Kristiansand kommune

Bystyret 16. september 2015 (Ordinært møte)

SAK 118/15: Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet – Barneverntjenesten i Kristiansandregionen.

Regjeringen ønsker å prøve ut endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet gjennom forsøk i et mindre antall kommuner. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) inviterer landets kommuner til å søke om å delta i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 119/15: Robuste barnehager for framtiden

Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune har utredet muligheter for en ny barnehagestruktur. Underlagsmaterialet består av en rapport fra Agenda Kaupang, to delutredninger fra lokalt opprettet arbeidsgruppe om Mer Effektiv Barnehagestruktur, MEB, en vurdering av de juridiske konsekvensene utarbeidet av kommuneadvokaten og en ROS – analyse av de aktuelle forslagene til ny struktur. 

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 120/15: Revisjon av stillingsinstruks for barn og unges representant i plansaker

Bystyret vedtok sist stillingsinstruks for barn og unges representant i plansaker (BUR) i 2005. Siden den gang er ordlyden i plan- og bygningsloven endret, og det er derfor behov for å oppdatere instruksen med korrekt henvisning til lovverket. Ved administrasjonens gjennomgang av instruksen er det også identifisert tre andre forhold hvor rådmannen vil foreslå presiseringer og endringer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 121/15: Kommunereformen – retningsvalg for Kristiansand

Etter vedtak i by- og kommunestyrene i alle de syv kommunene i Knutepunkt Sørlandet er det gjennomført en felles utredningsprosess om ny kommunestruktur for regionen. Rapporten «Framtidig kommunestruktur i Kristiansandsregionen» ble ferdig før sommeren.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 124/15: Hustofta vest – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet ligger på Hustofta, mellom Lindebø og Skålevik på Flekkerøya. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for økt boligfortetting, oppgradering av vei og sikre kyststi gjennom området. 

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 125/15: Marviksletta – områdereguleringsplan – sluttbehandling

Kristiansand kommune ved Plan-, bygg – og oppmålingsetaten fremmer forslag til  områderegulering med konsekvensutredning for Marviksletta på Lund. 

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 126/15: Vraget – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet ligger på Flekkerøy med atkomst via Vragesløyfen og omfatter det tidligere næringsområde NS3, som i revisjonen av kommuneplanen ble regulert til nytt boligområde (B38). Forslaget tar for seg transformasjonen av dagens bygninger (dvs. tidligere notbøteri og båtverksted) til leiligheter med tilknyttet småbåthavn. Det etableres gangforbindelse til den nordre holmen (Vragholmen) som reguleres til friområde med badeområde i sjøen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 127/15: Silokaia – detaljregulering – sluttbehandling

Silokaia ligger på vestsida av Odderøya, sør for Kvadraturen. Gjeldende reguleringsplan for Silokaia ble vedtatt av bystyret i september 2010. A-lab har utarbeidet forslag til ny plan for Silokaia på vegne av Kanalbyen Eiendom AS.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 128/15: Lindebø brygge – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet ligger på Flekkerøy ved den gamle fergekaia. Brygga har ikke vært brukt siden tunnelforbindelse til fastlandet ble etablert. Området består av et forretnings- og næringslokale ved fylkesveien, eneboliger, fritidsboliger og sjøboder.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 130/15: Kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring – fastsetting av planprogram

Formannskapet vedtok i møte 22.april 2015 å melde oppstart av endring av kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring, kontor og høring av planprogram for kommuneplanendringen. Planprogrammet har vært utlagt til offentlig ettersyn i perioden 30.april til 15.juni 2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 131/15: Tangen B1 – del av – Tangen 1-11. Detaljregulering – sluttbehandling

Tangen 11 er Agder Energi sitt tidligere kontorbygg på Tangen. Tangen 1 er Snadderkiosken. Formål i planen er husstander, forretning, kontor og tjenesteyting.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 141/15: Kvartal 32 – detaljregulering – sluttbehandling

Kvartal 32 ligger sentralt i Kvadraturen, og er avgrenset av Rådhusgata/Nedre torv, Kirkegata, Tollbodgata og Markens gate. Den sentrale beliggenheten gjør utviklingen av kvartalet særdeles viktig for byen. Planen ligger inntil Torvet, som riksantikvaren har uttalt som et av Nord-Europas best bevarte renessansetorv. Planen berører dermed regionale og nasjonale kulturminneinteresser. I planen legges det til rette for å bygge ut hele kvartalet under ett.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 134/15: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Midler til styrking av bemanningen på sykehjem»

Interpellanten henviser til at det i budsjettet for 2015 ble satt av midler til styrking av bemanning på sykehjemmene. Han har undersøkt ved flere sykehjem og ikke oppdaget noen endringer. Interpellanten spør om ordføreren kan redegjøre hvor midlene er brukt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 136/15: Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, vedr. «Oppdatering av Murbyplanen»

Interpellanten henviser til Murbyplanen som ble vedtatt for 17 år siden. Han viser til at det er et allment ønske å ivareta Murbyens egenart. Det gjør en best ved at arealene i Murbyen er i aktivt bruk – men som også kan gi inntekter til å ta vare på bygningenes ytre. Da er det behov for å justere noen av bestemmelsene for å skape fleksibilitet i forhold til restaurering og […]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 137/15: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Søknad om vaskehall ved Dvergsnes supermarked»

Interpellanten har blitt spurt om mulighetene til å få tatt opp en sak som ble avslått i oktober 2010 p.g.a. at det var i strid med formål og utnyttelsegrad i gjeldene bebyggelsesplan. Han viser til en søknad som gjelder Dvergsnes Supermarked som allerede har en bensinstasjon ved butikken. Eierne ønsker å få til en vaskehall med tilknytning til stasjonen. Interpellanten spør om ordføreren kan medvirke til at saken blir tatt […]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 138/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Kommunalt avslag på behandlingstilbud»

Interpellanten viser til at Åse Neset er skuffet og fortviler over at kommunen ved helse- og sosialsektoren fortsatt sier nei til å betale for at sønnen skal bli værende ved landets eneste institusjon med spesialkompetanse på vanskelig epilepsi.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

SAK 139/15: Interpellasjon fra repr. Stian Storbukås, FRP, vedr. «Statlig finansiert eldreomsorg»

Interpellanten viser til at Kristiansand har en veldrevet eldreomsorg, men at det er en uvanlig høy og nært forestående økning i den eldste delen av byens befolkning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 16.09.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo