Bystyret 26. september 2013

Presentasjon av nytt Barn og ungdomsråd

Det har vært utskiftninger i sammensetningen iløpet av sommeren og Jens Homestad orienterer om den nye sammensetningen. Hvert medlem i rådet presenterer seg selv og forteller om sin hjertesak.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

PS 65/13: Referatsaker

Ordfører Tore Askildsen informerer om flere småsaker som ikke har egne saksnummer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

Oppdatering rundt DDV-prosjektet

Rådmann Knut Sæther oritenterer om DDV-prosjektet som ble tatt opp på et tidligere bystyremøte. Les mer om tidligere sak her

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

RS 40/13: Driftsøkonomi Buen kulturhus pr aug 2013

Buen kulturhus har vært viktig for byutviklingen i Mandal. Det er etablert et nytt møtested, en ny storstue, som, slik besøkstallene viser, er svært godt tatt i mot i brede lag av befolkningen. Enhetsleder Alfred Solgaard ved Buen kulturhus orienterer om status for økonomien ved kulturhuset.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

RS 46/13: Utsatt saksforberedelse om bruk av vannscooter i Mandal

Bruk av vannscooter var i fjor avhengig av at kommunen hadde vedtatt en forskrift om dette. Etter søknad ble arbeidet med forskrift påbegynt, men saken ble enstemmig vedtatt utsatt i driftsstyrets møte 09.10.12, i påvente av internasjonale avklaringer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

RS 48/13: Orientering vedr. resultater fra Mandal kommunes Brukerdialogen 2013

Brukerrådet avholder normalt to møter i året, hvorav det ene er dialogmøtet med politikerne. I 2013 ble det bestemt at en ikke skulle gjennomføre Dialogseminaret med politikerne men at dialogen ble avsluttet med dialogmøte i enhetene. Dette ble gjort på bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

Orientering ved Jens Homestad om starten på året til det nye rådet

10. september startet Barn og ungdomsrådet opp igjen med 22 nye medlemmer. Leder for rådet, Jens Homestad, orienterer om de to første ukene med de nye medlemmene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

PS 66/13: Finansiering av møteplassen på bysiden ved Adolph Tidemands bro

I prosessen med gjennomføring av Adolph Tidemands bro kom det frem et politisk ønske om å etablere en møteplass på bysiden. Størrelsen på denne er vedtatt i bystyret.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

PS 67/13: Sluttregnskap for Buen kulturhus

Prosjektet Buen kulturhus ble overtatt av Mandal kommune den 21. desember 2011 og hadde sin offisielle åpning 20. april 2012. Nå er sluttregnskapet i forbindelse med byggingen av kulturhuset klart. Den viser hvor mye som ble brukt i forhold til den investeringsrammen som ble lagt. Saksordfører Svein Seljom fra Høyre orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

Interpellasjon ved Inga Fjelsgaard, Ap «Presseoppslag om Lindesnesrådet vedrørende unge uføre»

Interpellanten henviser til presseoppslag om unge uføre hvor ordføreren stilte seg overraskende til en undersøkelse som viser antall unge som går på uføretrygd i regionen. Det ble etter hvert også diskusjon til hvordan Lindesnesrådet har jobbet og hvorfor bystyret ikke møtte opp i rådet for å høre på presentasjonen. De kom også innom deler av referatsak 45/13: Referat fra møte i Lindesnesrådet 6. september.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

PS 68/13: Ombygging av Mandal sykehus og kjøp av lokalene til Spiggeren

I sak vedrørende ombygging av Mandal sykehus og kjøp av lokalene til Spiggeren legesenter fattet Mandal bystyre et vedtak om å utsette saken for å undersøke om det finnes andre løsninger i forhold til kjøp av Spiggeren og en bedre sjanse til å belyse saken grundigere. Ordfører Tore Askildsen fra KrF orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

PS 69/13: Tertialrapport per 31.08.13

Til rapporteringen ved 2. tertial fikk rådmannen fullmakt fra bystyret om å foreta endringer som må være nødvendig for å avlegge et årsregnskap i balanse. Rådmann Knut Sæther orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

PS 72/13: 2. gangsbehandling av detaljregulering for Blomdalen

I 2007 ble det startet opp et prosjekt for utvidelse av Blomdalen ungdomsskole med blant annet en plankomité. På bakgrunn av dette arbeidet ble det foreslått at et område rundt skolen skulle reguleres. Planområdet, som det nå foreligger et planforslag for, er i dag regulert gjennom flere planer. Saksordfører Hannah Dybesland fra Høyre orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 26.09.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo