Bystyret 17. oktober 2013

Agder Energi – nå og i fremtiden

Pernille Kring Gulowsen, konserndirektør for økonomi, finans og risiko i Agder Energi orienterer litt om hva som har skjedd i det siste i energibransjen, litt om resultater og kommende investeringsprosjekter. Prosjektdirektør Knut Hoven orienterer også om kommende effektiviseringsprosjekter i konsernet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.10.2013

Orientering om Lindesneslosen

Kjell Rune Olsen, leder for helse og omsorg i Marnardal kommune orienterer om prosjektet Lindesneslosen, et sosialt prosjekt lignende «Pøbelprosjektet». Bakgrunnen for prosjektet er at kommunene i Lindesnesregionen har et høyt antall unge uføre og et stort antall unge Arbeidsavklaringspenger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.10.2013

Statsbudsjettets påvirkning for Mandal kommune

14. oktober la den rødgrønne regjeringen frem Statsbudsjettet for 2014. Rådmann Knut Sæther orienterer om selve sakens, mens økonomisjef i kommunen, Wenke Nome, bildet, orienterer om hvilke konsekvenser dette vil få for rådmannens forslag til kommunebudsjettet som legges frem 7. november.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.10.2013

RS 49/13: Referat fra møte Lindenesrådet 27. september

Lindesnesrådet hadde et møte den 27. september hvor de tok opp saker om fremtidens politi, utvidet regional museumstjeneste, drøftet veipakke for Lindesnesregionen og budsjettrammen for 2014. Harald Øyslebø fra Fremskrittspartiet var den første som hadde en innvending til referatet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.10.2013

Innlegg fra Jens Homestad, Barn og ungdomsrådet om integrering og utvikling

På forrige møte i rådet diskuterte de rådmannens forslag til at det skal tas inn færre flyktninger enn tidligere oppgitt. De ønsket å diskutere måter å integrere innvandrere på en bedre måte.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.10.2013

PS 79/13: Utvikling av Strømsvika – Forprosjektrapport

Bystyret vedtok en områderegulering for Strømsvika – Sodevika den 13. september 2012. Formålet med denne planen var å tilrettelegge for havn i Strømsvika med tilhørende anlegg på land og utvidelse av industriområdet mellom Jåbekk og Sodevika.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.10.2013

PS 80/13: Bosetting av flyktninger i 2014-2016

Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet anmoder Mandal kommune om å fatte langtidsvedtak om bosetting av et 40-talls flyktninger for perioden 2014-2016. Direktoratet ber om at vedtaket fra kommunen synliggjør plan for jevn bosetting og plan for boliganskaffelse. Saksordfører Alf Gottfred Møll fra FrP orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.10.2013

PS 82/13: Høringsuttalelse til NOU 2013/9 Ett politi

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 21. juni ut NOU 2013/9: «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer». Denne viser en analyse som danner grunnlaget for en langsiktig plan for videreutvikling av politietaten. Saksordfører er Inga Elisabeth Fjeldsgaard fra Arbeiderpartiet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.10.2013

PS 83/13: Høring om forslag fra fylkeskommunen om inndeling av fylkesvegnettet i kategorier og funksjonsklasser

Hovedutvalg for samferdselsplan og miljø vedtok i januar å sette i gang et arbeid med forslag til inndeling av vegnettet i tre kategorier. I mars ble det opprettet en arbeidsgruppe og forslagene går ut på at fylkesvegene kategoriseres i regional, viktig og øvrig.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.10.2013

PS 90/13: Dom i Kristiansand tingrett – Opphevelse av merverdigavgiftsfastsettelse

I september ble det avsatt en dom i Tingretten som ga Mandal kommune rett til et kompensasjonsjusteringsbeløp på 4.688.461 kr. Det er da opp til partene å vurdere om de skal anke denne dommen. Saken lå langt nede på listen, men på grunn av tidsfrist, ble denne skjøvet frem. Rådmann Knut Sæther orienterer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.10.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo