Kristiansand kommune

Bystyret 17. juni 2015 (Ordinært møte)

Orientering fra Knutepunkt Sørlandet

Orientering fra Knutepunkt SørlandetBystyremøtet starter med en orientering fra Knutepunkt Sørlandet i forbindelse med den kommende kommunereformen. Finn Aasmund Hobbesland forteller om hvordan de har jobbet med å finne ut alternativer til hvilke kommuner som bør gå sammen. Presentasjonen er kalt «Utfordringsbilde og modeller».

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

Interpellasjon fra rep. Stian Storbukås, FrP, vedr. «Bruk av innsigelser mot demokratiske vedtak»

I februar 2014 sendte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner et rundskriv til alle fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner vedrørende praktisering og bruk av innsigelser i kommunale plansaker. Interpellanten lurer på om ordføreren kan redegjøre for hvilke konsekvenser dette rundskrivet får for kommunens planarbeid.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 73/15: Havneplanen – Realitetsbehandling av HS-sak 05/2015

Denne saken omhandler realitetsbehandling av saksfremlegget i KH-sak 05/2015 som handler blant annet om at havnen eventuelt skal opprettholde en sentral rolle som lokalt, regionalt og nasjonalt intermodalt transportknutepunkt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 77/15: Årsberetning og regnskap for 2014 – Kristiansand kommunale pensjonskasse

Styret i Kristiansand kommunale pensjonskasse (KKP) vedtok i styremøte 16. mars årsberetning og årsregnskapet for 2014. KKP la gjennom 2012 og 2013 bak seg to år hvor gode overskudd nærmest i sin helhet gikk med til å gjennomføre en myndighetspålagt oppreservering for å møte det faktum at folk lever stadig lenger.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 79/15: Årsregnskap 2014 – Kristiansand parkeringsselskap KF

Årsregnskapet for 2014 legges frem for behandling og godkjenning i bystyret. Det viser blant annet netto driftsresultat og det er opp til bystyret å eventuelt fastsette dette som årsregnskap og hva et eventuelt overskudd skal gå til.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 82/15 – 1. tertialrapport 2015 – Driftsdelen

Tertialrapporten er en rapport til bystyret som skal vise i hvilken grad budsjettvedtaket realiseres. Endret aktivitetsnivå skal først og fremst vurderes i handlingsprogram-sammenheng da det langsiktige beslutningsgrunnlaget er langt bedre.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 87/15: Innbyggerforslag – Høyere lærertetthet i Kristiansandsskolene

På nettstedet minsak.no ble det foreslått fra Eva Skjelten i februar at kommunen bør innføre et krav til hvor mange elever det skal være per lærer i hver eneste time i grunnskolen i Kristiansand kommune. Dette fikk over 300 underskrifter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 88/15: Ombygging og utvidelse ved stiftelsen Arkivet – søknad om tilskudd

Stiftelsen Arkivet søker om tilskudd på 5 millioner kroner fra Kristiansand kommune til ombygging og utvidelse av bygningsmassen. I 2010 ble det gjennomført en arkitektkonkurranse for et prosjekt kostnadsberegnet til 80 millioner.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 99/15: Kvartal 5 – fremtidig bruk og salg av kommunale eiendommer

Kommunen har tidligere vedtatt å selge eiendommene i KristianIV’s gate 75,81, 83 og 85 samt Kronprinsens gate 57 etter forutgående regulering. Arealene er uregulert og en detaljreguleringsprosess har pågått over flere år med ambisjon om å finne gode fremtidsrettede løsninger både økonomisk og kulturelt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 92/15: Kvartal 46 – del av – detaljregulering -sluttbehandling

Bakgrunnen for saken er at etter flytting av funksjoner til Teater- og konserthuset Kilden ble flere bygg stående tomme. Kristiansand Eiendom har ikke klart å finne noen ny bruk av eksisterende bygningsmasse. Agder teater ble foreslått revet, og det er varslet innsigelse fra Fylkeskommune og Riksantikvar. Aladdin-bygget reguleres til bevaring.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 100/15: Bruk av Kongens gate 2, Kristiansand Teater – innbyggerforslag i henhold til kommunelovens §39 a

Kristiansand Eiendom mhar mottatt et innbyggerforslag fra Trond Arntzen om bruk av Kristiansand Teaters bygg i Kongens gate. Forslaget er basert på 300 underskrifter fra innbyggere i Kristiansand. I henhold til kommunelovens § 39 a, har da forslagstillerne krav på at Bystyret tar stilling til saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 101/15: Endring og oppdatering av delegasjonsreglementer

Saken gjelder oppdatering og endring av reglementer for formannskapet, de politiske hovedutvalg og for rådmannens ansvars- og myndighetsområde. Flere av reglementene har vært uendret i lang tid og krever oppdatering bl.a. på grunn av lovendringer. Forslaget innebærer ingen vesentlig endring av tidligere reglementer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 102/15: Ansvarlig alkoholhåndtering Kristiansand – Evaluering mai 2015

Rapporten gjør rede for hvordan situasjonen var i forkant av at dette prosjektet startet opp, hvordan det har gått med gjennomføringen av prosjektet og hvilke erfaringer man har gjort seg.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 104/15: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Rushtidsavgift og forlengelse av tur/retur tiden»

Interpellanten foreslår at tur/retur tiden blir forlenget til 3 timer,og spør om ordføreren kan tenke seg å vurdere et slikt forslag.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 105/15: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Medisinbruken på eldresentere og sykehjem i Kristiansand»

Interpellanten spør ordføreren om hvor ofte har man en full oversikt over medisinbruken hos den enkelte pasient ved eldresentere og sykehjem i Kristiansand kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 106/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Satser for rushtidsavgiften i og rundt Kristiansand»

Interpellanten spør ordføreren om når Kristiansand Høyre i samarbeid med «flertallspartiene» KrF, Frp og Pensjonistpartiet som styrer Kristiansand skal avvikle rushtidsavgiften i og rundt Kristiansand.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 107/15: Interpellasjon fra repr. Halvor Fjermeros, Rødt, vedr. «Er ordføreren for å bryte markagrensa for ny E39-trase?»

Interpellanten spør ordføreren om ordføreren om han mener at Kristiansands markagrense bør brytes for å framføre en ny E39 mot vest. Videre om han er enig i at begrepet «inngrepsfire soner» som prinsipp for verning av bymarka blir innholdsløst hvis denne veiplanen blir satt ut i livet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 109/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Det sterke behovet for «flere varme hender» i helse- og sosialsektoren i Kristiansand»

Interpellanten er bekymret over den lave bemanningen byens sykehjem. Han spør derfor om ordføreren mener at bemanningen på byens 13 sykehjem er god nok.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

SAK 111/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Avlastningstilbudet til barn med spesielle behov Haraldvigen»

Interpellanten spør ordføreren om av hvem og når det ble vedtatt at sommeravlastningen for barn med spesielle behov på Haraldvigen, skulle opphøre selv om avtaleperioden ikke var over.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 17.06.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo