Kristiansand kommune

Bystyret 18. juni 2014 (Ordinært møte)

SAK 99/14: Ringvirkningsanalysen for Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF har hatt et prosjekt gående med å kartlegge ringvirkningene som havnens aktiviteter genererer i byen og regionen. Oppdraget er utført av det danske firmaet GEMBA Seafood Consulting, som har gjort tilsvarende analyser for flere danske og norske havner.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 103/14: Interpellasjon fra repr. Viggo Lütcherath, KRF, vedr. «Kirker som tilfluktsted for enkeltmennesker – Respekt for kirkeasylet»

Interpellanten viser til at kirker og andre gudshus har i uminnelige tider vært et tilfluktsted for enkeltmennesker i fortvilte situasjoner. Den tredje mai tok politiet seg inn i Pinsemenighetens Filadelfias lokaler og anholdt en kirkeasylant. Hun er i dag sendt ut av landet og risikerer forfølgelse for sin Kristne tro.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 100/14: Interpellasjon fra repr. Frode Fredriksen, AP, vedr. «Utskiftning av kunstgresset på Kongsgård stadion»

Interpellanten viser til at kunstgressbanen på Kongsgård, banen hvor FK Donn er hjemmehørende er moden for utskiftning. Videre at klubben ønsker å skifte kunstgress allerede nå ved hjelp av egen kapital og innsats.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 105/14: Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, vedr. «Fra tiggerkopp til skrujern»

Interpellanten viser til at det er mange som ønsker at tiggerne i vår by skal finne en annen måte å skaffe seg midler til livsopphold på enn å måtte tigge. Han spør derfor om ordføreren kan tenke seg at Kristiansand kommune undersøker mulighetene for å få til finansiering av et prosjekt der målet er at tiggere tilbys et enkelt kompetansebyggende løp og med målsetning om at de reiser hjem for […]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 109/14: 1. tertialrapport 2014 – Investeringsdelen

Hovedutvalgene er pålagt tertialvis rapportering til bystyret og denne saken tar utgangspunkt i tertialrapportene fra de respektive sektorer til sine hovedutvalg. Forhold som må videre til bystyret er innarbeidet i denne saken.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 111/14: Prinsippvedtak vedrørende omdanning av Agder naturmuseum og botaniske hage IKS til Universitetsmuseum

I et møte i mai i fjor mellom Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune, der også Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune deltok som potensielle interessenter i en mulig framtidig organisering og lokalisering av Agder naturmuseum og botaniske hage, var det enighet om å etablere en arbeidsgruppe som blant annet skulle beskrive og drøfte hvordan ANM på en best mulig måte kan knyttes organisatorisk til UiA som universitetsmuseum. Arbeidsgruppens […]

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 112/14: Avtalen mellom Kristiansand kommune og Kristiansand kunsthall/Christianssands Kunstforening

I forbindelse med behandlingen av budsjett og handlingsprogram i desember 2013 vedtok bystyret å få forelagt en sak knyttet til avtalen som er inngått mellom Kristiansand kommune og Kristiansand kunsthall. Stridens kjerne er størrelsen på det årlige tilskuddet kommunen yter til Kristiansand kunsthall.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 113/14: Årsrapport 2013 fra Kristianand KinoSør AS

Med hjemmel i lov om film- og videogram tildelte bystyret i 2009 konsesjon for visning av film i næring til Kristiansand Kino Drift AS. Dette selskapet er nå en del av den regionale kjeden KinoSør AS, et heleid datterselskap av Kristiansand Kino Holding AS.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 118/14: Salg av eiendommen Kongens gate 45, Kongens gate skole.

Kongens gate 45, omtalt som Kongens Gate skole, er i svært dårlig forfatning og har behov for omfattende rehabilitering. I tillegg må bygget oppgraderes kraftig for å tilfredsstille dagens forskrifter og krav. Eiendomssjefen kan ikke se at Kristiansand Kommune har klare fremtidige behov som kan og bør lokaliseres her, og som rettferdiggjør den kostnad som en rehabiliteringskalkyle legger til grunn.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 121/14: Årsberetning og regnskap for 2013 – Kristiansand kommunale pensjonskasse

Bystyrerepresentantene blir bedt om å godkjenne Kristiansand Boligselskap KFs regnskap og årsberetning for 2013.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 122/14: Årsrapport 2013-Kristiansand Parkeringsselskap KF

Bystyrerepresentantene blir bedt om å ta årsrapporten for 2013 fra Kristiansand Parkeringsselskap KF til etterretning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 127/14: Forvaltningsrevisjon «Konsulentbruk i Kristiansand kommune»

Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok i 2013 prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av konsulentbruken i Kristiansand kommune. I tillegg har Kontrollutvalget også bestilt en gjennomgang av konsulentbruken i forbindelse med byggingen av nytt rådhuskvartal. Av hensyn til rapportens omfang har revisor valgt å legge fram gjennomgangen av rådhuskvartalet i en delrapport 2.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 128/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Manglende traineestillinger i Kristiansand kommune»

Interpellanten viser til at Kristiansand kommune i 2014 bare har en traineestilling innenfor hele den kommunale forvaltningen. Dette på tross av et sterkt ønske i alle de kommunale etater om å få på plass flere traineer. Han spør derfor om ordføreren er enig med Demokratene i at Kristiansand kommune for 2015 må opprette flere traineestillinger – og at også mennesker med nedsatt funksjonsevne må gis traineestillinger i Kristiansand kommune.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 129/14: Interpellasjon fra repr. Harald Hageland, SV, vedr. «Skatteparadisfri sone»

Interpellanten viser til at multinasjonale selskaper kan unndra skatt ved internt kjøp og salg for å flytte overskuddet til and med liten eller ingen skatt, såkalte skatteparadis. Dette rammer alle land, men tviklingsland rammes spesielt hardt. I denne forbindelse stiller interpellanten en rekke spørsmål til ordføreren. Blant annet om ordføreren har oversikt over om selskaper som leverer varer eller tjenester til kommunen, benytter seg av skatteparadis.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 130/14: Interpellasjon fra repr. Eva Kvelland, V, vedr. «Nei til ville dyr i sirkus»

Interpellanten viser til at det er knyttet store utfordringer til dyrevelferd i sirkus. Flere kommuner har den siste tiden tatt opp forslag om å forby aktører som bruker dyr som dressert underholdning, og nylig vedtok Tromsø som den første kommunen å forby utleie av tomt til sirkus som benytter eksotiske/ville dyr. Venstre mener at Kristiansand må bli den neste kommunen som gjør et slikt vedtak.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

SAK 131/14: Interpellasjon fra repr. Jannike Arnesen, AP, vedr. «Vold i nære relasjoner»

Interpellanten viser til at flere tusen kvinner og barn lever med vold og mishandling som en del av hverdagen. Tall fra voldsmålingen fra 2012 viser at politi og hjelpeapparat i løpet av en tilfeldig valgt uke registrerte 2128 henvendelser. 908 barn var berørt.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 18.06.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo