Bystyret 23. mai 2013

PS 27/13 + 28/13 Referatsaker og protokoll

Det ble en kjapp debatt da flere av representantene etterlyste noen punkter og presiseringer i referatsakene og protokollen. Paul Storholt (FrP) uttrykte misnøye med blant annet møtegangen forrige gang.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2013

PS 29/13: Mandal kommunes årsregnskap og årsrapport 2012

Flere spørsmål ble stilt rådmannen etter presentasjonen av årsregnskapet og årsrapporten for 2012. Det var en rekke representanter (deriblant Ihme, Kimestad, Møll og Ekeland) som reiste seg og stilte spørsmål ved både tall og fremtidsutsikter for kommunens økonomi.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2013

PS 30/13: Endring av vedtekter – Mandal barne- og ungdomsråd

Vedtektene til Mandal barne- og ungdomsråd har vært urørt siden 2009 og allerede i september 2012 vedtok rådet å sette ned en arbeidsgruppe for å gjennomgå disse vedtektene. Endringene ble endelig vedtatt i barne- og ungdomsrådets møte den 9. april 2013.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2013

PS 31/13: Årsregnskap og årsrapport for Mandal Havn KF

Bystyret skulle godkjenne regnskap og årsberetning 2012 for Mandal Havn KF i henhold til havnestyrets innstilling 20.03.13. Mindreforbruket for 2012 på 484.968,- avsettes til disposisjonsfond. Det ble etterhvert en debatt om militære fartøyer og hvilke avtaler som gjaldt i denne sammenheng, mens kongeskip også ble nevnt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2013

PS 32/13: Mandal Parkering AS – Saker som skal behandles i generalforsamling

Kommunens heleide aksjeselskap Mandal Parkering AS skal ha generalforsamling 27. mai. Bystyret har i eierskapsmeldingen utpekt ordføreren til å representere kommunen som eier på generalforsamlinger. Bystyret forutsatte at saker til generalforsamlingen skal forelegges bystyret for behandling og eventuelle instrukser til ordføreren. Det var ordføreren selv som startet behandlingen med å redegjøre for de inhabile.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2013

PS 34/13 2. gangsbehandling av detaljregulering for Amfi

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av nåværende Øvrebyen Senter til et stort, sammenhengende regionalt kjøpesenter med tilhørende kollektivterminal, og i kombinasjon med noe kontor- og boligbebyggelse. Planen omfatter det nåværende området for Øvrebyen Senter og rutebilstasjonsområdet med tilhørende veinett og areal i elv.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2013

PS 36/13: Endret drift ved Mandal sykehjem

I bystyret den 7. mars 2013 ble det vedtatt å opprettholde alle plassene ved sykehjemmet. Nå viser utviklingen siden september 2012 at flere eldre vil bo hjemme enn på sykehjemmet, derfor har det vært en økning i antall ledige plasser.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2013

PS 37/13: Valg av visjon

I desember 2012 ble det arrangert oppstartsseminar for kommuneplanarbeidet med vekt på utvikling av visjon og fremtidsbilder for 2030. Denne visjonen skal være retningsgivende for politisk og administrativt arbeid, skal danne grunnlag for kreativitet og skapervilje, skal gi næring til drømmer og håp og den skal si noe om hvem og hvor.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2013

PS 40/13: Kommuneplan 2014-2026 – Framdrift og prioritering av utredninger

Gjennom vedtatt planstrategi og planprogram har bystyret gitt føringer for hvilke utredninger som skal gjennomføres i arbeidet med kommuneplanen. Mye av dette arbeidet kan gjøres av administrasjonen selv, mens enkelte deler betinger innkjøp av konsulentbistand. Kommunens økonomiske situasjon har ført til store kutt i de midlene man har til innkjøp av slik konsulentbistand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2013

PS 42/13: Ny gjennomgang av delegasjonsreglementet

Ved bystyremøtet 13. desember 2012 ble det fremmet en sak om å gjennomgå gjeldende delegasjonsreglement. Det ble nedsatt en tverrpolitisk arbeidsgruppe for å gjennomgå dette og i mars viste den at gjeldende reglement er godt og sikrer en tilfredsstillende ordning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 23.05.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo