Kristiansand kommune

Bystyret 24. september 2014 (Ordinært møte)

Orientering: TV-aksjonen 2014

Fylkesaksjonsleder i Agder, Anita Mørland orienterer bystyrepolitikerne om årets TV-aksjon.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.09.2014

SAK 135/14: Oppdatering av finansreglementet

Kommunens gjeldende finansreglement ble vedtatt av bystyret den 10. november 2010. Finansreglementet skal vedtas minst én gang hver bystyreperiode. Det er nå behov for en oppdatering, blant annet når det gjelder langsiktige finansielle midler, det vil si energiverksfondet.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.09.2014

SAK 136/14: Kvalitets – og utviklingsmelding 2014 for Oppvekstsektoren i Kristiansand

Det er fastsatt i Opplæringsloven § 13-10 at skoleeier plikter å utarbeide en årlig tilstandsrapport for grunnskoleopplæringen innen bestemte områder. De obligatoriske emnene som skal drøftes er læringsresultater, frafallsproblematikk og læringsmiljø.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.09.2014

SAK 137/14: Konsesjon til KinoSør AS for visning av film i næring

KinoSør AS søker i brev av mai 2014 om fornyet kinokonsesjon for perioden 01.07.2014 – 30.06.2019. I følge lov om film og videogram må ikke visning av film i næring skje uten konsesjon fra kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.09.2014

SAK 138/14: Fidjekilen båthavn og friområde – detaljregulering – sluttbehandling

Forslag til detaljregulering ligger ved Fidjekilen i Randesund mellom Odderhei og Tømmerstø. Formålet med planforslaget er først og fremst å etablere en bydelsstrand for Randesund. Planforslaget legger til rette for utvidelse av eksisterende småbåthavn og opparbeidelse av sandstrand og friområde.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.09.2014

SAK 139/14: Fv 456/457 Vågsbygdveien/Holsogveien – Detaljregulering – Sluttbehandling

Tiltaket er i Vågsbygd ved Kjosbukta rundt 7 km fra Kristiansand sentrum. Hovedhensikten med dette planarbeidet er bedre framkommelighet særlig for buss, bedre trafikksikkerhet spesielt for myke trafikanter, bedre gang- og sykkelveier og bedre kryss Kjos – Steindalen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.09.2014

SAK 140/14: Hamresanden senter – detaljregulering – sluttbehandling

Planområdet er lokalisert på Hamresanden senter hvor det i dag er bl.a. en dagligvare butikk som ønskes utvidet. Planforslaget legger til rette for en utvidelse av dagens tjenester av forretning/kontor og tjenesteyting og boligbebyggelse i form av leiligheter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.09.2014

SAK 141/14: Tangen B1 – del av – Tangen 1-11. Detaljregulering. Sluttbehandling

I området mellom Aquarama og Tangen videregående skole ønsker selskapet Lunde Holding Invest å sette opp et leilighetskompleks med opptil 200 leiligheter. En del av dette er et høyhus som opprinnelig var planlaget bygd med 20 etasjer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.09.2014

SAK 143/14: Odderøya museumsområde. Detaljregulering for Nodeviga Museumshavn. Sluttbehandling.

Planforslaget hjemler en utvikling av Nodeviga til museumshavn med nytt aktivitetsbygg og arealer for museale aktiviteter og formidling på land og sjø. Det planlagte aktivitetsbygget kommer i forkant av museets hovedbygning, formidlingsbygget, som er en del av neste planfase.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 24.09.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo