Kristiansand kommune

Bystyret 11. september 2013 (Ordinært møte)

SAK 100/13: Kvalitets- og utviklingsmelding 2013 for Oppvekstsektoren i Kristiansand

Det er fastsatt i opplæringsloven § 13-10 at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringen. I 2008 ble tilstandsrapporten Kvalitetsmelding for grunnskolen i Kristiansand for første gang levert som en del av Skoleetatens årsrapport.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 101/13: Forslag til forskrift til felles ordensreglement i Kristiansand kommune

I Oppvekststyrets møte 23.04.13 ble det vedtatt å sende utkast til forskrift om felles ordensreglement for skolene i Kristiansand på høring. I denne saken behandler Oppvekstdirektøren resultatet av høringen og legger frem et revidert forslag til forskrift om felles ordensreglement for Kristiansandsskolen.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 103/13: Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013-2016

Avfall Sørs eierkommuner har vedtatt at det hvert fjerde år skal utarbeides en felles avfallsplan. Planen skal gjelde avfallsrelaterte problemstillinger både i selskapet og i kommunene, og den skal vedtas av kommunestyrene. Hovedfokus for planen er kommunenes lovpålagte oppgaver knyttet til husholdningsavfall og forvaltning.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 104/13: Kristiansand Kino Holding, vurdering av salg/nedsalg

Bystyret vedtok i desember i fjor at det skulle sette i gang en utredning av muligheten for salg/nedsalg av kommunale aksjeselskaper, vedtaket omfattet også Kristiansand Kino Holding AS. Ut i fra en kulturpolitisk vurdering mener rådmannen at Kristiansand kommune fortsatt bør ha et eierforhold til Kristiansand kino.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 109/13: Anmodning om godkjennelse av forestående kapitalutvidelse i Kanalbyen Utvikling AS

Kanalbyen Utvikling AS, et datterselskap av havnen, arbeider med utvikling av arealet på Silokaia. Det nye byområdet vil omfatte boliger, næringslokaler, offentlige byrom med torg og parker.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 110/13: 2. Kvartalsrapport 2013 drift og investering – Kristiansand Parkeringsselskap KF

Det kommunale foretaket, Kristiansand Parkeringsselskap legger frem for bystyret 2. kvartalsrapport vedrørende drift og investering.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 111/13: Drift av Høyfjellet på Flekkerøy

Saken gjelder en henvendelse fra styret i Flekkerøy historielag i februar i år til kontrollutvalget. Historielagets styre var havnet i en konfliktsituasjon vedrørende driften av «Høyfjellet», i forbindelse med at Historielagets avtale med kommunen om vedlikehold og drift av anlegget.  

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 112/13: Interpellasjon fra repr. Helge E. Refsnes, PP, vedr. «200 års markering for vedtaket på Eidsvoll og vår nye grunnlov»

Interpellanten spør ordføreren om en ikke kan få frem Nicolai Wergeland sin sentrale rolle i Kristiansand i forbindelse med markeringen av grunnlovsjubileet i 2014.  

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 113/13: Interpellasjon fra repr. Dag Vige, V, og Sissel Andersen, FRP, vedr. «Trådløse Kristiansand»

Interpellantene mener at å tilby trådløs internettforbindelse for folk som besøker Kvadraturen vil kunne gjøre sentrum enda mer attraktiv for både innbyggere, studenter og besøkende. De spør derfor om ordføreren mener at ideen om å etablere «Tråløse Kristiansand» er en god ide og bør vurderes nærmere?    

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 114/13: Interpellasjon fra repr. Vidar Kleppe, DEM, vedr. «Søknad til fylkesmannen om status som turiststed»

Interpellanten viser til at de to høyrebyrådslederne i Oslo og Bergen, Stein Berger Røsland og Monica Mæland, vil søke fylkesmannen om at deres byer kan bli såkalte turiststeder slik at de kan ha søndagsåpne butikker. Over 100 steder i Norge har i dag denne statusen, men ingen av de fem største byene har fått den.

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 115/13: Interpellasjon fra repr. Odd A. Salvesen, PP, vedr. «Den siste reis»

Interpellanten viser til at det ikke lenger er anledning til lese opp alle kransene med hilsninger ved begravelser i Kristiansand. Interpellanten tillater seg derfor å spørre ordføreren om han er enig i at en eventuell endring av gravferdseremonien bør bringes frem for bystyret om man ikke finner andre løsninger?    

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

SAK 116/13: Interpellasjon fra repr. Harald Hageland, SV, vedr- «Arbeidsavklaringspenger fra NAV 1. mars neste år»

Interpellanten viser til at Fædrelandsvennen i sin nettutgave den 7. august melder at 68200 personer i Norge når maksimaltiden for Arbeidsavklaringspenger fra NAV den 1. mars neste år. Interpellanten spør derfor ordføreren om hvor mange personer i Kristiansand som er i en slik situasjon og hvilken beredskap han ser for seg er nødvendig for å sikre de det gjelder et anstendig inntektsnivå etter 1. mars 2014?

Publisert av Radio Metro Sørlandet den 11.09.2013

Tilbake til hovedsiden

Ansvarlig redaktør:
Svanhild Eid

Teknisk ansvarlig:
Alf Otto Fagermo

Denne tjenesten leveres av Radio Metro Sørlandet på vegne av oppdragsgiver. Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. © 2013-2019. Radio Metro Sørlandet arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utviklet av: Alf Otto Fagermo