Bystyret 20. juni 2013

RS 36/13: Referat fra møtet i Lindesnesrådet og Politirådet 24.05.13

Lindesnesrådet ønsker at det fra november opprettes et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i regionen. En av mange saker som ble tatt opp i Lindesnesrådets møte 24. mai.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

RS 38/13: Informasjon om respektarbeidet

Våren 2010 startet arbeidet med å opprette et antimobbeprogram i skolen. Halvannet år senere var skoleutviklingsprogrammet Respekt en realitet og et kursprogram over seks dager, hvor den siste dagen ble arrangert i januar.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

RS 39/13: Informasjon om mulig samarbeid med byen Opole City, Polen

Mandal kommune ønsker å samarbeide med Opole City i Polen innenfor kultur, det være utveksling av sanger, musikere, kunstnere, kunstustillinger, samt deltakelse på festivaler. Paul Storholt fra Fremskrittspartiet kommenterer saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

Barne og ungdomsrådet om prisen til ildsjeler og antimobbeprosjektet i skolen

Barne og ungdomsrådets leder Jens Homestad informerer om festaften for ildsjeler i Mandal kommune og rapporten som ble presentert i april om antimobbearbeidet i skolene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 52/13: Opprettelse av øyeblikkelig hjelp døgntilbud og LRMS

Lindesnesrådet anbefaler kommunene å innføre plikt om øyeblikkelig hjelp-tilbud. Lindesnesregionens Medisinske senter er et slikt tiltak som vil inneholde nåværende og fremtidige helse- og omsorgsprosjekter. Ordfører Tore Askildsen orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 53/13: Ombygging av Mandal sykehus og kjøp av lokale til Spiggeren legesenter

I fjor vedtok bystyret å utvikle det tidligere sykehusbygget til det planlagte Lindesnesregionens Medisinske senter. Men det har senere vist seg at lokalene ikkke har en slik standard og romløsning til å etablere et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp der.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 54/13: Økonomirapport per 30. april 2013

Annenhver måned legges det frem en rapport over økonomien i Mandal kommune og denne viser blant annet forbruket til tjenestetorvet, teknisk drift, barnehagene, barnevernet og sykehjemmet, og ikke minst likviditeten til Mandal kommune. Saksordfører Paul Storholt fra Fremskrittspartiet orienterer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 56/13: Revisjon av økonomiplan 2013-2016 salderingsbehov

I løpet av 1. tertial 2013 har det vært flere økonomisaker med endrede budsjettforutsetninger som fører til betydelig ubalanse i økonomiplanen. Det er viktig å starte arbeidet med revisjon av økonomiplanen så tidlig som mulig på grunn av de store økonomiske utfordringer fremover for Mandal kommune. Svein Seljom fra Høyre kommenterer saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

Interpellasjon ved Morten Ekeland, SV – «Alternativer til boliger Solhøgda»

Høsten 2012 ble det bestemt at det skulle bygges omsorgsboliger på Solhøgda. Mandal SV vil utrede andre alternativer til omsorgsboliger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 57/13: Behov for styrking av innkjøpsfunksjonen

Det er foreslått å innføre kortsiktige og langsiktige tiltak for å styrke innkjøpsfunksjonen til Mandal kommune. Målsettingen er både å oppnå besparelser og sikre gode innkjøpsrutiner. Det blir foreslått å ansette en innkjøpsrådgiver til å hjelpe til med innkjøpene i kommunen. Ordfører Tore Askildsen orienterer om saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 58/13: Bygging av omsorgsboliger på Orelunden

Det ble innført investeringsstopp med noen unntak under behandlingen av Økonomiplanen og budsjettet for 2013. Men i utgangspunktet går ikke bygging av omsorgsboliger på Orelunden som en del av Eldreplan 2020 ikke inn blant unntakene. Det foreslås fra Hannah Dybesland (bildet) fra Høyre å eventuelt finansiere byggingen som OPS, altså et spleiselag.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 59/13: Etablering av kirkens hus – Ny behandling juni 2013

Kirken i Mandal har behov for hensiktsmessige lokale for de tjenester og aktiviteter som ytes overfor Mandals innbyggere. Nåværende kirkebygg og menighetshus har vesentlige begrensninger i forhold til de krav som stilles til funksjonelle forsamlingslokaler.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 60/13: Evaluering av lokal kontantstøtte

I august 2012 ble det innført en ordning om lokal kontantstøtte til 2 åringer som følge av at regjeringen fjernet den statlige ordningen på statsbudsjettet for 2012. Bystyremøtet må nå ta stilling til om prøveordningen med lokal kontantstøtte skal fortsette eller om den skal avvikles. Saksordfører er Inga Elisabeth Fjeldsgaard (bildet) fra Arbeiderpartiet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 62/13: Kommunale eiendommer til vurdering

I desember ble det vedtatt at det skulle utarbeides en samlet plan for salg av kommunale eiendommer innen juni. Den skulle inneholde blant annet salg av kommunens båtplasser, vurdering av salg av NATO-anlegget, samt mulig salg av betydelige kommunale tomtearealer på blant annet Kirkeheia og Skinsnesheia. Saksordfører er Paul Storholt fra Fremskrittspartiet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 61/13: Forskuttering av spillemidler og MVA-kompensasjon til kunstgressbanen

FK Mandalskameratene søker om forskuttering av merverdikompensasjon og spillemidler til ny kunstgressbane. Det er pr i dag et etterslep av spillemidler på ca 3 år. FK Mandalskameratene ønsker at dagens kunstgressbane skal være ferdig innen utgangen av august 2013. Paul Storholt fra Fremskrittspartiet starter med å kommentere saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

PS 63/13: Generalforsamling Halse Eiendom AS

21. juni skal det avholdes generalforsamling i Halse Eiendom AS som reduserte antallet styrerepresentanter fra 5 til 3 for to år siden. I februar 2012 ble det av bystyret valgt inn et nytt styre, disse ønsker å bli i sine posisjoner og det er opp til bystyret å vurdere om det skal oppnevnes nye styrerepresentanter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 20.06.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo