Arbeiderpartiet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 126/14: Overordnet beredskapsplan

Den nye Sivilbeskyttelsesloven, som trådte i kraft i 2011, stiller krav til kommunal beredskapsplikt. For ett år siden godkjente bystyret en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse sammen med en handlingsplan for tiltak. Både denne analysen med handlingsplanen og beredskapsplanen skal godkjennes av bystyret en gang per valgperiode. Trine Merete Vasby presenterer saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 127/14: Tildeling av boligtilskudd

I bystyret den 7. november 2013 ble det vedtatt at de ønsket informasjon om hvordan ordningen med tilskudd Husbanken fordeles til gruppen psykisk utviklingshemmede/ andre funksjonshemmede. Organisering, rutiner og kriterier bør evt vurderes med tanke på eventuell omlegging. Nå er saken oppe til bystyret for orientering. Saksordfører er Inga Elisabeth Fjeldsgaard fra Arbeiderpartiet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 128/14: Endringer i alkoholregelverket – Høring

På bakgrunn av stortingsmelding 30 (2011-2012) ”Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk” har Helse og omsorgsdepartementet sendt forslag til endringer i alkoholregelverket til høring. Det er først og fremst forslaget til nasjonale krav til kommunens reaksjon ved brudd på alkoholloven som vil føre til endringer i kommunens praktisering av alkoholloven.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 129/14: Politisk likestillingsutvalg i kommunen

Politisk samordningsgruppe, PSG, for Regionplan Agder 2020 har fattet vedtak om å etablere ”Agdermodellen for likestilling”. Modellen skal sikre politisk forankring, systematisk og kunnskapsbasert arbeid og samhandling mellom kommuner og regionråd på likestillingsfeltet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 130/14: Høringsuttalelse – Lovfesting av medvirkningsordning for ungdom

Kommunal- og regionaldepartementet har i samarbeidmed Arbeidsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendt ut et høringsnotat om lovfesting av medvirkningsordning for ungdom. Høringsfristen var 25. november 2013, men det er likevel et ønske at saken behandles i bystyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 131/14: Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014

Det har kommet en endring i forskriften om pensjonsordninger for folkevalgte som trådte i kraft ved årsskiftet. Mandal kommune har fått et brev fra Kommunenes Sentralforbund (KS) om å velge en ny pensjonsløsning for de folkevalgte innen utgangen av mars. Saksordfører er Paul Storholt fra Fremskrittspartiet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

PS 132/14: Oppnevning av to representanter til arbeidsgruppe for vegpakke Lindesnesregionen

I desember fattet fylkestinget vedtak om at det skulle opprettes en arbeidsgruppe som skal diskutere vegpakken «Lindesnespakken». Bystyret har fått beskjed fra driftsstyret om å avgjøre hvilke to representanter skal velges fra Mandal i denne arbeidsgruppen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.01.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo