Bystyret 7. november 2013

Rådmannen presenterer forslag til Årsbudsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

På oppdrag av bystyret vil rådmannen presentere et budsjettforslag uten eiendomsskatt. Han vil også presentere sitt eget forslag til budsjett som inkluderer eiendomsskatt. Rådmannen ønsker å vise forskjellen en slik skatt vil få for den stramme kommuneøkonomien.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

Interpellasjon fra Mandal Høyre v/Hannah Dybesland om budsjettkutt

Interpellanten henviser til budsjettforhandlinger som snakker om flere budsjettreduksjoner for å legge frem et budsjett i balanse. Hun stiller spørsmål til ordføreren om å svare på hvordan kuttene vil være innenfor oppvekst og helse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

Innlegg fra Barn og ungdomsrådet om årets barnekonferanse

I slutten av oktober deltok Barn og ungdomsrådet på årets barnekonferanse der det ble blant annet tatt opp alkohol som problematikk og sosiale medier. Nestleder Anna Holbek orienterer først, så leder Jens Homestad.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

PS 97/13: Rapport over kommunens finansforvaltning pr. 31.08.13

Rådmannen skal rapportere til bystyre om status for kommunens porteføljer i forbindelse med tertialrapportering pr. 30. april og pr. 31. august. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge frem en rapport til bystyret som viser utviklingen gjennom året, og status ved utgangen av året.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

PS 98/13: Felles landbruksforvaltning Mandal, Marnardal, Lindesnes og Audnedal

Mandal og Lindesnes kommune har forespurt Marnardal kommune om opprettelse av et felles landbrukskontor. Per dato er det et velfungerende vertskommunesamarbeid mellom Audnedal og Marnardal kommuner. Marnardal kommune ser positivt på å videreutvikle dette arbeidet inn i et større interkommunalt samarbeid.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

PS 99/13: Reguleringsplan for Skinsnes – Prinsippvedtak utbyggingsavtale

Formålet med reguleringsplanen for Skinsnes, vedtatt 07.03.13, har blant annet vært å transformere industriområdet til handelsområde, samt legge til rette for fortetting av boliger i området mellom Søren Jaabæksvei og Mandalselva.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

PS 100/13: Ny utredning av alternativer til Solhøgda

Morten Ekeland fra SV anmodet i juni om å få i gang en ny utredning av utbygging av omsorgsboliger på Solhøgda. Det pågår etablering av 9 omsorgsboliger med fellesareal på Solhøgda for personer med utviklingshemming og innstillingen til bystyret er å ferdigstille denne etableringen. Saksordfører Hildur L Christensen fra Arbeiderpartiet orienterer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

PS 105/13: Tiltaksprogram for vannområdet Mandal-Audna

Vannforskriften pålegger norske myndigheter å etablere regionale forvaltningsplaner for alle vannmiljøer. Ca. 15. oktober lages første utkast til tiltaksprogram for vannområdet. I løpet av november skal utkastet presenteres og behandles i de sju kommunestyrer/bystyrer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

PS 102/13: Valg av visjon – Kommuneplan 2014-2026

Tidlig i kommuneplanprosessen ble det bestemt at en skulle sette i gang et arbeid med å utforme en ny visjon for Mandal kommune. Denne skulle gi større bevissthet om hvem kommunen er og hva den står for.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

PS 103/13: Valg til integreringsgruppe

Det har blitt foreslått å opprette en politisk arbeidsgruppe med representanter fra hvert parti og Barn og ungdomsrådet som skal blant annet utarbeide en strategi for å få en helhetlig integreringspolitikk. De skal også utarbeide forslag til tiltak for å nå strategiens målsetninger. Ordfører Tore Askildsen fra KrF orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

PS 104/13: Valg til tverrpolitisk arbeidsgruppe – Politisk arbeid og struktur

Driftsstyret vedtok 29. oktober at det bør velges en arbeidsgruppe som skal se på modell for politisk arbeid/struktur. Det har blitt anbefalt at bystyret velger representanter for alle partier for å sikre bred politisk forankring. Svein Seljom fra Høyre orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 07.11.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo