Kristiansand kommune

Bystyret 25. mars 2015 (Ordinært møte)

SAK 37/15: Oppfølging av revisjonsrapport Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter

SAK 37/15: Oppfølging av revisjonsrapport Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenterJegersberg gård er en modellutvikling som gjennomføres i samarbeid med Sørlandet Sykehus SSHF, UiA, næringsliv og organisasjoner. Jegersberg gård Rehabiliterings- og kompetansesenter ble etablert i mai 2013. Senterets overordnede målsetting er å tilby et langsiktig og helhetlig medikamentfritt rehabiliteringstilbud.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 38/15: Vurdering av leieprisene ved kommunale idrettsanlegg.

Bystyret ba i desember i fjor administrasjonen vurdere om leieprisene ved Kristiansand kommunes idrettsanlegg kan likestilles, uavhengig av hvilke forbund i NIF idrettslaget hører inn under.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 40/15: Innstifting av Kristiansand bys hedersmedalje

Kristiansand bys hedersmedalje er ment å tildeles personer som har gjort en særlig verdifull innsats for byen, eller på annen måte har gjort seg fortjent til byens påskjønnelse. Medaljen følges av et diplom, hvorav fremgår for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 41/15: Studedalen pukkverk – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet er lokalisert øst for Krogevann på grensa til Lillesand kommune ca. 1, 5 km fra Dyreparkens østligste område. Planforslaget legger til rette for steinbrudd med varighet på mellom 50 – 60 år avhengig av uttaksvolum. Her basert på ca 300 000 tonn/år. Arealet legger til rette for et fremtidig uttaksområde samt driftsområde med muligheter for sementproduksjon og asfaltproduksjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 43/15: Kvartal 46 – del av – detaljregulering. Sluttbehandling

Planens hovedgrep er å oppføre et nybygg bak bevarte fasader på Arbeideren, i hjørnet av Festningsgata og Dronningens. Første etasje er regulert til sentrumsformål uten bolig, og de fire etasjene over skal inneholde leiligheter, hvorav den øverste etasjen er trukket inn fra fasaden.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 45/15: Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen: Handlingsplan for Kristiansand kommune 2015-2018

Kristiansand kommune har i samarbeid med kommunene i Knutepunkt Sørlandet utviklet forslag til en ny Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen. Planen gir noen overordnede føringer og strategier for næringsarbeidet i et langsiktig perspektiv og skal danne fundamentet for næringsarbeidet i kommunene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 46/15: Strategi for likestilling, inkludering og mangfold i Kristiansand kommune 2015-2022

Under behandlingen av kommunal planstrategi for 2013-15 vedtok bystyret at det skulle utarbeides en ny, felles strategi for kommunens innsats når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. Gjeldende planer og strategier på dette området er dels gamle, dels har de ulik innretning. Det var behov for en oppdatering og systematisering i form av en felles strategi.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 47/15: Strømsheia – detaljregulering – sluttbehandling

Strømsheia er lokalisert i nærheten av Rona, mellom Kvadraturen og Sørlandsparken. Planområdet ligger på en halvøy vendt mot nord, beliggende inntil Hånesbukta småbåthavn, mellom Håneskrysset og Ronakrysset.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 49/15: Evaluering av renholdstjenesten og vurdering av alternativ selskapsform

Bystyret vedtok i 2012 å konkurranseutsette renholdstjenesten for 5 bygg. Det ble gjennomført en evaluering etter ett år. Erfaringene med privat drift av byggene er gode.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 52/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Utslipp av uran i Byfjorden»

Interpellanten viser til at Glencore Nikkelverk har søkt om å få slippe ut 200 kilo uran i Byfjorden årlig. Bedriften ha sendt en søknad til Statens Strålevern om utslipp av både Uran-238, Uran-235, Uran-234, Thorium og K-40.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 53/15: Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, vedr. «Miljøvennlige biler»

Interpellanten viser til at bystyret den 18. desember 2013 vedtok at Kristiansand kommune ved fornyelse av bilparken skal velge elbil eller andre miljøvennlige biler, så sant de har nødvendig kvalitet og ytelse.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

SAK 54/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Mobbeombud i Kristiansand»»

SAK 54/15: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Mobbeombud i Kristiansand»»Interpellanten viser til at han flere ganger politisk har tatt opp forslag om å få på plass et «mobbeombud». Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor mange barn som daglig blir mobbet på skolene i Kristiansand, men det anslås at nesten 500 barn i kommunen vår blir utsatt for mobbing.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 25.03.2015

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo