Kristiansand kommune

Bystyret 21. mai 2014 (Ordinært møte)

Lars Dahlen takkes av etter 12 år

Helse- og sosialdirektør Lars Dahlen takkes av etter å ha hatt stillingen i 12 år. Dahlen har hatt en åremålsstilling på to ganger seks år. Avtalen gir ikke anledning til å fornye ut over de 12 årene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

Åpen Spørretid: Anita Vatne – Vedrørende utbygging i Svaleveien 25

Gjelder en konkret sak som står på dagens sakskart. I hovedsak dreier spørsmålet seg om beboere i kommunen har reelle rettigheter i forhold til å kunne stoppe utbygging og fortetting. Spørsmålsstiller viser til at fremsatte merknader, motforestillinger og andre synspunkter til saken ikke er tatt alvorlig i saksbehandlingen. Ordføreren svarer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 79/14: Støodden. Detaljregulering. Sluttbehandling.

Multiconsult fremmer på vegne av Støodden Utvikling AS forslag til detaljreguleringsplan for Støodden innerst i Korsvikfjorden. Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for at National Oilwell Varco (NOV) skal etablere hovedkontor, der de samlokalisere sine kontorvirksomheter som i dag er spredt rundt omkring i byen på 6 lokaliteter.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 71/14: Avfall Sør AS – Eierskapsmelding del 2

En eiermelding skal inneholde prinsipper for kommunens overordnede eierstrategi og rutiner for eierstyringen. En skal klargjøre intensjonen med eierskapet i det aktuelle selskapet, etablere forutsigbare og kontrollerbare mål og resultatkrav for virksomheten, klargjøre rutiner for rapportering og eventuelt også definere en klar og forutsigbar utbyttepolitikk.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 72/14: Evaluering av avviklingen av Klient- og barnevernsutvalget

Bystyret vedtok i 2011 at klient- og barnevernsutvalget skulle legges ned. I Bystyrets vedtak ble det også besluttet at nedleggelsen og dets konsekvenser skulle evalueres etter 2 år.Oppdraget med å evaluere utvalget har vært lagt ut på anbud, og på bakgrunn av dette har Oxford Research foretatt en evaluering, ferdigstilt nylig.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 73/14: Årsmelding 2013 fra barn og unges representant i plansaker

Bystyret blir bedt om å godkjenne årsmeldingen fra barn og unges representant i plansaker – BUR.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 74/14: Svaleveien 25 – detaljregulering – sluttbehandling.

Planområdet ligger sentralt på Slettheia i Kristiansand, i et tett bebygd boligområde som består hovedsakelig av frittstående eneboliger og tomannsboliger. Tomten ligger på et platå med utsikt over innseilingen til Kristiansand. Planforslaget består av et leilighetsbygg med 10 boenheter og parkeringskjeller.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 75/14: Hustofta øst. Detaljregulering. Sluttbehandling

Planområdet ligger mellom Lindebø og Skålevik på Flekkerøya, og strekker seg fra fylkesvei 8 og ned til sjøen ved Kvennesviga i sør. Det planlegges 8 leiligheter fordelt på to leilighetsbygg med saltak i to henholdsvis tre etasjer over parkeringskjeller

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 77/14: E18 Håneskrysset. Detaljregulering. Sluttbehandling.

Hovedmålet med denne reguleringsplanen er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten, forbedre og sikre et godt tilbud til gående og syklende i Håneskrysset. Tiltaket er planlagt med tilgjengelighet for alle. Strekningen er ca. 800 meter lang. Det er planlagt anleggsstart 2015/2016.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 78/14: Louises vei 93. Detaljregulering. Sluttbehandling

Trollvegg Arkitektstudio AS fremmer forslag om en mindre endring av reguleringsplan for Lindtjønn, på vegne av Sør Eiendom AS. Utbygger mener den aktuelle tomten er smal og egner seg derfor dårlig for terrasseblokk. Utbyggers ønske er å bygge ordinær blokk istedenfor terrasseblokk.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 80/14: Fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder – Sluttrapport til høring

Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) har siden 2010 arbeidet sammen i et felles utredningsprosjekt som ser på spørsmålet om et nærmere samarbeid og eventuelt en sammenslåing av de to institusjonene.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 86/14: Kommunestyrevalget 2015 – forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret

Kommunen har mottatt brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet hvor departementet orienterer om utvidet forsøk med nedsatt stemmerettsalder ved kommunevalget i 2015.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 89/14: Reglement for høringer i kontrollutvalget

Verken kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalget eller forskrift om kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner inneholder bestemmelser om høringer.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 91/14: Interpellasjon fra repr. Mette Gundersen, AP, vedr. «Tilby rådhuset som arena for inngåelse av ekteskap»

Interpellanten viser til at Kirkens høyeste organ, Kirkemøtet, har forkastet forslaget om å åpne opp for at kirkelig vigsel også skal kunne tilbys likekjønnede par, som ønsker å inngå ekteskap.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 92/14: Interpellasjon fra repr. Frode Fredriksen, AP, vedr. «Utskiftning av kunstgresset på Kongsgård stadion»

Interpellanten viser til at kunstgressbanen på Kongsgård, banen hvor FK Donn er hjemmehørende er moden for utskiftning. Videre at klubben ønsker å skifte kunstgress allerede nå ved hjelp av egen kapital og innsats.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 93/14: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Styrket mestring i livet»

Interpellanten viser til at gruppetilbudet Styrket mestring i livet «SMIL» siden 2011 har vært et tilbud til barn og unge mellom 10 og 16 år som har foreldre med rusproblemer eller psykiske lidelser.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

SAK 98/14: Interpellasjon fra repr. Bjarte Vestøl, FRP, vedr. «Hvordan utnytte energien i avfallet bedre i Kristiansand og omegn?»

Interpellanten stiller en rekke spørsmål relatert til meljømessige- og kostnadsmessige gevinster med gjenvinning av avfall sett opp mot forbrenning av samme. Ordføreren svarer etter beste evne.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 21.05.2014

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo